Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 16, 2019

October 16, 2019

Play

Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 2, 1-11
Salmo 61, 2-3. 6-7. 9

Ang D’yos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa.

Lucas 11, 42-46

UNANG PAGBASA
Roma 2, 1-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili, palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayun. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba’y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? I hinahamak mo ang Diyos, sapagkat siya’y napakabuti, mapagpigil, at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alamn na binibigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong-buhay kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng poot ng Diyos sa Araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at poot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabaha-bahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Judio at gayun din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una, ang mga Judio at gayun din ang mga Griego. Sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 61, 2-3. 6-7. 9

Tugon: Ang D’yos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa.

Sa Diyos lamang ako tanging umaasa;
ang kaligtasa’y nagbubuhat sa kanya.
Tanging siya lamang ang Tagapagligtas,
tagapagtanggol ko at aking kalasag;
akin ang tagumpay sa lahat ng oras!

Tugon: Ang D’yos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa.

Tanging sa Diyos lang ako umaasa;
ang aking pag-asa’y tanging nasa kanya.
Tanging siya lamang ang Tagapagligtas,
tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Akin ang tagumpay sa lahat ng oras!

Tugon: Ang D’yos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa.

Mga kababayan, sa lahat ng oras
magtiwala sa Diyos; sa kanya ilagak
ang inyong pasaning ngayo’y dinaranas;
Siya ang kublihang sa ati’y lulunas.

Tugon: Ang D’yos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 42-46

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Kawawa kayo, mga Pariseo! Ibinibigay niyo ang ikapu ng yerbabuena, ng ruda, at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito nugnit huwag naman ninyo kaliligtaang gawin ang mga iba.

“Kawawa kayo, mga Pariseo! Sapagkat ang ibig ninyo’y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo! Sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman.”

Sinabi sa kaya ng isa sa mga dalubhasa sa Kautusan, “Guro, sa sinabi mong iyan pati kami’y kinukutya mo.” At sinagot siya ni Hesus, “Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa Kautusan! Sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, nugnit ni daliri’t ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Arlin D. Mamales October 16, 2019 at 2:26 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez October 16, 2019 at 5:16 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez October 16, 2019 at 6:00 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Mylene Farinas October 16, 2019 at 7:31 am

You Oh God the Father is worthy of all praises! You are God that is righteous and just. Thank you for this message that reminds us not to judge anyone because we ourselves have our inequities and wrong doings. And, I am praying Oh my Lord, to guard our hearts and be mindful of injustices that we may commit. This I ask in Jesus name. Amen.

Reply

Silvino M Cajucom October 16, 2019 at 9:46 am

Papuri sa inyo Panginoon..salamat sa iyong pagmamahal at biyaya sa araw araw..hinihingi po ang inyong kapatawaran sa aming pagkakasala at dinggin ang aming mga kahilingan..Salamat po Mahal ng Panginoon..Amen

Reply

Celine October 16, 2019 at 4:27 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

rinoza danny October 16, 2019 at 6:29 pm

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Francisco Del Rosario Azupardo October 16, 2019 at 7:22 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Dolly Sun October 16, 2019 at 10:00 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Rachel Dela Cruz October 16, 2019 at 11:41 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Aniceta Corachea October 17, 2019 at 3:27 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

PATRICK CU October 20, 2019 at 1:03 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:38 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: