Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 23, 2019

November 23, 2019

Sabado ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Macabeo 6, 1-13
Salmo 9, 2-3. 4 at 6. 16b at 19

Poon, pupurihin kita sapagkat ako’y ligtas na.

Lucas 20, 27-40

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 6, 1-13

Pagbasa mula sa Unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Hariang Antioco sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persia. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti, at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Grecia. Sa paghahangad ni Antiocong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga tagaroon. Nabigo ang kanyang panukala, sapagkat nilabanan siya ng mga tagaroon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babilonia.

Nasa Persia ang Haring Antioco nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lisias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Anupat ang mga Israelita’y bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang Kalapastanganang Walang Kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader; pati ang kanyang lungsod ng Bet-sur ay iginawa ng kuta.

Sa mga balitang ito’y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan siya’y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan, hanggang sa maramdaman niyang malapit sa siyang mamatay.

Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, “Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala. Naitatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naalala ko ang aking pamamahala. Ngunit naalaala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo, at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako’y mamamatay sa ibang lupain.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 9, 2-3. 4 at 6. 16b at 19

Tugon: Poon, pupurihin kita sapagkat ako’y ligtas na.

O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan,
ang kahanga-hangang ginawa mo, Poon, aking isasaysay;
dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan,
pupurihin kita, Panginoon naming Kataas-taasan.

Tugon: Poon, pupurihin kita sapagkat ako’y ligtas na.

Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway,
dahilan sa takot, sila’y nadarapa, hanggang sa mamatay.
Iyong hinatulan yaong mga Hentil at mga balakyot,
alaala nila balat ng lupa’y pinawi mong lubos.

Tugon: Poon, pupurihin kita sapagkat ako’y ligtas na.

Itong mga Hentil, nahulog sa hukay na ginawa nila,
sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli’y sila.
Di habang panahon na pababayaan ang nangaghihirap,
maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat.

Tugon: Poon, pupurihin kita sapagkat ako’y ligtas na.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 20, 27-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, may ilang Saduseo na lumapit kay Hesus. Ang Saduseo’y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. “Guro,” anila, “naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin: ‘Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki’y dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay.’ May pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa panganay, at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa, at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito: isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-huliha’y namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa pito ang kikilalaning asawa niya yamang napangasawa niya silang lahat?”

Sumagot si Hesus, “Sa buhay na ito, ang lalaki at mga babae’y nag-aasawa, ngunit ang lalaki’t babaing karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila’y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay. Sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punongkahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang ‘Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob.’ Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay – sa kanya’y buhay ang lahat.” Sinabi ng ilan sa mga eskriba, “Magaling ang sagot ninyo, Guro!” At wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 2 comments… read them below or add one }

Arlin D. Mamales November 23, 2019 at 5:50 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:21 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: