Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 7, 2019

November 7, 2019

Play

Huwebes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 14, 7-12
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 15, 1-10

UNANG PAGBASA
Roma 14, 7-12

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo’y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung tayo’y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo’y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Sapagkat sinasabi sa Kasulatan, “Sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa’y luluhod sa harapan ko,

At ang bawat dila’y magpupuri sa Diyos.” Kaya’t lahat tayo ay magbibigay-sulit sa Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Tugon: Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganub kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.

Tugon: Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Isang bagay lamang ang aking mithiin,
isang bagay itong sa Poon hiniling:
ang ako’y lumagi sa banal na templo
upang kagandahan niya’y mamasdan ko
at yaong patnubay niya ay matamo.

Tugon: Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!

Tugon: Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

ALELUYA
Mateo 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 15, 1-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Hesus. Nagbubulung-bulingan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, “Ang taong ito’y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila.” Kaya’t sinabi sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito.

“Kung ang sinuman sa inyo ay may sandaang tupa, at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang siyamnapu’t siyam sa ialng at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na’y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, ‘Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala!’ Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi’t tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa siyamnapu’t siyam na matuwid na hindi nangangailangang magsisi.

“O kaya, kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisanang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, ‘Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak!’ Sinasabi ko sa inyo, gayun din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi’t tumalikod sa kanyang kasalanan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 4, 2019 at 8:43 pm

Pagninilay: Ang Diyos ay dakila sa kanyang habag, na tayo ay palaging inaanyayahan na magbalik-loob sa kanya. Ang Ika-15 Kabanata ng Ebanghelyo ni San Lucas ay nakapamagat bilang “Mga Talinghaga ng Awa”. Ito ay tumutukoy sa 3 parabulo ni Kristo na kung saan ipinapahayag niya ang kadakilaan ng Amang puno ng habag kahit sa mga makasalanan. Dalawa sa parabulo ang narinig natin ngayon, at ang isa naman ay yung mahabang kwentong nakakaantig sa ating puso. Nagsisimula ang tagpuan sa isang lugar ng pangangaral ni Hesus sa mga manininigil ng buwis, masamang babae, at iba pang mga makasalanan, na siya namang ikinagagalit ng mga Pariseo at eskriba. Kaya dito ikinuwento ni Hesus ang mga Parabula ng Nawawalang Tupa at ang Nawawalang Salaping Pilak. Sabi nga na ang habag ng Panginoon ay katulad sa isang lalaking naghahanap ng kanyang nawawalang tupa, samantala iniiwan niya ang kawan ng 99 na tupa sa bukid. At kapag nahanap na niya ng tupa, inaangat niya ito sa kanyang balikat upang kargahin ang tupang natagpuan. At siya’y makikipagsaya sa kanyang mga kaibigan dahil natagpuan na niya ang kanyang minamahal na tupa na dati’y nawala. Sabi nga din na ang habag ng Panginoon ay katulad sa isang babaeng hinahanap sa buong bahay ang nawawala niyang iisang salaping pilak, kung dati’y mayroon siyang 10. Gagawin niya ang lahat katulad ng pagsisindi ng ilaw at pagwawalis ng bahay upang mahanap ang nawawalang salapi. At kapag nahanap na niya ito, siya’y makikisaya kasama ang kanyang mga kaibigan dahil sa salaping pilak na dati’y nawala ngunit natagpuan na. Mula sa 2 parabula ni Hesus, makikita natin ang kahalagahan ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit tayo’y patuloy na nagkakasala, patuloy siyang humahanap sa atin, humahangad na tayo’y kanyang yakapin sapagkat minamahal niya tayo. Ganun ang naging disposisyon ni San Pablo sa Unang Pagbasa na bagamat siya’y isang dalubhasa ng Kautusan ni Moises at ginawa ang mga ritwal ng batas ng mga Hudyo, ipinausig niya ang mga tagapagsunod ni Kristo, na mas kilala bilang mga Kristiyano. Ngunit ikinuwento rin niya na ang mga unang bagay na kanyang tinanggap bago makilala si Kristo ay parang walang kabuluhan. Kaya sinasabi ni San Pablo na lahat tayo ay likha ng Diyos Ama at karapat na maging kanyang mga anak, kaya ang trato natin sa isa’t isa bilang mga magkakapatid. Ang pagbasang ito ay nagsilbing inspirasyon sa kantang nilikha ni Padre Hontiveros na pinamagatang PANANAGUTAN. Tunay nga na walang sinuman ang nabubuhay at namamatay para sa sarili lamang, sapagkat tayong lahat ay may pananagutan sa isa’t isa. Iisang Diyos rin na ating pinagbubukluran at pinaglilingkuran, at sa kanya tayo’y balang araw babalik. Kaya nga tayong lahat ay tinatawag na mga saksi sa patuloy ng pagpapahayag ng magandang balitang ng kanyang Dakilang Awa. Huwag po tayong matakot kung may kakayahan tayong magkasala, sapagkat mas malaki at mahalaga pa ang awa ng Diyos kaysa sa ating mga kasalanan at pagkakamali. Kung tayo’y tunay na magbabalik-loob, nawa’y isabuhay natin ang pagpapatawad nito sa paggawa ng tama at mabuti, lalung-lalo na sa ating kapwa.

Reply

Mil November 7, 2019 at 10:02 am

Pinupuri ka nmin Panginoong Hesukristo.

Reply

Aida November 7, 2019 at 5:55 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez November 7, 2019 at 6:45 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Edward Ramirez November 7, 2019 at 6:47 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristoz

Reply

Mylene Farnas November 7, 2019 at 7:16 am

God the Father, make us an instrument for my brothers or sisters, who are lost and unbelieving, to find you O my Lord! Amen.

Reply

Lilian M. Saltore November 7, 2019 at 8:48 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Nora C. Dela Rea November 7, 2019 at 8:00 am

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Adrian November 7, 2019 at 9:06 am

Hope daily at complete ang mga nakapost na readings for the day. Godbless!

Reply

celine November 7, 2019 at 3:28 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Mae dalo November 7, 2019 at 7:10 pm

Panginoon Hesukristo maraming salamat sa pagggby ngayong araw sa Amin kahit Kami ay maksalanan napakabuti mo parin sa Amin .salamat sa pagliligtas sa Amin at patuloy nasa Kami lokoban Ng iyong mapagpalang puso Amen

Reply

PATRICK CU November 9, 2019 at 1:23 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:26 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: