Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 27, 2019

October 27, 2019

Play

Ika-30 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Sirak 35, 15b-17. 20-22a
Salmo 33, 2-3. 17-18. 19 at 23

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

2 Timoteo 4, 6-8. 16-18
Lucas 18, 9-14

UNANG PAGBASA
Sirak 35, 15b-17. 20-22a

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Ang Panginoon ay Diyos ng katarungan,
wala siyang itinatanging sinuman.
Hindi siya kumikiling kaninuman laban sa mahirap,
sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi.
Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila,
at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya.
Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya nang buong puso,
ang panalangin nito’y agad nakaaabot sa langit.
Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan,
hindi humihinto hanggang di pinapansin ng Kataas-taasan,
at iginagawa ang katarungan sa nasa Katuwiran.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 17-18. 19 at 23

Tugon: Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Panginoo’y aking laging pupurihin
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Tugon: Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Nililipol niya yaong masasama
hanggang sa mapawi sa isip ng madla.
Agad dinirinig daing ng matuwid
inililigtas sila sa mga panganib.

Tugon: Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Tumutulong siya sa nasisiphayo
ang walang pag-asa’y hindi binibigo
Mga lingkod niya’y kanyang ililigtas,
sa napakukupkop, siyang lumilingap.

Tugon: Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 4, 6-8. 16-18

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko, ako’y iaalay na; dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito: puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa Araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito.
Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at bingyan ng lakas upang maipahayag sa mga Hentil ang salita; naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
2 Corinto 5, 19

Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kaya’t napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 18, 9-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili’y matuwid at humahamak naman sa iba. “May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin: ang isa’y Pariseo at ang isa nama’y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: ‘O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba – mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya – o kaya’y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo; nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita.’ Samantala, ang publikano’y nakatayo sa malayo, hindi man lamang maktingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib, at sinasabi: ‘O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan!’ Sinasabi ko sa inyo: ang lalaking ito’y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas at ibababa, at ang nagpapakababa at itataas.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 20, 2019 at 7:27 pm

the Readings for today speak about God’s mercy and our proper disposition in order to attain such.
In the First Reading (Sirach 35:12-14, 16-18), the wise man Sirach proclaims to us that this merciful God shows justice to the poor, the weak, and the oppressed. The Lord hears their cries and assures that their prayers are lifted up to heaven, the glory of the Most High. At that time, the Jews believed that only those who are favorable by him will surely inherit the great promise in the days to come. While this remains true, we see an extension of the promise by means of mercy, how he would also hear the cries of the afflicted ones and answer their prayers by giving what is due. The Lord knows that all of us are not really powerful and perfect because aside from those who are physically poor and cannot be helped, he is aware of our own problems in life. That is why he calls us to this virtue of prayer, lifting up to him all our personal needs and the needs of others. And surely in his time and by his will, he who is merciful and just will give us not only what we deserve, but also what others deserve. And like the Psalmist, we can also proclaim this prayer of great mercy: “The Lord hears the cry of the poor.” (ch. 34, v. 7a)
In the Gospel (Luke 18:9-14), Jesus speaks to the Pharisees and scribes, whom he already knew their inner intentions. He once denounced them for praying in the synagogues, always wanting to be heard and seen by other people, and doing other righteous acts, which are not really bad, but the problem is their selfish ambitions. So he tells them the Parable of the Pharisee and the Tax Collector. The Jews have very low standards on tax collectors because such men are regarded not only as sinners, but also traitors. In fact, tax collectors extort money from their fellow citizens, so that the money they collect will be given to the Roman Empire. But in this parable, the Lord Jesus presents to us the attitude of these two characters: the Pharisee praying for himself and his achievements and the tax collector praying for mercy and forgiveness. And in the end, Jesus concludes that the humbled went home more satisfied than the upright. It implies to us that his prayer is more sincere than that of the Pharisee, who just boasted about his righteousness and criticizes others’ sinfulness. It is a teaching that not only the righteous are called by God to experience his love, but also sinners. Yet if we become self-righteous and arrogant, then we have blinded ourselves to recognize this saving grace and mercy, and moreover, have looked down on others while we are there standing with great honor, trying to call their attention that we are more favored by God.
My dear brothers and sisters, we have heard many times the mission of the Church to proclaim the Gospel, but what we should really understand and comprehend is how she gives witness to the teachings and divine will of the Lord in reaching out to others. This is the Mission of mercy, wherein the Church through the Clergy, lay leaders, and all of us are called to provide physical and spiritual assistance to those who are poor and needy spiritually and physically, and to also reconcile with sinners that they may return to the Lord with their whole hearts. And in the Second Reading (2 Timothy 4:6-8, 16-18), Saint Paul is about to be executed under the command of Emperor Nero, nearing the end of his ministry. But before his death, he addressed to the Bishop Saint Timothy and to us as well how he fought the good fight, finished the race of preaching, and kept the faith. And he encourages us to remain faithful to the Lord in times of difficulties and struggles in our mission of Evangelization. That is why this Apostle together with the first Pope Saint Peter are the two pillars of our Holy Mother Church.

Reply

Sandra Santillanosa October 22, 2019 at 9:47 am

Salamat po sa reflection. At sa salita ng Diyos. Amen.

Reply

Ryan Casumpang October 23, 2019 at 9:58 am

salamat po sa napakagandang reflection. may God bless us all.

Reply

Arlin D. Mamales October 27, 2019 at 5:06 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

PATRICK CU October 27, 2019 at 7:22 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine October 27, 2019 at 4:17 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:29 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: