Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 4, 2019

November 4, 2019

Paggunita kay San Carlos Borromeo
Lunes ng Ika-31 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 11, 29-36
Salmo 68, 30-31. 33-34. 36-37

Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Lucas 14, 12-14

UNANG PAGBASA
Roma 11, 29-36

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Roma

Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayo’y kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Judio. Gayun din naman sila’y naging masuwayin ngayong kayo’y kinahahabagan upang sila’y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag.

Napakasagana ng kayamanan ng Diyos! Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos! Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan! Gaya ng nasusulat:
“Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon,
O sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos
para siya nama’y gantimpalaan?”
Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at sa kanya ang lahat ng bagay. Sa kanya ang karangalan magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 30-31. 33-34. 36-37

Tugon: Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Naghihirap ako’t mahapdi ang sugat,
O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas.
Pupurihin ang diyos, aking aawitan,
dadakilain ko’t pasasalamatan.

Tugon: Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Kung makita ito niyong mga dukha,
sila ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyos ang may kailangan,
Lingkod na bilanggoy’s di nalilimutan.

Tugon: Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

Ang Lungsod ng Sion, kanyang ililigtas,
bayang nasa Juda’y muling itatatag:
doon mananahan ang mga hinirang,
ang lupain doo’y aariing tunay.
Magmamana nito’y yaong lahi nila
may pag-ibig sa Diyos ang doo’y titira.

Tugon: Panginoon, iyong dinggin akong iyong ginigiliw.

ALELUYA
Juan 8, 31b-32

Aleluya! Aleluya!
Kapag ang aking salita
sa inyo’y naidambana,
taglay n’yo and aking diwa.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 12-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya: “Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila, at sa gayo’y nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salu-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayo’y magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos na muling pagkabuhay ng mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 10 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 27, 2019 at 11:20 pm

Pagninilay: Ipinapaalala ni Hesus sa atin ang tamang disposyon ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos Ama. Sabi nga ni Hesus sa parabula na kapag tayo’y magkakaroon ng handaan, ating anyayahin hindi ang mga kaibigan, katropa, kabarkada, kundi ang mga mahihirap at nangangailangan lalung-lalo ang mga nasa laylayan ng ating lipunan. At sabi sa huling linya ng Ebanghelyo na mayroon tayong gantimpalang matatanggap sa langit dahil sa ating katapatan. Siguro mahirap itong gawin sapagkat bihira lang makita ang mga taong nag-iimbita ng mga ordinaryong tao sa kanilang handaan. Noong bumisita si Papa Francisco sa Pilipinas, nakikain siya sa mga nakaligtas sa pananalasa ng Super Bagyo na si Yolanda at ang lindol sa Bohol. Kahit kaunti ang kanyang oras doon dahil sa badya ng panahon, siya’y taos-pusong nakikinig sa mga mensahe ng mga taong nagkukwento sa kanya. Ang pinakapunto lamang ni Hesus ay ang ating kababang-loob at buong pagtanggap sa ibang tao sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang kaligtasan ng Diyos ay inilaan para sa lahat upang sila’y patuloy na lumakad sa daan ng kabutihan. Kaya sinasabi ni San Pablo sa Unang Pagbasa na mayaman ang Diyos sa kanyang katauhan upang mas maging masagana ang ating pananampalataya sa kanya. Ang handog niyang kaligtasan ay tanda na minamahal niya tayo at minarapat tayong maging mga anak niya. At tuwing dumadalo tayo sa Banal na Eukaristiya tayo ay pinapabusog ng Salita ng Diyos at ng Katawan ni Kristo upang pagkatapos ng bawat Misa ay tayo ay maghahayo upang mahalin at paglingkuran ang Diyos at ang ating kapwa. Nawa isapuso natin ang pagkakaroon ng kababang-loob na palaging bukas sa pagtanggap sa ibang taong ninanais na maranas ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa.

Reply

Fred Duaso Monares November 4, 2019 at 7:06 am

Amen

Reply

Aida November 4, 2019 at 5:17 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez November 4, 2019 at 6:37 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Dolly Sun November 4, 2019 at 1:19 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Celine November 4, 2019 at 4:06 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Rachel Dela Cruz November 4, 2019 at 11:25 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mylene Farinas November 5, 2019 at 6:29 am

Dear God, thank you for sharing with us a very good wisdom, a reflection of what’s in your heart and mind. You truly love the poor and the lowly, and value them so much. Help us to do the same. To give favor and uplift the dignity of those in need, be our mission as well. Amen.

Reply

PATRICK CU November 9, 2019 at 1:06 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:27 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: