Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 18, 2019

November 18, 2019

Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64
Salmo 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158

Poon, ako’y lingapin mo; ang utos mo’y susundin ko.

Lucas 18, 35-43

UNANG PAGBASA
1 Macabeo 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64

Pagbasa mula sa unang aklat ng Macabeo

Noong mga araw na iyon, may sumipot na masamang binhi. Ito’y si Antioco Epifanes, ang anak ni Haring Antioso. Siya’y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari nang taong sandaa’t tatlumpu’t pito.

Noong kapanahunan ni Antioco Epifanes, may lumitaw na mga masasamang Judio na ayaw sumunod sa Kautusan, bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga Hentil sa palibot nila. “Makipagkasundo na tayo sa kanila; wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo kundi pawang kamalasan,” wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ila sa kanila’y agad nagpunta sa hari, upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning Hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga Hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawo ang bakas ng kanilang pagkatuli, at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan, anupat nakiisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga Hentil.

Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa, kaya’t ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng Hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga diyus-diyusan at nilabag ang Araw ng Pamamahinga.

Noong taong sandaa’t apatnapu’t lima, ikalabinlima ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng Kalapastanganang Walang Kapantay sa altar ng pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng Kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog, at ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa Kautusan ay ipinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rings mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakut-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 53. 61. 134. 150. 155. 158

Tugon: Poon, ako’y lingapin mo; ang utos mo’y susundin ko.
Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas,
yaong mga masasamang lumalabag sa ‘yong batas.

Tugon: Poon, ako’y lingapin mo; ang utos mo’y susundin ko.

Silang mga masasama kahit ako ay gapusin,
ang bigay mong mga utos ay si ko rin lilimutin.

Tugon: Poon, ako’y lingapin mo; ang utos mo’y susundin ko.

Sa sinumang naghahangad ng ako ay alipinin,
iligtas mo ang lingkod mo’t ang utos mo ang susundin.

Tugon: Poon, ako’y lingapin mo; ang utos mo’y susundin ko.

Palapit na nang palapit ang sa aki’y umuusig,
mga taong walang galang sa utos mong isinulit.

Tugon: Poon, ako’y lingapin mo; ang utos mo’y susundin ko.

Iyang mga masasama’y tiyak na si maliligtas,
dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap.

Tugon: Poon, ako’y lingapin mo; ang utos mo’y susundin ko.

Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan,
yaong mga taong taksil na laban sa kautusan.

Tugon: Poon, ako’y lingapin mo; ang utos mo’y susundin ko.

ALELUYA
Juan 8, 12

Aleluya! Aleluya!
Sinabi ni Hesukristo:
“Ako ang ilaw ng mundo
at buhay ng alagad ko.”
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 18, 35-43

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Malapit na si Hesus sa Jerico, at doo’y may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. “Nagdaraan si Hesus na taga Nazaret,” sabi nila. At siya’y sumigaw, “Hesus, Anak ni David! Mahabag po kayo sa akin!” Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw: “Anak ni David, mahabag po kayo sa akin!” Kaya’t tumigil si Hesus, at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Hesus, “Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?” “Panginoon, ibig ko po sana’y manumbalik ang aking paningin,” sagot niya. At sinabi ni Hesus, “Mangyari ang ibig mo! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.” Noon din, nakakita siya at sumunod kay Hesus, at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 2 comments… read them below or add one }

Aida November 18, 2019 at 8:27 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:22 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: