Mga Pagbasa – Lunes, Disyembre 2, 2019

December 2, 2019

Lunes sa Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 2, 1-5
Salmo 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7.) 8-9

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Mateo 8, 5-11

UNANG PAGBASA
Isaias 2, 1-5

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito and pangitain ni Isaias na anak ni Amoz tungkol sa Juda at sa Jerusalem:
Sa mga huling araw,
ang bundok na kinatatayuan ng Templo ng Panginoon
Ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok.
Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa.
Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito:
“Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa Templo ng Diyos ni Jacob,
upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas.
Sapagkat sa Sion magmumula ang Kautusan, at sa Jerusalem, ang salita ng Panginoon.”
Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan.
Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak,
at karit ang kanilang mga sibat.
Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan.
Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo’y lumakad sa liwanag ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 121, 1-2. 3-4a. (4b-5. 6-7.) 8-9

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Ako ay nagalak, sa sabing ganito:
“Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo!”
Sama-sama kami matapos sapitin,
ang pintuang-lungsod nitong Jerusalem.

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo,
maganda ang ayos nang muling matayo.
Dito umaahon ang lahat ng angkan,
lipi ni Israel upang magsambahan.

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poon D’yos.

Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan,
pagkat ito’y utos na dapat gampanan.
Doon din naroon ang mga hukuman
at trono ng haring hahatol sa tanan.

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Ang kapayapaan nitong Jerusalem,
sikaping ang poon yao’y idalangin:
“Ang nangagmamahal sa iyo’y pagpalain.
Pumayapa nawa ang banal na bayan,
at ang palasyo mo ay maging tiwasay.”

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

Dahilan sa aking kasama’t katoto,
sa ‘yo Jerusalem, ang sabi ko’y ito:
“Ang kapayapaa’y laging sumaiyo.”
Dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos,
ang aking dalangi’y umunlad kang lubos.

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong D’yos.

ALELUYA
Salmo 79, 4

Aleluya! Aleluya!
Halina’t kami’y sagipin
Panginoong Diyos namin
Manunubos na maningning.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 8, 5-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay san Mateo

Noong panahong iyon, pagpasok ni Hesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya: “Ginoo, ang alipin ko po’y naparalisis. Siya’y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan.” “Paroroon ako at pagagalingin siya,” sabi ni Hesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, “Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako’y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno, at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, ‘Humayo ka!’ siya’y humahayo; at sa iba, ‘Halika!’ siya’y lumalapit; at sa aking alipin, ‘Gawin mo ito!’ at ginagawa niya.” Namangha si Hesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, “Sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo: marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

bernardita fernandez November 25, 2017 at 11:14 pm

Paki upload po ang Pagbasa-Disyembre 9, 2017 Sabado.
Maraming pong salamat sa inyo

Reply

john john adorna December 1, 2017 at 9:47 am

DECEMBER 8 PO MERON PO BA ?

Reply

JOSIE December 1, 2017 at 10:16 am

Can I please have the readings in Tagalog for December 17, 20, and 21 as I am preparing for the Tagalog readings for Simbang Gabi at our church here in Imperial Beach, San Diego, CA, USA. These are the only dates given to us, Filipinos, to celebrate Mass in Tagalog. The rest are in English. I need these readings so I can give it to the Lectors to practice their readings in Tagalog. I would appreciate it very much.

Reply

Reynald Perez November 25, 2019 at 1:15 am

Pagninilay: Ang Adbiyento ay panahon ng pananabik sa pagdating ng Panginoon. Ang mga Unang Pagbasa sa panahong ito ay hango sa isang propeta na direktang naghahayag ng mga propesiya tungkol sa Mesiyas, at siya ay si Propetang Isaias. Si Isaias na anak ni Amoz ay namuhay halos 800 taon bago sumapit ang karaniwang taon (8th century BCE). Sa propesiyang ito, ipinahayag niya ang pagluklok ng Diyos sa Templo sa Bundok ng Sion, na kung saan ang mga tao ay inaanyayahang umakyat sa tuktok na kung saan nanahan riyon ang Diyos. At ipinahayag din ni Isaias ang muling pagpapatibay ng Panginoon ang tipan nito sa sambayanan. Ang mga tabak ay magiging mga sudsod, at ang mga sibat ay magiging mga karit. Ito’y patunay na ang tipan ng Diyos ay para ang lahat ay mamuhay nang mapayapa at sumusunod sa kanyang liwanag. Kaya ang propesiyang ito ay tunkol sa Pagdating ni Hesus bilang Araw ng Katarungan, Prinsipe ng Kapayapaan, at Ilaw ng Sanlibutan. At ang Ebanghelyo ay nagsasaad sa pagkikilala kay Hesus ng isang pinuno ng mga Romanong sundalo, at siya’y tinatawag na “centurion” sa wikang Ingles. Ang kapitang ito ay may alipin na kanyang hinilingin na pagalingin ng Panginoon. Nang marinig niya ang planong pagdalaw ni Hesus, nagpakumbaba ang pinuno at ipinahayag ang hinding pagiging karapat-dapat ang pagpapatuloy ni Hesus sa kanyang tahanan, ngunit kung iwiwika nito na gagaling ang kanyang lingkod. At sinabi ni Hesus na ang pananampalatayang ito ay natagpuan sa kanya sa kabuuan ng Israel, kaya nangyari ang hiling na gumaling ang alipin. Kung ang mga Hudyo sa kapanahunan ni Hesus ay naniniwalang sila lamang ang maililigtas ngunit hindi nakilala ang Mesiyas dahil hinihintay pa raw ito, ang kapitang ito ay bagamat itinuturing na isang Hentil ay mas nakilala niya ang Panginoon siguro dahil marami siyang narinig na mga kwento mula sa kanyang lingkod. Kaya ang Adbiyento ay hindi lang paghahanda sa pagdiriwang ng Pagkatawang-tao ni Hesus sa Kapasakuhan, ni hindi lang ang Muling Pagpaparito niya sa katapusan ng panahon, kundi ang Adbiyento ay paghahanda sa pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay sa pamamagitan ng iba’t ibang misteryo at iba pang mga pangyayari. At isa na dito ang Sakramento ng Eukaristiya na katulad ng kapitan ng mga Romanong sundalo, dinadasal natin ito bago tanggapin ang Katawan ni Kristo: “Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.” Kahit alam po natin na tayo’y mga tao lamang na maaaring magkasala, patuloy nating hinahayaan na manahan si Kristo sa ating mga puso tuwing tinatanggap natin ang kanyang Katawan. Kaya nawa’y maging makabuluhan ang ating paglalakbay sa daan ng Adbiyento sa pagkakaroon ng pananabik sa Panginoon sa pagkakaroon ng pananampalataya at pagpapanibago ng kalooban upang gawin ang niloloob niya.

Reply

Jaypee Matetu December 2, 2019 at 2:50 am

Hindi po ba IS 4:2-6 ang first reading?

Reply

Aida Ramirez December 2, 2019 at 5:45 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Fred Duaso Monares December 2, 2019 at 7:17 am

Amen

Reply

Sally Bernardino December 2, 2019 at 7:37 am

Praise To You Lord Jesus Christ!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:18 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: