Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 4, 2019

October 4, 2019

Play

Paggunita kay San Francisco de Asis
Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Baruc 1, 15-22
Salmo 78, 1-2. 3. 5. 8. 9

Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Lucas 10, 13-16

UNANG PAGBASA
Baruc 1, 15-22

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Baruc

Matuwid ang Panginoon naming Diyos. Ngunit lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon – kaming mga taga-Juda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno – pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Egipto, patuloy kami ng pagtataksil sa kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami. Kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Egipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod nami’y ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga diyus-diyusan at gumawa kami ng kinasuklaman ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 1-2. 3. 5. 8. 9

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Sa bundok ng Sion,
itinayo ng Diyos ang banal na lungsod.
ang lungsod na ito’y
higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob.
Kaya’t iyong dinggin
ang ulat sa iyong mabubuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

“Pag tinala ko
yaong mga bansang sa iyo’y sasama,
aking ibibilang ang bansang Egipto at ang Babilonia;
ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Etiopia.
“At tungkol sa Sion,
yaong sasabihi’y, “Ang lahat ng bansa ay masasakupan,
siya’y palalakasin at patatatagin ng Kataas-taasan.”

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Ang Poon ay gagawa,
ng isang talaan ng lahat ng taong doo’y mamamayan,
ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw.

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 13-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon sinabi ni Hesus, “Kawawa ka, Corazon! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, disin sana’y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila’y nagsisisi. Sa Araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum,
Ibig mong mataas hanggang sa langit?
Ibabagsak ka sa Hades!
“Ang nakikinig sa inyo’y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo’y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwilsa nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Roderico A. Secretario October 6, 2017 at 7:43 am

Panginoon patatagin nyo po ang lahat ng nanampalataya po sayo at manatili po sana sa iyong kalooban Amen.

Reply

Patrick Cu October 7, 2017 at 2:08 am

Thanks be to God!

Reply

issai October 1, 2019 at 2:15 pm

Thanks very much po for the Tagalog Mass readings and PoF! Very helpful when we hold First Friday Tagalog Mass every other month in our school.
God bless po!

Reply

Phine Jalina October 3, 2019 at 7:17 pm

Thanks be to God. Glory to you Lord Jesus Christ.

Reply

Arlin D. Mamales October 4, 2019 at 5:19 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Edward Ramirez October 4, 2019 at 5:25 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Aida Ramirez October 4, 2019 at 5:56 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas October 4, 2019 at 7:05 am

Dear God, our Father, have mercy on us sinners. Give us the strength we need to fight the forces of sins. Have mercy on O Lord!

Reply

PATRICK CU October 4, 2019 at 8:59 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Rachel Dela Cruz October 5, 2019 at 12:26 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:41 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: