Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 1, 2019

November 1, 2019

PANALANGIN NG BAYAN

Bilang Bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa Langit para sa mga pangangailangan ng mga lalaki at babae sa lahat ng dako.

Panginoon, Dinggon mo ang aming panalangin.

O kaya

Sa pamamagitan ng mga panlaangin ng mga banal, dinggin mo kami, o Panginoon.

Ang simbahan nawa’y ihatid sa Kaharian ng Langit ang lahat ng kanyang mga anak, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga taong may mabubuting kalooban nawa’y makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di-nagmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na Dugo ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y pagkalooban ng Eukaristiya ng lakas upang makapamuhay nang matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid nawa’y matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumaong mahal natin sa buhay nawa’y makasama ang mga banal sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama ng kabanalan at biyaya, iniaalay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria at ng lahat ng mga banal, taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 14 comments… read them below or add one }

Patrick Cu November 2, 2017 at 2:16 am

Salamat sa inyo Panginoon, mahabagin, mabuti, mapagmahal at dakila. Papuri sa inyo o Diyos nang sanlibutan, magdiwang ang lahat sa inyo. Amen!

Reply

Mil November 1, 2019 at 8:58 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo.

Reply

Reynald Perez October 27, 2019 at 11:12 pm

Pagninilay: Ang Unang Araw ng Nobyembre ay isang espesyal na okasyon sapagkat ating ipinagdiriwang ang Lahat ng mga Banal, kapwang mga kilala at ‘di kilalang santo. Ang titulo na “santo” ay may katumbas na kahulugang “banal”. Ito’y sapagkat habang sila’y nabubuhay sa daigdig, namuhay sila sa kabanalan ng Diyos sa kanilang kababang-loob na pagkatao. At matapos ang kanilang mga pinagdaanan sa sangkalupaan, natagumpayan nila ang korona ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Ito yung nakikitang pangitain ni San Juan sa Unang Pagbasa nang makaranas siya ng mga kaiba-ibang pangitain habang isinusulat ang Aklat ng Pahayag. At nakita rin niya ang napakadaming taong natagumpayan ang mismong korona ng kaluwalhatian matapos ang kanilang mabubuting pamumuhay sa daigdig, at sila’y sumasamba sa paanan ng trono ng Kordero ng Diyos, na si Hesukristo. Kaya nga nararapat na tawagin ang mga Banal na “mapapalad”. At si Hesus sa Ebanghelyo ay ipinangaral niya sa kabundukan ang Walong Pagpapala/Eight Beatitudes. Ang mga 8 kasabihang ito ay nagsasabi na kahit sa mga oras ng kapighatian at pagdurusa, mapalad pa rin ang taong may lakas na loob na patatagin ang pananampalataya sa Diyos at ang paraan ng kabutihan. At ang gantimpala ay buhay na walang hanggan at iba pang mga kaganapang binibigyan ng Diyos na nararapat sa bawat isa. Siguro mahirap maging dukha o kaya gutom/uhaw, pati rin ang pagiging malungkot, dahil marami tayong mga ari-arian at mga bagay na nagpapasaya at nagpapaginhawa ng ating buhay. Ngunit ang pinupunto lamang ni Kristo sa Walong Pagpapala na sa kabila ng mga makamundong bagay na nagiging solusyon sa mga problema natin, hindi dapat mawalan sa atin ang mga espirituwal na pagpapahalaga na nagpapatibay sa ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga si San Juan sa Ikalawang Pagbasa ay nag-aanyaya sa atin na makilala natin ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat, at itong pagmamahal ng Diyos ay ating inangkin upang karapat-dapat tayo’y tawaging mga anak niya. Kaya tayo’y inaanyayahan na maging malinis ang kalooban na may kadalisayan ng puso sa muling pagpaparito ni Hesus sa katapusan ng panahon. At ganyan nga ang ginawa ng lahat ng mga santo na tunay na sila’y naging matapat sa kalooban ng Diyos hanggang sa nakamtan nila ang kaligayahan at kaluwalhatian sa kabilang buhay. Maraming mga Santo ay hinirang ng Simbahan at ipinagdiriwang sa hiwa-hiwalay na mga araw, ngunit may mga santo rin naman na kahit walang pagdiriwang ay ginagawang “saint of the day” kung ninanais nating basahin ang kanilang talambuhay. Mahalaga rin bilang mga Katoliko na hindi kailanman sinasamba natin ang mga banal katulad nina Birheng Maria, San Jose, atbp., dahil ang pagsamba/latria ay nakatuon lamang sa Diyos, ang Banal na Santatlo. Ang debosyon mga Santo ay itinuturing natin na paggalang/dulia (hyperdulia para kay Maria) sapagkat sila’y nagsisilbing inspirasyon natin upang mamuhay nang nararapat sa mundong ito. Nawa’y tularan natin ang mga Banal sa pagiging tunay na mapalad ayon sa pamantayan ng Panginoon.

Reply

john November 2, 2019 at 2:26 am

Ang mga santo ay hinirang mula sa kalangitan, dahil sa puspusang pagdarasal, tapat at tiwala sa Diyos, walang kamatayan na paggawa ng mabuti sa kapwa upang maisakatuparan ang kani kanilang mission. Ang katawan ng tao ay banal, luklukan ito ng banal na espirito na syang gagabay sa atin sa lahat, magbigay liwanag sa mga taong nagbubulagbulagan sa katotohanan, lalo na sa ating mission patungo sa Panginoon.

Maihahalintulad ang mga santo tulad ng isang mga mangagawa sa isang kumpanya. Dahil sumasakanila ang banal na espirito silay nagpapamalas ng pambihirang kapangyarihan gaya ng nagagawa ng Diyos. Ang ibay tapagpahayag, tiga gamot at ibat ibang kaparaanan ng pagtulong sa kaapwa. Sila ang tinatawag na elohim o ang mga kasamahan ng Diyos.

Ang pagdarasal sa santo ay patungo sa Panginoong Diyos, dahil ito ay maituturing na pagsunod sa kanyang salita na siya namang isinabuhay ng ating mga santo. Pakatatandaan natin na ang Santisima Trinidad o holy trinity ay ang Diyos Ama Diyos Anak at Diyos Espiritu santo ay iisa sa tatlong katauhan. Diyos Espiritu Santo ang syang tinataglay ng ating mga santo kayat ito ay patungo sa ating Diyos.

Reply

Arlin D. Mamales November 1, 2019 at 4:27 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Edward Ramirez November 1, 2019 at 5:36 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Aida November 1, 2019 at 7:17 am

Pinupuri ka nmin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas November 1, 2019 at 10:06 am

Pagharian mo O Ama ang aming puso at isipan.Pagkat mapalad na tunay ang taong ikaw ikaw ag inaasahan. At itulot mo O Diyos na maging instrumento kami para sa aming kapwa na nangangailang ng iyong pagpala. Amen.

Reply

Celine November 1, 2019 at 2:13 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo November 1, 2019 at 3:27 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Lyni mejas November 1, 2019 at 4:40 pm

Thank you Lord. We praisw you Amen

Reply

Patrick Jason Cu November 1, 2019 at 5:26 pm

Salamat sa Diyos! Amen

Reply

Rachel Dela Cruz November 1, 2019 at 10:58 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:28 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: