Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 20 2019

October 20, 2019

Play

Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Exodo 17, 8-13
Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.

2 Timoteo 3, 14 – 4, 2
Lucas 18, 1-8

UNANG PAGBASA
Exodo 17, 8-13

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita’y nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalecita. Sinabi ni Moises kay Josue, “Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalecita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako’y tatayo sa ibabaw ng burol.” Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalecita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita; kapag nakababam nananalo naman ang mga Amalecita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doo’y nalupig ni Josue ang mga Amalecita.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.

Sa gawi ng bundok, tumitingin ako,
saan manggagaling ang aking saklolo?
Ang hangad kong tulong, sa Diyos magmumula,
sa Diyos na lumikha ng langit at lupa.

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.

Huwag sana akong bayaang mabuwal,
handang lagi siya sa pagsasanggalang.
Ang tagapagtanggol ng bayang Israel hindi natutulog at palaging gising.

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.
Ang D’yos na Panginoon, siyang magbabantay,
laging nasa piling upang magsanggalang.
Di ka magdaramdama sa init ng araw,
kung gabi ay di ka masasaktan ng buwan.

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.

Sa mga panganib, ika’y ililigtas
nitong Panginoon, siyang mag-iingat.
Saanman naroon, ika’y iingatan,
di ka maaano kahit na kailan.

Tugon: Sa pangalan ng Maykapal tayo ay tinutulungan.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 3, 14 – 4, 2

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Hesus. Lahat ng kasulata’y kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain.

Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Hesus na hahatol sa mga buhay at mga patay: alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari, ipangaral mo ang Salita ng Diyos, napapanahon man o hindi; hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Lucas 18, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa. “Sa isang lungsod,” wika niya, “may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaing balo na punta nang punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili: “Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawa ko na ang katarungang hinihingi ng babaing ito sapagkat lagi niya akong ginagambala – baka pa ako mainis sa kapaparito niya.” At sinabi ng Panginoon, “Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Dess October 16, 2016 at 10:40 am

Praise to You, Lord Jesus Christ! Salamat po at nariyan Kayo palagi. I felt Your presence. I am comforted.

Reply

jen October 16, 2016 at 11:20 pm

Alleluia
Alleluia
Salamat sa Diyos
Alleluia
Alleluia

Reply

Reynald Perez October 13, 2019 at 11:27 pm

REFLECTION: The Apostle Saint Paul exhorts us in his First Letter to the Thessalonians: “Pray without ceasing” (ch. 5 v. 17). This is theme of the Sunday liturgy for today, especially as we celebrate the Sunday for Cultures, we reflect on this culture of persevering faith. In the First Reading (Exodus 17:8-13), as they continue their journey towards the Promised Land, the Israelites struggle in battle against the Amalekites at Rephidim. The Amalekites are nomads who descend from Amalek, one of the grandsons of Esau, brother of Jacob and son of Isaac. So Moses instructed the Israelites what the Lord God has told him, and together with Joshua, they accepted the challenge. Meanwhile Moses, together with his brother Aaron and Hur, a priest, climbed up to the mountain. And everytime Moses would raise his hands and staff, the Israelites would advance. On the other hand, everytime he puts them down, the Amalekites advance. But because he is getting weary, Aaron and Hur had to held his hands up high until Joshua and the Israelites claim the victory against the Amalekites. Likewise, we too must not be weary when we pray to God and ask him to guide us in spite of our many trials and sufferings in life.
In the Gospel (Luke 18:1-8), Jesus tells his disciples a parable for them not to become weary in praying. Earlier before that in Luke 11:1-13 (Gospel last 16th Sunday in Ordinary Time), the disciples pleaded him to teach them how to pray, so he taught them the Lord’s Prayer (Our Father). And he presented two situations: (1) Would you care to wake up at the sound of your friend’s call for help and lend him the three loaves of bread he needs to feed hungry travelers who came from a very far land? and (2) If you were a father, would you hand your son a snake when he asks for a fish, or a scorpion when he asks for an egg? Now he tells us a Parable of the Persistent Widow. And during those times, widows are considered to be insignificant, for the Jews believed that women who are married will receive the blessings from their husbands and sons who will work for the family’s welfare. Otherwise if they lose their husbands yet they still have their sons, then the sons will receive the blessing. But if they lose both the husbands and the sons, then they cannot be helped anymore. In the parable, this widow persistently pleads the judge who is considered dishonest, unrighteous, and fearless to rule over the case of her stolen property from the lender/adversary. So this judged pondered on her request for days until he realised that he must give this widow what she wants, so that she may not bother her anymore. Likewise if the widow could continue bugging and calling the attention of the judge frequently, what more can we ask God to answer our prayers and requests? For God will always make sure he gives his people their requests in his time and by his will.
So my brothers and sisters, the culture of persistence strengthens our faith in the Lord especially when we make known to him our intentions. Therefore, we should not grow weary when we ask him to grant them. But sometimes, we often ask: “Why doesn’t God seem to care? Why doesn’t he answer my prayers right away?” So we tend to question the absence of God when we feel that our prayers and intentions are not being answered, or that it is taking too long for him to heed them. However we should realize that prayers and other devotions are not forms of magic and sorcery. That is the problem with some of us Christians, not only Catholics. We often think that in times of difficulties and problems, we should just hope and assume that the Lord will do something to resolve them without us. Let us be reminded of what the Youth Catechism tells us: “Prayer does not seek superficial success but rather the will of God and the intimacy with him. God’s apparent silence is itself an invitation to take a step farther—in total devotion, boundless faith, endless expectation. Anyone who prays must allow God the complete freedom to speak whenever he wants, to grant whatever we wants, and to give himself however he wants” (YouCat 507). So as we journey down this road, may we manifest the culture of persevering faith in God as we make known to him our prayers and intentions not only for ourselves, but for others as well, and he will answer them in his time and by his will.

Reply

Lynn October 15, 2019 at 9:00 am

Hello po
Paki lagay naman po ng Gospel Acclamation sa October 20, 2019 na Readings.
Thank you po
God bless us all

Reply

Chris October 17, 2019 at 7:25 pm

Sana, may tagalog din na mga pagninilay

Reply

Maria Lourdes October 19, 2019 at 9:05 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Liberty C. Baligod October 20, 2019 at 4:59 am

Pinupuri ka namin, Panginoon HesuKristo.

Reply

Arlin D. Mamales October 20, 2019 at 5:35 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida October 20, 2019 at 6:59 am

Pinupuri ka nsmin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

PATRICK CU October 20, 2019 at 1:25 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine October 20, 2019 at 3:01 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: