Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 13, 2019

November 13, 2019

Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 6, 1-11
Salmo 81, 3-4. 6-7

Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

Lucas 17, 11-19

UNANG PAGBASA
Karunungan 6, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Mga hari, pakinggan ninyo ito at unawain;
mga namamahala sa buong daigdig, pag-aralan ninyo ito.
Makinig kayo, mga pinuno ng maraming bansa;
kayo, na ang ipinagmamalaki ay ang dami ng inyong mga nasasakupan.
Ang pamamahala ninyo’y kaloob ng Panginoon,
At ang kapangyariha’y mula sa Kataas-taasan.
Siya ang susuri ng inyong mga gawa at sisiyasat ng inyong mga panukala.
Kung sa inyong pagiging tagapamahala ng kanyang kaharian ay hindi kayo magiging tapat,
kung hindi ninyo susundin ang Kautusan,
at kung hindi kayo mamumuhay ayon sa kanyang kalooban,
madali siyang paririto at parurusahan kayo ng mabigata na parusa.
Walang katulad ang bigat ng parusang inilalaan niya sa mga namumuno at makapangyarihan.
Ang mga aba ay kahahabagan at patatawarin,
ngunit ang mga nasa kapangyarihan at mahigpit na hahatulan.
Ang Panginoon ng lahat ay hindi natatakot kaninuman, gaano man siya kadakila.
Siya ang may likha sa lahat, sa dakila at sa aba,
kaya’t pare-pareho lang ang tingin niya sa lahat.
Ngunit mas mahigpit ang paghatol niya sa mga nasa kapangyarihan.
Kaya, mga hari, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito,
upang matuto kayo at nang hindi kayo magkamali.
Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal.
Pag natutunan ninyo ang mga aral na ito,
Maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa Araw ng Paghuhukom.
Kaya nga, pahalagahan ninyo ang aking mga aral,
unawain ninyo ito at kayo’y matuto.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 81, 3-4. 6-7

Tugon: Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila,
at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa.
Ang marapat na tulunga’y ang mahina at mahirap,
sa kamay ng masasama sila’y dapat na iligtas!

Tugon: Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

“Ang sabi ko, kayo’y diyos, anak ng Kataas-ta’san,
ngunit tulad nitong tao, lahat kayo’y mamamatay;
katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay.”

Tugon: Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

ALELUYA
1 Tesalonika 5, 18

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos Ama’y naghahangad
lagi tayong pasalamat
kaisa ng kanyang Anak.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 11-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Sa paglalakbay ni Hesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya’y sinalubong ng sampung ketongin. Tumigil sila malayu-layo at humiyaw ng: “Hesus! Panginoon! Mahabag po kayo sa amin!” nang makita sila ay sinabi niya, “Humayo kayo at pakita sa mga saserdote.” At samantalang sila’y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya’y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatirapa siya sa paanan ni Hesus at nagpasalamat. Ang taong ito’y Samaritano. “Hindi ba samp ang gumaling?” tanong ni Hesus. “Nasan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Tumindig ka’t humayo sa iyong lakad! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu November 16, 2017 at 2:58 am

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 12, 2019 at 12:10 am

Pagninilay: Magandang pahayag ang sinasabi ng Aklamasyon sa Aleluya ngayon, na sa bawat pagkakataon ay dapat magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos, sapagkat ito ay niloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga makikita natin sa Ebanghelyo ang pagtatagpo ni Hesus sa 10 ketongin. Ang sakit na ketong ay tinuturing na kahawaan na dapat ang tao ay umiwas sa mga ketongin. Alam ito ng mga 10 taong iyon, ngunit tila nga ba’y nakita nila kay Hesus ang Kapangyarihan ng Ama na nagpapamalas ng kabutihan kahit sa mga taong katulad nila. Nang lumapit sila kay Hesus upang ihiling ang kagalingan, biglang inutusan sila ni Hesus na pumunta sa mga pari sa Jerusalem upang gawin ng ritwal ng pagpapalinis. Kaya sumunod sila sa gawaing iyon, at hindi akalain nila na sila’y gumaling habang lumalakbay. Sila’y naging masaya at nagsipunta sa kanya-kanyang pagdiriwang. Ngunit mula sa 10 ketongin, iisa lang ang bumalik kay Hesus at nagpasalamat. At natunghayan ng Panginoon na siya’y isang Samaritano, isang itinuturing noon na kaaway ng mga Hudyo dahil raw sa ritwal nito na paganismo. Subalit ipinakita dito ang isang itinuturing na kaaway ng mga Hudyo ay sumampalatya at nagpasalamat kay Hesus sa ginawang paglilinis sa kanyang balat at pagwawasto ng buong katauhan. Kaya nga sa bawat pagpapala at magandang bagay na natanggap at narasanan natin, dapat mayroon tayong utang na loob na tinatanggap natin ang mga biyayang ibinigay sa atin ayon sa ating pagsisikap.

Reply

Mil November 13, 2019 at 5:39 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Edward Ramirez November 13, 2019 at 6:56 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Michael November 13, 2019 at 7:51 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Mylene Farinas November 13, 2019 at 7:58 am

O my Lord, forgive me if there are times that you blessed me and yet I have not expressed my gratitude to you! You know how thankful I am for the many blessings you give me and my loved ones. Forever will I be greatful to you. O God, You who is so generous and kind. Amen.

Reply

Celine November 13, 2019 at 2:14 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Rachel Dela Cruz November 14, 2019 at 12:12 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:24 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: