Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 12, 2019

November 12, 2019

Paggunita kay San Josafat, Obispo at Martir
Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 2, 23-3, 9
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19

Palagi kong pupurihin ang Dakilang Poon natin.

Lucas 17, 7-10

UNANG PAGBASA
Karunungan 2, 23-3, 9

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Pagkat ang tao’y hindi nilikha ng Diyos para mamatay,
kundi para maging larawan niyang buhay.
Ngunit dahil sa pakana ng diyablo,
nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa kanya.
Ngunit ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos,
at di sila makararanas ng kamunti mang pahirap.
Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay;
iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan,
At ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho.
ngunit ang totoo, sila’y nananahimik na.
Bagamat sa tingin ng tao sila’y pinarusahan,
ngunit ang totoo, sila’y nasa buhay na walang hanggan.
Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala
napatunayan ng Diyos na sila’y karapat-dapat.
Sila’y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan,
kaya’t sila’y tinanngap niyang parang handog na sinusunog.
Pagdating ng Panginoon para gantimpalaan ang mga banal,
magniningning dilang parang ningas ng nagliliyabna dayami.
Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig,
at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman.
Ang mga nagtitiwala sa kanya ay makauunawa sa katotohanan ng kanyang pamamaraan.
At ang mga naging tapat sa kanya ay mamumuhay na kasama niya sa kanyang pag-ibig,
sapagkat siya’y mabuti at maawain sa kanyang mga hinirang.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19

Tugon: Palagi kong pupurihin ang Dakilang Poon natin.

Panginoo’y aking laging pupurihin,
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa.

Tugon: Palagi kong pupurihin ang Dakilang Poon natin.

Kinukupkop ng Diyos ang mga matuwid
at ang taghoy nila’y kanyang dinirinig
nililipol niya yaong masasama
hanggang sa mapawi sa isip ng madla.

Tugon: Palagi kong pupurihin ang Dakilang Poon natin.

Agad dinirinig daing ng matuwid
inililigtas sila sa mga panganib.
Tumutulong siya sa nasisiphayo
ang walang pag-asa’y hindi binibigo.

Tugon: Palagi kong pupurihin ang Dakilang Poon natin.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 7-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, “Ipalagay nating kayo’y may aliping nag-aararo, o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, ‘Halika at nang makakain ka na’? Hindi! Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo: ‘Ipaghanda mo ako ng hapunan; magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako’y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.’ Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo; kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, ‘Kami’y mga aliping walang kabuluhan; tumupad lamang kami sa aming tungkulin.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Rosalinda C.Roque November 13, 2017 at 3:42 pm

Lubos lubos na katuwaan at pasasalamat dahil napakalaking tulong sa amin bilang Lector, God Bless Po!!!

Reply

Reynald Perez November 11, 2019 at 8:55 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin kung paano dapat nating pahalagahan ang paglilingkod. Bilang mga indibdiwal, tayo ay hindi may-ari ng ating buhay, kundi ang Panginoong Diyos ang nabigay nito at may karaptang kunin muli ito mula sa atin sa nakatakdang panahon. Tayo lamang ay itinuturing na may tungkuling alagaan at igalang ang buhay ng ibinigay niya hindi lang sa atin, kundi ang buhay na para sa ibang tao. Kaya nga ikinuwento ni Hesus ang isang talinghaga tungkol sa lingkod na pinagsabi ng kanyang panginoon na kumain at makisalo sa handaan. Ngunit tugon naman ng lingkod ay ginagawa niya ang kanyang trabaho na walang hinihintay na kapalit. Ito yung parang paningin/disposiyon na ang bawat nagtratrabaho ay sinusunod lamang ng utos na galing sa matataas na panunungkulan. Ganun rin sa ating buhay bilang mga Kristiyano na tayo’y mga anak ng Diyos at inaasahang gawin makabuluhan ang buhay na ibinigay niya sa atin. Tayo ay tinatawag na maglingkod sa kanya at sa ibang tao nang may pagmamahal at paggawa ng tama at mabuti. At kapag ginagawa natin ito, kung minsa’y tayo’y binibigyan ng pagpapala ay nasa isip at puso natin na hindi natin inaasahan ng kapalit. Kaya sinasabi ng manunulat ng Karunungan sa Unang Pagbasa na ang mga matutuwid at matatapat sa Diyos ay tatanggap balang araw ng kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Hindi ito nakikita ng mga hangal na nagpapahamak sa mga mabubuting-loob na tao hanggang sa maranas nila ang tunay na pagbabagong-loob. Subalit natutunghayan natin na lahat tayong masunurin at matapat sa Panginoon ay bibiyayaan ng dakilang pagpapala niya sa kalangitan.

Reply

Donna Bayan November 12, 2019 at 9:38 am

amen,thank you Lord sa iyong mga salita at thank you din po kay Reynald Perez nawa po’y patuloy po kaung gamitin ni Lord na magshare ng mga pagninilay,God bless us all??

Reply

Aida November 12, 2019 at 6:00 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mil November 12, 2019 at 6:09 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Mylene Farinas November 12, 2019 at 7:05 am

Dear O God, thank you for the promise of an eternal life for those who are faithful to you. Thank you also Lord for teaching us how to treat our helpers and aids in our daily work. Bless them, O God. Amen

Reply

Celine November 12, 2019 at 2:56 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Rachel Dela Cruz November 12, 2019 at 10:56 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:24 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: