Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 26, 2019

October 26, 2019

Play

Sabado ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 8, 1-11
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Lucas 13, 1-9

UNANG PAGBASA
Roma 8, 1-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Hesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya ng ako ng batas ng Espiritung nagbibigay-buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Hesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng Kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling Anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan, at sa anyong iyo’y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng Kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa laman, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espirituwal. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos, at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos.

Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo’y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang-sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamtay, sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23. 1-2. 3-4ab. 5-6
(Tugon: 6)

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo,
sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos,
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Tugon: Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

ALELUYA
Ezekiel 33, 11

Aleluya! Aleluya!
Hindi nais ng Maykapal
na salari’y parusahan
kundi s’ya’y magbagong-buhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 13, 1-9

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Hesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito’y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, “Akala ba ninyo, higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayun ang sinapit nila? Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo: kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang labingwalong namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe – sa akala ba ninyo’y higit silang makasalanan sa Jerusalem? Hindi! Ngunit sinasabi ko sa inyo: kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat.”

Sinasabi sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito: “May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya’t sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, ‘Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na! Nakasisikip lang iyan!’ Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, ‘Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti; ngunit kung hindi, putulin na natin!’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 20, 2019 at 7:57 pm

Pagninilay: Ang Diyos ay puno ng awa at habag sa atin sa kabila ng ating mga pagkakasala at pagkukulang sa buhay. Makikita natin sa Ebanghelyo ang mga tao ay lumapit kay Hesus upang ibalita sa kanya ang mga Galileong ipinatay ni Poncio Pilato habang naghahandog sa Diyos. Kaya’t tinanong sila ni Hesus kung ang mga Galileong pinaslang ay makasalanan ba o hindi, o kaya mas higit pa ba ang kasalanan ng mga taong taga-Siloe na nabagsakan ng torre. Ang sagot niya diyan ay hindi palaging ganyan ang interpretasyon. Bagkus inanyayahan niya sa mga tao na sa totoong buhay kung hindi sila magsisisi, mapapahamak sila. Kaya’t ikinuwento ng Panginoon ang Talinghaga ng Puno ng Igos na hindi magbunga. Makikita natin sa talinhagang ito na halos hindi nang makatimpi ang may-ari ng ubasan nang ipautos niya na iputol ang puno ng igos na tila walang pag-asang magpabunga. Ngunit ang naging tugon ng hardinero sa kanyang amo na huwag po munang putulin, at hayaan pa ng iilang araw ang puno kung ito’y magpapabunga ng igos, at kung hindi ay saka na lang maaring putulin ito. Ang parabula ay may koneksyon sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao. Ang Diyos Ama ay ang may-ari ng ubasan na ibig sabihin na hawak niya ang mundo sa kanyang mga kamay at umaasang may mabubuting bunga mula sa bawat panig ng mundo. Ang puno ng igos ay tayo mismo sapagkat inaasahan tayo ng Diyos na mamunga nang masagana upang maghari nawa ang kabutihan at katuwiran ng puso sa bawat isa. Ngunit ang bawat punong hindi mamunga o kaya magpabunga ng masasamang binhi ay mga taong nagsuway na sa kanya at pinili ang daan ng kasama. Kaya nga ang tagapag-alaga ng mga punong ito ay walang iba kundi si Hesus. Dahil sa kanyang lakas ng loob na tuparin ang dakilang kalooban ng kanyang Ama, pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang buhay kasama ang naging hantungan ng pag-aalay nito sa Krus ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na patatagin muli ang ating pananampalataya. Ito ang kaligtasang niloob sa atin ng Ama na patuloy niya tayong minamahal kahit sa mga pagkakataong hindi tayo’y naging tapat sa kanya. At mayroon tayong mga pagkakataon upang pagsisihan ang bawat kasalananang ating ginagawa at ang bawat kabutihang hindi natin/kinakalimutang gawin. At kapag tayo ay tunay na nagsisisi sa ating mga kasalanan at nagbabalik-loob sa Panginoon, tayo ay inaanyahan na patuloy na mamuhay na naayon sa kanyang mga pamantayan.

Reply

Rachel Dela Cruz October 26, 2019 at 12:48 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Arlin D. Mamales October 26, 2019 at 5:20 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida October 26, 2019 at 5:34 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.
Amen.

Reply

Jethro Aaron Aguja October 26, 2019 at 8:01 am

Pinupuri ka namain Panginoong Hesu Kristo

Reply

Edward Ramirez October 26, 2019 at 9:01 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine October 26, 2019 at 2:09 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: