Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 31, 2019

October 31, 2019

Huwebes ng Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 8, 31b-39
Salmo 108, 21-22. 26-27. 30-31

Para mo nang awa, D’yos ko, ako’y ipagsanggalang mo.

Lucas 13, 31-35

UNANG PAGBASA
Roma 8, 31b-39

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang Anak kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang Anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang Anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Hesus bang nasa kana ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayo’y namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Ayon sa nasusulat,

“Alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon.
Ibinibilang kami na mga tupang papatayin.”

Hindi! Ang lahat ng ito’y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos – pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 108, 21-22. 26-27. 30-31

Tugon: Para mo nang awa, D’yos ko, ako’y ipagsanggalang mo.

Katulad ng pangako mo, tulungan mo, Panginoon,
yamang ika’y mahabagin, ako’y iyong ipagtanggol.
Pagkat ako ay mahirap, laging nangangailangan,
labis akong naghihirap sa ganitong kalagayan.

Tugon: Para mo nang awa, D’yos ko, ako’y ipagsanggalang mo.

Tulungan mo ako, Poon, sana naman ay iligtas,
dahilan sa pag-ibig mong matatag at kukupas.
Bayaan mong makilala na ikaw ang nahahabag,
ipakita sa kaaway na ikaw ang nagliligtas.

Tugon: Para mo nang awa, D’yos ko, ako’y ipagsanggalang mo.

Sa Diyos ay buong puso akong magpapasalamat,
sa gitna ng karamiha’y magpupuri akong ganap;
pagkat siya’y laging handang tumulong sa mahihirap,
na lagi nang inuusig at ang gusto’y ipahamak.

Tugon: Para mo nang awa, D’yos ko, ako’y ipagsanggalang mo.

ALELUYA
Lucas 19, 38; 2, 14

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Hari natin
na ngayon ay dumarating;
kapayapaan ay kamtin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 13, 31-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Dumating noon ang ilang Pariseo. Sinabi nila kay Hesus, “Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes.” At sumagot siya, “Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling, bukas ay gayun din; sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa; sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta!

“Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo! Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Kaya’t lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, ‘Pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 11 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 29, 2019 at 12:48 am

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay isang magandang paalala ni San Pablo tungkol sa ating katatagan sa Panginoon. Sinasabi ng Apostol na walang kahit sinumang tao o anumang bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. At ang Diyos ay puno ng pagmamahal sa daigdig, kaya’t ibinigay niya ang kanyang Anak na si Hesukristo. Kung si Isaac ay kanyang iniligtas sa pagsubok kay Abraham, si Hesus naman ay kanyang niloob na ialay ang buhay sa Krus upang magkaroon ng kaganapan ng pamumuhay ayon sa kanyang dakilang kalooban. Kaya nga wala talagang maghihiwalay sa atin sa patuloy nating pagmamahal sa Panginoon. At napakaganda ang awit na nilikha ni Sr. Ma. Anunciata Sta. Ana, SPC na pamilyar sa mga Misa natin, ang SINONG MAKAPAGHIHIWALAY. Ito’y hango sa ating Pagbasa ngayon na wala ngang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos Ama at ng Diyos Anak.
Ang Ebanghelyo ay isang pananakit ni Hesus sa mga taong hindi tumatanggap sa kanya. May mga Pariseong lumapit sa kanya na nagsasabing ipapatay siya ni Haring Herodes Antipas. Matatandaan sa kamay ng haring pinugutan ng ulo ang pinsan ng Panginoon na si San Juan Bautista. Subalit hindi natatakot si Hesus kay Herodes, kaya ipinasabi niya sa kanila na sabihin sa hari na patuloy na nangyayari ang mabuting gawain niya hanggang sa matupad ang plano ng Diyos sa katuparan. At si Hesus ay naglabas ng sama ng loob sa banal na lungsod sa pagpapatay ng mga tao sa mga propeta ng Diyos. Makikita natin na hindi tinanggap ng mga tao ang kanilang mga mensahe, kaya ito rin ang dinadanas ni Hesus lalung-lalo na sa mga pinuno ng bayan. Alam ni Hesus ang kanyang sasapitin sa Jerusalem nang siya’y hahagupitin, ipapako sa Krus hanggang sa kanyang huling hininga. Kaya ang Misteryong Paskwal ay magsisilbing tanda upang mas makilala ng mga tao ang Diyos Ama.
Ang 2 pagbasa ay nag-iiwan ng isang hamon sa atin na palalimin pa ang ating relasyon sa Diyos na pag-ibig. Kahit tayo ay nagsusuway at tumatanggi sa kanyang mga utos, patuloy niya tayong inaakay patungo sa kanyang pagmamahal. Nawa’y kilalanin natin siya sa kabila ng ating mga pagdududa at pagkakasala nang sa gayon, tayo rin ay magiging mga mabuting saksi ng magandang balitang ito.

Reply

Ma.Lita de Belen October 31, 2019 at 5:39 am

Papuri at Pasasalamat Saiyo Panginoon

Reply

Rachel Dela Cruz October 31, 2019 at 1:51 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Arlin D. Mamales October 31, 2019 at 5:23 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Edward Ramirez October 31, 2019 at 5:34 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Aida October 31, 2019 at 6:49 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas October 31, 2019 at 7:08 am

Ang bayang pinili mo, O Ama, ayaw magpasakop sa iyo. Ngunit sadyang dakila ang pag-ibig mo, pagkat di ka tumitigil sa pagtawag sa kanila. Salamat O Diyos na makapangyarihan, na ang dakilang mong pag-ibig ay ibinihagi mo rin sa amin. Maraming salamat, Panginoon, Maraming salamat.

Reply

Mil October 31, 2019 at 9:07 am

Papuri at Pasasalamat
Panginoong Hesukristo !

Reply

Celine October 31, 2019 at 2:15 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Jerry October 31, 2019 at 11:39 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:28 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: