Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 13, 2019

October 13, 2019

Play

Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

2 Hari 5, 14-17
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

2 Timoteo 2, 8-13
Lucas 17, 11-19

UNANG PAGBASA
2 Hari 5, 14-17

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Noong mga araw na iyon, si Naaman ay lumusong sa Ilog Jordan at lumubog ng pitong ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis mula sa ketong ang kanyang balat, tulad ng balat ng sanggol.

Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, “Ngayo’y napatunayan kong walang ibang diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong maliit kong nakayanan.”

Ngunit sinabi ni Eliseo, “Buhay ang Panginoong Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tumatanggap kahit ano.” Pinilit siya ni Naaman ngunit nagpakatanggi-tanggi siya.

Dahil dito, sinabi ni Naaman, “Kung ayaw ninyo itong tanggapin, maari po ba namang kargahan ko ng lupa rito ang dalawa kong kabayo? Mula ngayon, hindi na ako maghahandog sa ibang diyos maliban sa Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hanggang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig niya ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Tugon: Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 2, 8-13

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko, alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David at ang muling nabuhay. Ito ang Mabuting Balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin. Ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Hesus, at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan:

“Kapag tayo’y namatay na kalakip ni Hesukristo,
walang salang mabubuhay na kasama niya tayo;
kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito,
maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo;
kapag siya’y itinakwil sa harapan ng mga tao
pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tao.
Kung tayo ma’y hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin
sapagkat ang sa kanya ay hindi niya itatakwil.”

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
1 Tesalonica 5, 18

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos Ama’y naghahangad
lagi tayong pasalamat
kaisa ng kanyang Anak.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 11-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon sa San Lucas

Noong panahong iyon, sa paglalakbay ni Hesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya’y sinalubong ng sampung ketongin. Tumigil sila sa malayu-layo at humiyaw ng: “Hesus! Panginoon! Mahabag po kayo sa amin!” Nang makita sila ay sinabi niya, “Humayo kayo at pakita sa mga saserdote.” At samantalang sila’y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya’y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatirapa siya sa paanan ni Hesu at nagpasalamat. Ang taong ito’y Samaritano. “Hindi ba sampu ang gumaling?” tanong ni Hesus. “Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?” Sinabi ni Hesus sa kanya, “Tumindig ka’t humayo sa iyong lakad! Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Angelita S. Maramba October 3, 2016 at 3:43 pm

For Sunday masses, is it also possible to include the Panalangin ng Bayan or Prayers of the Faithful. Thanks po for the confirmation and assstance.

Reply

Leovy Reyes October 9, 2016 at 4:52 am

Napakahalaga para sa aking komintarista ng simbahan ang may nababasa o natutunghayang tulad nito…marami pong salamat at pagpalain po kayo ng maykapal…

Reply

Jenny October 9, 2016 at 10:16 am

Amen
God bless to all of us….
A blessed Sunda…..

Reply

jham October 9, 2016 at 5:43 pm

purihin ang panginoon .. pasalamatan natin sya sa lahat ng kabutihan at sakripisyong inalay nia para sa atin.. ngayon at magp[akailan man. AMEN

Reply

Gary labutap October 13, 2016 at 5:08 pm

Pinupuri’t pinapasalamatan ka namin panginoong Hesukristo dahil po sa pag gamit mo bilang kasangkapan sa awit at papuri. . .God Bless po sa Awit at Papuri. . .

Reply

edna October 7, 2019 at 12:53 am

God is Good all the time thanks po sa pagkakaroon ng ganitong mga pagbasa with audio.pero isa din po ung napansin ko, baka po pwede nio n din isama yong panalangin ng bayan. kasi po nag da downlod po ako ng buong pagbasa every sunday para sa aming community for every sunday mass. thanks a lot po.. To God be the Glory!

Reply

Reynald Perez October 11, 2019 at 7:48 am

REFLECTION: In the First Reading (2 Kings 5:14-17), Naaman the Syrian Commander has been convinced to plunge himself seven times into the Jordan River. This is after he has refused to obey Elisha’s instructions that can cure his leprosy. After doing so, he is fully cleansed from the leprosy, so he goes to the prophet to thank him, to whom he is directed to thank the Lord for the gift of healing. Despite being a Gentile, considered an “outsider” at that time, Naaman is an example of how God’s grace is shown to everyone who asks for it and in return who is grateful for that blessing. In the Gospel (Luke 17:11-19), we see how Jesus cleanses ten lepers. Here, we can see that it is not a direct action of our Lord. He tells them to show themselves to the priests for the ritual cleansing. But on their way, they noticed that they were immediate cleansed, and they were happy. In life, there are many times we experience good things happening to us. So it is fitting that we should be grateful for them, especially to those who give them. Going back to the Gospel passage, only one leper returned to thank Jesus. The Lord was amazed that only one went back, but not the other nine, and this man was a Samaritan. But why a Samaritan, for in fact, the Jews hated the Samaritans because of the pagan rituals? It is because gratitude comes from the heart, regarding the race, religion, etc. That is why Christ commends the Samaritan for having faith, which is applying the miracle. Likewise, we should be grateful to God and to others for all the good things, gifts, and blessings they gave us. And the best way to do that is to devote ourselves in service to them. This is what gratitude should mean, that as we express our thanks for good things, we also become blessings for other people.

Reply

Aida Ramirez October 13, 2019 at 7:35 am

Pinupurii ka namin Pamginoong Hesukristo..
Ito ay pagpapalala sa ating lahat na patuloy tayong magpasalat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na galing
sa ating Panginoon.Amen.

Reply

Josephine Mauro October 13, 2019 at 10:32 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Amen

Reply

Celine October 13, 2019 at 2:50 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Edward Ramirez October 13, 2019 at 8:00 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Dolly Sun October 13, 2019 at 10:12 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:39 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: