Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 20, 2019

November 20, 2019

Miyerkules sa Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

2 Macabeo 7, 1. 20-31
Salmo 16, 1. 5-6. 8b at 15

Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

Lucas 19, 11-28

UNANG PAGBASA
2 Macabeo 7, 1. 20-31

Pagbasa mula sa Ikalawang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahulo ng hari. Sila’y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos.

Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunud-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang pitong anak hanggang sa ang mga ito’y mamatay sa loob lamang ng isang oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya’y babae; kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, “Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba’t ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan ang siya ring lumilikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang-loob ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay, yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang Kautusan.”

Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya, kaya’t sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin; pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak, kaya’t nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito’y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinunod ang ina na kausapin ang anak. Bilang pag-uyam sa malupit na hari, dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika, “Anak, mahabag ka sa iyong ina na siya na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Tatlong taon kitang pinasuso. Pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid sa nagdusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila.”

Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, “Ano pang iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo; ang susundin ko’y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises! Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Judio! Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 16, 1. 5-6. 8b at 15

Tugon: Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan,
Poon, ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan;
pagkat ako’y taong tapat, di nandaya kainlanman,
kaya ako’y sumasamong dalangin ko ay pakinggan.

Tugon: Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda,
hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa.
Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig,
kaya ako’y dumudulog at sa iyo humihibik.

Tugon: Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

Kung paanong sa mata mo’y lubos ang ‘yong pag-iingat,
gayun ako ingatan mo sa lihim ng iyong pakpak.
Ymang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamalas
kapag ako ay nagising, sa piling mo’y magagalak.

Tugon: Paggising ko, Poong sinta, sa piling mo’y magsasaya.

ALELUYA
Juan 15, 16

Aleluya! Aleluya!
Hinirang tayo ni Kristo
upang mamungang totoo
bilang mabubuting tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 19, 11-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem, at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya: “May isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawin hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ‘Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko.’ Poot na poot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya’t pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan: ‘Ayaw naming maging hari ang taong ito!’

“Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos, at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto, upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, ‘Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng sampu.’ ‘Magaling,’ sagot niya. ‘Mabuting alipin! Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa sampung bayan.’ Lumapit ang ikalawa at ang sinabi, ‘Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng lima.’ At sinabi niya sa kanya, ‘Mamamahala ka sa limang bayan.’ Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, ‘Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo, sapagkat napakahigpit ninyo; kinukuha ninyo ang hindi sa inyo, at inaani ang hindi ninyo inihasik.’ Sinagot siya ng kanyang panginoon, ‘Masamang alipin! Sa salita ng mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako’y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana’y may tinubo ang puhunang ito.’ At sinabi niya sa mga naroroon, ‘Kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto, at ibigay sa may sampu.’ ‘Panginoon, siya po’y mayroon nang sampung salaping ginto!’ wika nila. ‘Sinasabi ko sa inyo: ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako’y maghari sa kanila – dalhin ninyo diyo at patayin sa harapan ko!’”

Pagkasabi nito, nagpauna si Hesus patungong Jerusalem.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 7 comments… read them below or add one }

tfd stingray saddi November 21, 2017 at 5:31 pm

maraming salamat po!

Reply

Patrick Cu November 23, 2017 at 11:51 pm

Salamat po sainyong pagmamahal Poon, kay buti niyo po. AMEN

Reply

Reynald Perez November 18, 2019 at 8:03 am

Pagninilay: Ang Parabula ng Sampung pilak dito sa Ebanghelyo ni San Lucas ay kaparehas ng Parabula ng mga Talento sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ibinahagi ni Hesus itong parabula na ito upang ipahiwatig sa atin na ang buhay ay may hangganan. Hangga’t tayo’y namumuhay, tayo ay may tungkuling pahalagahan ang bawat buhay na ibinigay ng Panginoon. Kaya hindi tayo ay pwedeng mag-angkin na may-ari ng buhay dahil alam po natin na ito’y nagmula sa Diyos. Kaya po tayo’y namumuhay sa daigdig na ito sapagkat mayroong dahilan na ibinigay ang Panginoon upang gawin ang nakasaad sa kanyang dakilang kalooban. Kaya ang ating pamumuhay ay katulad ng talinghaga na ang hari ng bayan ay inatasan ang kanyang 3 lingkod na gagamitan ang mga pilak na ibinigay para mas lumago pa ito. Ang isang lingkod na inatasan ng 5 pilak ay mas dumami sa 10, at ang isa namang lingkod na inatasan ng 2 pilak ay mas dumami sa 4. Subalit ang lingkod namang ito na inatasan ng 1 pilak ay nagdesisyon na ibalot sa kanyang panyo. At sa pagbalik ng hari, may gantimpala ang 2 lingkod, samantala ang 1 naman ay parusa. Kaya ipinakuha ang 1 salapi upang ibigay sa may 10, at dito’y sinasabi ng talinhaga na ang mga may maraming ambag ay may maraming pagpapalang naghihintay, ngunit ang mga walang ambag kahit katiting lang ay mababawian ng pagpapala. At nakita natin sa Unang Pagbasa kung paanong tiniis ng mga pitong magkakapatid at ang kanilang ina ang mga pag-uusig at paghihirap na ibinigay sa kanila ni Haring Antioco Epifanes IV. Sila’y pinipilit na kumain ng karne, subalit alam nila na ito’y labag sa utos ng Panginoong Diyos na inilaan sa mga Hudyo noong panahong iyon. Kaya sila’y hinatulan ng kamatayan kung hindi sila kakain ng karne. Ngunit dahil sa kanilang katatagan, sila’y nasisigurado na makakamtan nila ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan. Ito’y dahil sila’y patuloy na naging matapat sa Diyos sa kabila ng mga banta sa kanilang buhay. Kaya nawa’y gawing nating makabuluhan ang buhay na ibinigay sa ating ng Panginoon sa pagbabahagi ng mga biyaya at paggawa ng kabutihan sa isa’t isa. Nawa’y isaisip natin ang pagiging masunurin sa dakilang kalooban ng Panginoon.

Reply

Lilian Saltore November 20, 2019 at 5:48 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo

Reply

Aida Ramirez November 20, 2019 at 7:18 pm

Pinupuri ka namin Paninoong Hesukristo.

Reply

Jerry November 20, 2019 at 11:49 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:21 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: