Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 6, 2019

October 6, 2019

Play

Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

2 Timoteo 1, 6-8. 13-14

UNANG PAGBASA
Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4

Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habacuc

Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo, at di mo diringgin?
Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan?
Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan?
Sa magkabi-kabila’y nagaganap ang pagwasak at ang karahasan; laganap ang hidwaan at pagtatalo.

At ito ang tugon ng Panginoon: “Isulat mo ang pangitain; isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato, upang madaling mabasa at ibalita sa lahat.

Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain; mabilis na dumarating ang wakas hindi ito maliliban.

Ngunit tiyak na magaganap, kung ito ma’y nagtatagal.
Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Tugon: Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit
sa ‘ting Panginoon, siya ay awitan,
ating papurihan
ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit,
sa kanyang harapan na may pasalamat,
Siya ay purihin,
ng mga awiting may tuwa at galak.

Tugon: Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit,
sa kanya’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap
nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
Siya ang ating Diyos,
tayo ay kalinga niyang mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.

Tugon: Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Ang kanyang salita ay ating pakinggan:
“Iyang inyong puso’y
huwag patigasin, tulad ng ginawa
ng inyong magulang
nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
Ako ay tinukso’t
doon ay sinubok ng inyong magulang,
bagamat nakita
aking aking ginawang sila’ng nakinabang.”

Tugon: Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 1, 6-8. 13-14

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinibigay sa atin ng Diyos kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili.

Kaya’t huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita.

Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo yamang ang mga ito’y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Hesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
1 Pedro 1, 25

Aleluya! Aleluya!
Balita sa inyo ngayo’y
salita ng Panginoong
iiral habang panahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 5-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, “Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos.” Tumugon ang Panginoon, “Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, “Mabunot ka, at matanim sa dagat” at tatalima ito sa inyo.

“Ipalagay nating kayo’y may aliping nag-aararo, o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, ‘Halika at nang makakain ka na’? Hindi.’ Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo: ‘Ipaghanda mo ako ng hapunan; magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako’y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.’ Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo; kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, ‘Kami’y mga aliping walang kabuluhan; tumupad lamang kami sa aming tungkulin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 15 comments… read them below or add one }

Evangeline Viray October 1, 2016 at 8:25 pm

Thank God!

Reply

Evangeline Viray October 1, 2016 at 8:26 pm

To God be the Glory

Reply

Michael Francisco October 1, 2016 at 11:49 pm

Praise to You Oh Lord Jesus Christ

Reply

Adora October 2, 2016 at 4:21 am

Thank you Lord God, God is Good All the Time!

Reply

Ding Ureña October 2, 2016 at 2:41 pm

Aleluia….praise you Lord.

Reply

Jenny October 2, 2016 at 11:01 pm

Thanks be to God
Amen and I love you Jesus…..

Reply

Reynald Perez October 5, 2019 at 5:22 am

REFLECTION: The Readings for today remind us about faith. In the First Reading (Habakkuk 1:2-3; 2:2-4), we hear this minor prophet in the Old Testament named “Habakkuk” (Ang propetang mahilig magluto nang matagal. Hahaha, Joke lang). This name means “embrace”. In the passage, we see how this prophet moans over the destruction of Judah by the Babylonians. He asks God why he did not listen to his cry for help, instead allows him to see destruction of the city. The Lord replies by revealing a vision and asking Habakkuk to write it down, and the one who has faith shall be saved. In the Second Reading (2 Timothy 1:6-8, 13-14), Saint Paul reminds Saint Timothy, Bishop of Ephesus, to continue passing down the grace given by God, a spirit of power and self-control. He also exhorts us to be courageous with faith in preaching the Gospel, even in times of sufferings and difficulties. In the Gospel (Luke 17:5-10), the Apostles ask Jesus to increase their faith. But Jesus reminds them that wish can’t just be granted at once. He reminds them that they must have faith like a mustard seed, meaning to say, our belief and expression in God should begin in small matters, so that as time passes by, big fruits of abundance in our lives may be produced and handed down to others. Alongside, he tells a parable about the attitude of a servant, that we should not only depend on God and do nothing. “We are unprofitable servants” (v. 10). This is true because we serve others with kindness, and we do not expect anything in return. That is what is meant of expressing our faith in thoughts, words, and deeds.
My dear brothers and sisters, the Catechism of the Catholic Church (CCC) tells us that faith is one of the Theological virtues because “we believe in God and believe all that he has said and revealed to us, and that Holy Church proposes for our belief, because he is truth itself. By faith ‘man freely commits his entire self to God.’ For this reason the believer seeks to know and do God’s will. ‘The righteous shall live by faith.’ Living faith “work[s] through charity.” (CCC 1804). To have faith in God means that we believe in all he has done and revealed, and he wants us to share that faith with others with courage in him. It’s not only enough to hope for a miracle everyday, which is why the sad reality of prayer is that we only do this because we want something. No, rather we should remember our purpose in the world, why God placed us here, and what he mission he entrusted us to do. And that’s what Jesus reminds us, to be unprofitable servants of kindness and goodness towards others, since because that faith is like a mustard seed, it shall soon sprout into large bushes and tress of abundance in our life journeys. So as we journey down this road, let us express our faith and devotion to the Lord with courage and obedience to his will, especially in serving our brothers and sisters.

Reply

Maricel Guerrero October 5, 2019 at 8:26 am

Thank ypu po for the reflection… God bless..

Reply

Arlin D. Mamales October 6, 2019 at 4:28 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Jhun rn October 6, 2019 at 5:29 am

In Gloria Dei Patris!!
Thank you po sa awit at papuri.com- i am using this site as guide every saturday and sunday mass….

MARAMING SALAMAT PO

Reply

Celine October 6, 2019 at 4:40 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Edward Ramirez October 6, 2019 at 9:12 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Ann Avila October 6, 2019 at 6:15 pm

Maraming Salamat po sa pamunuan at bumubuo ng Awit at Papuri!, sa pagdaragdag ninyo ng “Panalangin ng Bayan. ” Mabuhay! Pagpalain nawa kayo lagi ng ating Mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen.

Reply

Ronnie Olarte October 6, 2019 at 8:44 pm

Iloveyou Lord <3

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:41 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: