Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 14, 2019

October 14, 2019

Play

Lunes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 1, 1-7
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Lucas 11, 29-32

UNANG PAGBASA
Roma 1, 1-7

Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Hesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng Mabuting Balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangariyan sa Roma, na tinawag upang maging mga banal:

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.

Ang Mabuting Balitang ito, na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya’y ipinanganak mula sa lipi ni David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang Anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa – ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.
Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
Ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 29-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Hesus, “Napakasama ng lahing ito! Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayun din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang Anak ng Tao. Sa Araw ng Paghuhukom, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at sila’y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon; ngunit higit na di-hamak kay Solomon ang naririto! Sa Araw ng Paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas; ngunit higit na di-hamak kay Jonas ang naririto!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu October 17, 2017 at 3:34 am

Salamat sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Papuri sa Diyos, Papuri sa makapangyarihan Ama’t Hari nang kabutihan at nang pagibig. AMEN!

Reply

Reynald Perez October 14, 2019 at 12:00 am

Reflection: The Jews do not freely accept our Lord Jesus Christ as the Savior of the world, so they demand signs from him as a sign of believing. And the sign that Jesus gave them was a comparison to the sign of Jonah. We know that the Prophet Jonah was a prophet who preached repentance over a sinful city. At first, he himself ran away from God because he would not go to Nineveh to prophesy the city’s destruction after forty days, and since he does not want to be affected by what he called as the virus of sin, he sailed to Tarshish in Spain. But there a storm struck, and those in the boat figured out that it was Jonah who caused them the storm, so the prophet decided that they threw him out. Then the Lord sent a large fish and swallowed Jonah, and he stays for three days and three nights. After that period, he was released ashore on the same land, and was commissioned once again to prophesy the destruction of Nineveh after forty days. Nineveh was the victory capital of Assyria, but because of the pride of Assurbanipal (Assurnasharpal) and other Assyrian warriors and leaders, the people became sinful. And when they heard Jonah’s message, they did not hesitate to question him or to protest him, especially the King of Nineveh, and they all repented by fasting, and God relented his punishment that he planned to afflict on them. This symbolizes that after three days and three nights of his sacrifice, Christ will rise from the dead, and bring new life. And in the end of the world, he will come to judge us. That is why we are in an evil and adulterous generation. So instead of demanding signs and testing God, we must be a sign of the Lord’s messengers to others. That is why at the start of his apostolic exhortation to the Romans, Saint Paul reminds us to receive the word handed down to us that God has willed and Christ has manifested through his life. As we journey down this road, let us be a sign of hope to others.

Reply

Edward Ramirez October 14, 2019 at 5:34 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Aida Ramirez October 14, 2019 at 5:43 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas October 14, 2019 at 8:07 am

Dakila ang kabutihan mo O Ama, na maging ang bugtong mong anak ay ibinigay mo upang kami ay iligtas. Ipinapalangin na nawa ang hindi kumikilala sa bugtong mong anak ay mamulat sa katotohan. Sa pangalan ni Hesus. Amen.

Reply

Dolly Sun October 14, 2019 at 9:35 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Rachel Dela Cruz October 15, 2019 at 12:06 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

CJ Ferrer October 18, 2019 at 4:18 pm

Maari po bang makuha yung first and 2nd reading na tagalog version for December 21-22 Sunday reading this year? How do I get it? can you link me to it? thank you.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:38 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: