Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 22, 2019

November 22, 2019

Paggunita kay Santa Cecilia, dalaga at martir
Biyernes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Macabeo 4, 36-37. 52-59
1 Mga Cronica 29, 10. 11abk. 11d-12a. 12bkd

D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

Lucas 19, 45-48

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 4, 36-37. 52-59

Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, “Ngayong nagapi na ang mga kaaway, kailangang linisan natin ang templo at muling italaga ito.” Kaya’t ang buong hukbo ay umahon sa Bundok ng Sion.

Nang ikadalawangpu’t lima ng buwan ng Kislev, ikasiyam na buwan ng taong sandaa’t apatnapu’t walo, maagang-maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin, ayon sa tinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito’y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompiyang. Ganito ring araw nang lapastanganin ng mga Hentil ang templo. Lahat ay nagpatirapa, sumamba, at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila.

Walong araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito; tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin. Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng templo’y nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng kalapastanganang ginawa ng mga Hentil. Ipinasiya ni Judas, ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayun ding araw, taun-taon ay ipagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin ito, mula sa ika-dalawampu’t lima ng buwan ng Kislev.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
1 Mga Cronica 29, 10. 11abk. 11d-12a. 12bkd

Tugon: D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

Karapat-dapat kang purihin magpakailanman Panginoon!
Ang Diyos ni Jacob na aming ama.

Tugon: D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan,
ang karangalan at ang pagtatagumpay
pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa.

Tugon: D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat.
Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan.

Tugon: D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan,
at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat.

Tugon: D’yos, aming papupurihan ang ‘yong dakilang pangalan.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan.
ako’y kanilang susunda
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 19, 45-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, “Nasusulat: ‘Ang aking bahay ay tatawaging bahay-dalanginan.’ Ngunit ginawa ninyong ‘pugad ng mga magnanakaw.’”

Araw-araw, si Hesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan ng siya’y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 7 comments… read them below or add one }

Patrick Cu November 25, 2017 at 7:36 am

Papuri sa iyo Panginoon, Kalakasan at sandalan namin at aming tagapagligtas, pagtibayin mo po kami! kay buti niyo po. Purihin ka po ng sansinukob. AMEN!

Reply

Reynald Perez November 18, 2019 at 8:23 am

Pagninilay: Inilalahad ni San Lucas sa kanyang panunulat ng Mabuting Balita na ang planong pangkaligtasan ay inilaan ng Panginoong Diyos para sa lahat, maski Hudyo man o Hentil. Subalit sa pagkakataong ito ng Ebanghelyo ngayon (Lucas 19:41-44), dito sinasabing tumangis si Hesus habang nakatanaw siya sa lungsod ng Jerusalem. Ito ay isang natatanging lugar sa Banal na Lupain na ang tawag ay “Dominus Flevit,” na nangangahulugang “Tumangis ang Panginoon”. Bagamat ang mga Hudyo sa kapanahunan niya ay naniniwala sa kanilang lahi lamang mangyayari ang kaligtasan, hindi nila ito natuntunan sa pagdating ni Hesus. Kaya nasabi niya ang isang nakakalungkot na pangyayari tungkol sa pagwawasak ng Jerusalem. At sa kasasayan nga ay naganap ito noong taong 70 A.D. nang lusubin ng mga Romano ang Jerusalem at winasak ang lahat ng mga bahay, pati na rin ang Templo. Bago pa man mangyari ito, makikita natin sa pagkilos ng mga pinuno ng Judaismo kung paano hindi nila tinanggap si Hesus bilang Mesiyas, kaya’t pinausig nila ang mga Apostol at iba pang mga tagasunod ni Kristo, pinadakip, pinakulong, at pinahampas ng latigo upang manahimik. Kaya hanggang ngayon naghahanap pa rin ng mga Hudyo ng sinasabi nilang “totoong Mesiyas”, na hindi nilang namalaya’y dumating na ang ipinangakong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang hamon sa atin ay partikular ang Diyos sa mga taong tumatanggap sa kanya nang may buong pananampalataya at sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. Kung tayo’y patuloy na sumasampalataya sa kanya, nawa’y tanggapin natin palagi siya sa ating buhay. Sa ating Unang Pagbasa (1 Macabeo 4:36-37, 52-59), nakita natin kung paanong natalo ang mga kalaban, at nagpasya ang mga Hudyo na linisin at pagandahin muli ang Templo na nagkawasak-wasak noong sumakop ang mga mabagsik na bansa. At sa loob ng 8 araw ay ito’y pinaganda at pinalinis. Ginayak rin ang Templo na kaakit-akit sa pagpaparangal sa Panginoong Diyos. Ang lahat ay sumamba na may dalang pangakong sumunod at maging matapat sa kanyang mga utos. Kaya huwag po nating ihadlang ang pakikinig sa tinig ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at pagsusunod sa kanyang mga utos.

Reply

Reynald Perez November 18, 2019 at 8:23 am

*Gospel Reflection for Yesterday (November 21, 2019)*

Reply

Aida Ramirez November 22, 2019 at 2:12 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez November 22, 2019 at 5:40 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

PATRICK CU November 23, 2019 at 4:26 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:21 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: