Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 12, 2019

October 12, 2019

Sabado ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Joel 4, 12-21
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12

Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Lucas 11, 27-28

UNANG PAGBASA
Joel 4, 12-21

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Joel

Ito ang sinasabi ng Panginoon:

“Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa Kapatagan ni Josafat.
Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid.
Ubod sila ng sama; gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan;
Iigisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas.
Angaw-angaw ang nasa Kapatagan ng Paghatol,
sapagkat darating na ang Araw ng Panginoon.
Wala nang liwanag ang araw at ang buwan at hindi na kumikislap ang mga bituin.”
Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa Bundok ng Sion, animo’y kulog na nagbubuhat sa Jerusalem; anupat nanginginig ang lupa’t langit.
Subalit iingatan niya ang kanyang bayan.
“Sa gayun, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos!
Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem; ito’y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan.
Sa panahong iyon, magiging panay na ubasan ang mga bundok; mga bakahan ang makikita sa bawat burol; mananagana sa tubig ang buong Juda!
Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis, na didilig sa Kapatagan ng Sitim.
Magiging disyerto ang Egipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Juda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan.
Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi; di ko patatawarin ang sinumang nagkasala.
Ang Juda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa Bundok Sion.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 96, 1-2. 5-6. 11-12

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Ang Poon ay maghahari, magalak ang kalupaan!
Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang!
Ang paligid niya’y ulap na lipos ng kadiliman,
kaharian niya’y tapat at sa lig sa katarungan.

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Yaong mga kabunduka’y natutunaw, parang pagkit,
sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig.
Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran,
sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan.

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway,
sa dalisay namang puso maghahari’y kagalakan.
Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong,
sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon;
ang ginawa niyang ito’y dapat nating gunitain,
at sa Poon ay iukol ang papuring walang maliw!

Tugon: Sa Panginoo’y magalak ang masunuri’t matapat.

ALELUYA
Lucas 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang sumusunod
sa salitang buhat sa D’yos
at namumuhay nang angkop.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 27-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Hesus sa mga tao, may isang babaing sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, “Mapalad ang babaing nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo!” Ngunit sumagot siya, “Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 4 comments… read them below or add one }

Liberty C. Baligod October 11, 2019 at 7:07 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKrito!

Reply

Aida Ramirez October 12, 2019 at 3:34 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Dolly Sun October 12, 2019 at 10:31 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:39 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: