Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 9, 2019

October 9, 2019

Play

Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Jonas 4, 1-11
Salmo 85, 3-4. 5-6. 9-10

Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

Lucas 11, 1-4

UNANG PAGBASA
Jonas 4, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jonas

Hindi nagustuhan ni Jonas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Ninive at siya’y nagalit. Kaya, dumalangin siya, “Panginoon, hindi ba bago pa ako magpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyo? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarsis! Alam kong kayo ay Diyos na mahabagin at mapagpala. Alam ko rung matiyaga kayo, punung-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Panginoon. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay.”

Sumagot ang Panginoon: “Anong ikagagalit mo Jonas?” Walang kibong lumakad si Jonas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ng Panginoon sa tabi ni Jonas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Jonas. Ngunit kinabukasan, ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat nang matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin; halos mahilo si Jonas sa matinding init. Kaya sinabi niya: “Mabuti pang mamatay na ako.”

Sinabi sa kanya ng Diyos: “Dapat ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman?”

Sumagot siya: “Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay.”

Sinabi ng Panginoon: “Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag, at namatay kinabukasan. Wala kang hirap diyan ngunit nalungkot ka nang iya’y mamatay. Ako pa kaya ang hindi malulungkot sa kalagayan ng Ninive? Ito’y isang malaking lungsod na tinitirhan ng mahigit na sandaa’t dalawampunlibong katao na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 85, 3-4. 5-6. 9-10

Tugon: Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

Ikaw ang aking Diyos, ako’y kahabagan,
sa buong maghapo’y siyang tinatawagan.
Poon, ang lingkod mo’y dulutan ng galak,
sapagkat sa iyo ako tumatawag.

Tugon: Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

Mapagpatawad ka at napakabuti;
sa dumadalangin at sa nagsisisi,
ang iyong pag-ibig ay mananatili.
pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin,
tulungan mo ako, ako’y iyong dinggin.

Tugon: Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

Ang lahat ng bansa na iyong nilalang,
lalapit sa iyo’t magbibigay galang;
sila’y magpupuri sa ‘yong kabutihan.
Pagkat ikaw lamang ang Diyos na Dakila
na anumang gawin ay kahanga-hanga!

Tugon: Poong banayad magalit, wagas ang iyong pag-ibig.

ALELUYA
Roma 8, 15bk

Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng Diyos Anak
ay siyang ating tinanggap
nang D’yos Ama ay matawag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 11, 1-4

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Minsan, nananalangin si Hesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, “Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad.” Sinabi ni Hesus, “Kung kayo’y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo:

‘Ama, sambahin nawa ang pangalan mo.
Magsimula na sana ang iyong paghahari.
Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw.
At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 14 comments… read them below or add one }

Patrick Cu October 12, 2017 at 3:24 am

Diyos Ama makapangyarihan, Hari nang kabutihan at nang pagibig, iligtas at kahabagan niyo po kami, makasalanan at iayon niyo po sainyong dakilang kalooban at bigyan liwanag at direksyon niyo sa pamamagitan nang Espiritu Santo sa ngalan nang Panginoong Hesu Kristo aming tagapagligtas. Amen!

Reply

Reynald Perez October 7, 2019 at 10:39 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo natin ngayon ay ang pagtuturo ni Hesus ng isang panalanging pamilyar sa ating lahat kapag tayo’y dumadalo sa Misa, nagdadasal ng Santo Rosaryo, at iba pang paraan ng pananalangin. Ito yung “Pater Noster” na tinaguriang “Panalangin ng Panginoon”. Mas kilala ito bilang “Ama Namin”. Ito yung dasal na kung saan tinuruan tayo ni Hesus na tawagin ang Diyos bilang “Ama”. Noong dati, “Panginoon” lamang ang pinayagang titulo ng Diyos na ito sapagkat ang kanyang pangalan ay tinuturing ng mga Hudyo na banal at hindi dapat lapastangin ito. Ngunit binigyang-diin ni Kristo na karapat-dapat na tawagin natin itong Diyos na “Ama” sapagkat katulad siya ng bawat tatay na tumutugon sa mga pangangailangan ng isang pamilya. Higit siya sa kanilang lahat sapagkat siya ang naghahangad sa kanyang dakilang kalooban ang ikabubuti ng tao dito sa lupa para nang sa langit. Kapag dinadasal natin ito, tayo ay humihingi hindi lang sa mga pisikal na bagay, kundi sa mga espirituwal din katulad ng kakainin hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi kasama na diyan ang pampalusog mula sa Salita at Eukaristiya. Hinihiling din natin sa kanya na patawarin ang ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang upang tayo rin ay matutong magpatawad ng ibang nagkasala at nagkulang sa atin. At sa huli, hinihiling natin na tayo’y iadya sa lahat ng tuksong maaring magdulot sa kasamaan. Ito yung buod ng Ama Namin na binubuo ng 7 petisyon, 3 para sa pagpaparangal sa ating Diyos, at yung natitirang 4 para sa pagtutugon ng ating mga esporituwal na pangangailangan sa buhay. Higit sa lahat, tayo rin ay may misyong tawagin ang ating Ama sapagkat tayo ay kanyang mga anak. Nangyari ito dahil kay Hesus na inialay ang kanyang buhay upang tayo’y magkaroon pa ng pananampalataya sa Panginoon ng ating mga buhay. Makikita natin sa Unang Pagbasa ang pagtatampo ni Propeta Jonas nang hindi tinuloy ang Panginoon ang planong pagwasak sa lungsod ng Nineve. Ito’y sapagkat nakita ng Panginoon ang tunay na pagbabagong-loob ng mga tao sa lungsod na iyon. Kaya nagtanim ang Diyos ng isang halaman para magsilbing lilim upang si Jonas ay hindi mainitan. Subalit nang mamatay ang halaman, biglang naglabas ulit si Jonas ng sama ng loob. Kaya ang Panginoong Diyos na mismo ang nagpaamo sa galit ng propeta upang ipakilala niya kay Jonas na ang Diyos ay Diyos ng awa at pag-ibig. Kaya makikita natin sa Ama Namin ang ating Panginoon na palaging nagpapatawad sa ating mga kasalanan upang mapatawad din natin balang araw ang mga taong nagkasala sa atin. Tayong lahat ay mga saksi ng kanyang pag-ibig dahil siya ang Amang patuloy na nagmamahal sa lahat.

Reply

Lilibeth Anoche October 9, 2019 at 7:58 am

Salamat sa Diyos ?

Reply

Lilibeth Anoche October 9, 2019 at 8:00 am

Salamat sa Diyos ????
Amen ?

Reply

Bobby Javier October 9, 2019 at 3:39 am

Salamat panginoon,, saiyong banal na pangalan at mga salita,, nasya namin gabay at patnubay sa araw-araw namin buhay,,,,, In Jesus Name AMEN,,,,

Reply

Arlin D. Mamales October 9, 2019 at 5:26 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez October 9, 2019 at 5:41 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas October 9, 2019 at 7:32 am

O Jesus, thank you for showing us how to pray. Our God and Father is worthy to be praised, for He is a merciful and forgiving God; a God that provides all our needs and is always there to help us. Glory and praise be Yours now and forever. Amen.

Reply

Lilibeth Anoche October 9, 2019 at 7:56 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesukristo

Reply

HELEN JATULAN October 9, 2019 at 8:14 am

Papuri sayo panginoon jesus

Reply

Celine October 9, 2019 at 12:53 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU October 9, 2019 at 2:38 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Rachel Dela Cruz October 9, 2019 at 11:13 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:40 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: