Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 17, 2019

October 17, 2019

Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir
Huwebes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 3, 21-30
Salmo 129, 1-2. 3-4b. 4k-6

Sa piling ng Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

Lucas 11, 47-54

UNANG PAGBASA
Roma 3, 21-30

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ngayo’y nahayag na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao. Ito’y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito’y pinatotohanan ng Kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang-sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya, maging Judio at maging Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang-loob ay pinawalang sala sila sa pamamagitan Kristo Hesus, na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubuo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya’y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang-sala niya ang mga nananalig kay Hesus upang patunayang siya’y matuwid.

Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala! Bakit? Dahil lamang ba sa hindi natin pagkatupad sa Kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao’y pinawalang-sala dahil sa pananalig kay Kristo, at hindi sa pagtupad ng Kautusan. Ang Diyos ba’y Diyos lamang ng mga Judio? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya’y Diyos ng lahat, yamng iisa ang Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 129, 1-2. 3-4b. 4k-6

Tugon: Sa piling ng Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

Sa gitna na paghihirap, tinawag ko’y Panginoon,
Panginoon, ako’y dinggin pagka ako’y tumataghoy,
dinggin mo ang pagtawag ko’t paghingi ng iyong tulong.

Tugon: Sa piling ng Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan,
lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan.
Ngunit iyong pinatawad mo nga kami upang sa’ yo at matakot.

Tugon: Sa piling ng Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon,
pagkat ako’y may tiwala sa pangako mong pagtulong.
Yaring aking pananabik, Panginoon ay higit pa,
sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga.

Tugon: Sa piling ng Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

ALELUYA
Juan 14, 6

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 47-54

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Kawawa kayo! Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang; sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito’y sinabi rin ng Karunungan ng Diyos, ‘Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol; ang iba’y papatayin nila at uusigin ang iba.’ Sa gayo’y lalagapak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat nang itatag ang sanlibutan, magmula ay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng Templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagapak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa.

“Kawawa kayo, mga dalubhasa sa Kautusan! Sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok.”

At umalis si Hesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga Pariseo at pinagtatatanong tungkol sa maraming bagay, upang masilo siya sa kanyang pananalita.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 10 comments… read them below or add one }

Roderico A.Secretario October 19, 2017 at 7:31 am

Panginoon ko at diyos ko dahil sa iyong pagpapatawad sa sanlibutan lubos po akong nananalig sayo.Amen

Reply

Reynald Perez October 13, 2019 at 11:58 pm

Pagninilay: Nakita natin sa Unang Pagbasa kung paanong itinama ni San Pablo ang mga Hudyong Romano sa paghahatol sa mga Hentil, na noo’y kinabibilang sa mga “taga-labas”. Para sa Apostol, ang tunay na taong yumayakap at nabubuhay sa kaligtasan ng Diyos ay ang pagsampalataya sa Mabuting Balita at paggawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Tinapos na ni Hesus ang kanyang panunuligsa sa mga Pariseo at eskriba. Nitong mga nakaraang araw, narinig natin kung paano niyang pinunto ang pagkakamali ng mga grupong iyon, pati na ang kanilang mataas na pagtingin sa sarili at mababang pagtingin sa kanilang kapwang Hudyo. Ngayon ay hindi natuwa si Hesus sa kanilang pagtatayo ng mga alaala ng mga propeta ng Diyos. Ito’y dahil ang kanilang mga ninuno ang pumapatay at nang-uusig sa mga propeta, na tila nga ba’y sang-ayon sila sa ginawa ng mga nakaraang henerasyon nila. Tinuligsa rin ng Panginoon ang mga dalubhasa ng Kautusan sa pag-alis ng susi ng karunungan mula sa kanilang mga tahanan upang pigilan ang sinumang nais pumasok. Kaya noong umalis si Hesus sa kanyang pinagtutuluyan, ang mga relihiyosong grupo ay naghahanap ng butas upang maisahan nila ang Panginoon. Makikita natin kung ano klaseng pag-uugali mayroon ang mga kaaway ni Hesus na kabilang pa sa relihiyosong sektor ng kanilang lipunan. Ang mga ganyang klaseng pag-uugali ay nagpapakita ng pagkukunwari. Ang pagkukunwari o hipokrisiya ay nagmumukhang mabait ang ilang tao sa labas, ngunit lumalabas na malala ang masamang ugali sa loob. Kaya ito ang nais bigyang pansin ni Kristo na sana ay iwasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Tayong lahat ay inaanyayahang mabuhay nang naayon sa kalooban ng Diyos at gawin ang mga bagay na hinding magpapahamak, kundi makabubuti sa ating kapwa.

Reply

Arlin D. Mamales October 17, 2019 at 2:56 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez October 17, 2019 at 5:21 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez October 17, 2019 at 5:45 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Mylene Farinas October 17, 2019 at 7:38 am

Kapuri-puri ka O Diyos Ama. Sadyang dakila ang iyong adhikain. Ibinigay mo ang Iyong bugtong na Anak, upang iligtas kami sa kaarusahang kami sana ang tumanggap. Maghari ka sa amin sa tuwina!

Reply

Celine October 17, 2019 at 7:30 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun October 17, 2019 at 11:04 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Rachel Dela Cruz October 18, 2019 at 2:41 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: