Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 15, 2019

October 15, 2019

Play

Paggunita kay Santa Teresa ng Avila
Martes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 1, 16-25
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.

Lucas 11, 37-41

UNANG PAGBASA
Roma 1, 16-25

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang Mabuting Balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya—una’y sa mga Judio at gayun din sa mga Griego. Inihahayag nito na ang pagpapawalang-sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya, at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, “Ang pinawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay.”

Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya’t wala na silang maidadahilan. Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya’y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila’y nagmamarunong ngunit lumitaw ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila’y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taon may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang.

Kaya hinayaan na sila ng diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa’t isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5

Tugon: Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.

Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila!
Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa!
Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang,
patulay na nag-uulat sa sunod na gabi’t araw.

Tugon: Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.

Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay,
at wala ring naririnig na kahit na anong ingay;
gayun pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig,
ang balita’y umaabot sa duluhan ng daigdig.

Tugon: Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.

ALELUYA
Hebreo 4, 12

Aleluya! Aleluya!
Buhay ang salita ng D’yos,
ganap nitong natatalos
tanang ating niloloob.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 37-41

Ang Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Hesus, siya’y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya’t pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Hesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, “Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo’y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal! Hindi ba’t ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Patrick Cu October 18, 2017 at 4:32 am

Salamat sa Diyos! papuri sa iyo Panginoon, patuloy kami turuan nang inyong katotohanan at bigyan po kami nang liwanag nang inyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang inyong banal na mabuting balita. Amen! Papuri sa kataas taasang Diyos!

Reply

Reynald Perez October 13, 2019 at 10:49 pm

Pagninilay: Ang mga Pariseo ay isa sa mga matinding kritiko ng ating Panginoong Hesukristo. Tingin nila siya’y lumalabag sa Kautusan ni Moises na kanilang dinagdagan ng 613 interpretasyon. Kaya sa maraming pagkakataon nais nilang subukin siya sa ipabitag at ipabintang, ngunit siya’y mas matalino kaysa sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang Ebanghelyo ngayon ay isang paninuligsa ni Hesus sa mga Pariseo dahil sa kanilang pagkukunwari. Akala nila sila’y mas malapit sa Diyos, ngunit may dala silang intensyonng pagpapakilanlan ng publiko. Sila’y naghuhugas ng labas ng tasa bago ang loob nito ayon sa kanilang tradisyon, ngunit hinamon sila ni Hesus na linisin muna nila ang loob ng tasa bago ang labas. Makikita natin dito kung paanong binunyag ni Kristo ang totoong pag-uugali ng mga taong akalaing banal, ngunit may natatagong adyenda, lalung-lalo ang balak laban sa kanya. Hindi naman ninanais niya na sila’y parusahin o kaya patayin, kundi sila’y mabuksan ang mata at isipan na linisin muna ang kanilang bakuran. Siguro ganyan din ang hamon sa ilan sa atin, kahit tayo’y nasa bahay, komunidad, paaralan, Simbahan, Pamahalaan, at mga naglalakbay ng ibang bansa. Tayo ay tinatawag ni Hesus na magkaroon ng dalisay na puso at matapat na naglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Kaya sinasabi ni San Pablo sa Unang Pagbasa na mag-ingat sa mga kahalayan, bisyo, at tukso ng mundo na maaring tumungo sa atin na magkasala laban sa Panginoon. Kaya huwag natin ikahiya ang Mabuting Balita ni Kristo na magbibigay sa atin ng kaligtasan kung tayo’y sumasampalataya. At tayo’y ginagabayan ng Espiritu Santo na gawin ang inuutos ng Diyos nang may kababang-loob at para sa kanyang ikaluluwalhati, hindi upang para magyabang. Kaya nawa sa ating buhay, tayo’y tunay na mamuhay nang marangal at mabuti sa ating pananampalataya sa Diyos at pakikipagrelasyon sa kanya at kapwa-tao.

Reply

Rachel Dela Cruz October 15, 2019 at 12:12 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Aida Ramirez October 15, 2019 at 5:31 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

PATRICK CU October 15, 2019 at 6:33 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine October 15, 2019 at 1:11 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun October 15, 2019 at 9:59 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:38 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: