Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 2, 2019

October 2, 2019

Paggunita sa mga Banal na Anghel na Tagatanod

Nehemias 2, 1-8
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.

Lucas 9, 57-62

UNANG PAGBASA
Nehemias 2, 1-8

Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias

Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw, buwan ng Nisan, ikadalawampung taon ng paghahari ni Artajerjes, dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako’y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayun. Tinanog niya ako, “Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo’y wala kang sakit, bakit ka ganyan?
Sinidlang ako ng takot. Gayunma’y sinabi ko sa hari, “Nawa’y ingatan kayo ng Diyos, habang panahon! Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan.”

“O, ano ngayon ang ibig mo?” tanong ng hari.

Tumawag ako sa Diyos, at pagkatapos sinabi ko sa hari, “Kung pahihintulutan po ninyo ako, Kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang binaggit kong lungsod.”

Sinabi sa akin ng hari na noo’y katabi ng reyna, “Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik?” Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Juda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaf, ang tagapamahala ng kagubatan upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod at ng tahanang aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Tugon: Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.

Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babilonia,
kami roo’y nakaupong tumatangis, sa tuwinang
ang iniwan naming Sion ay aming maalaala.
Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila
isinabit namin doon, yaong dala naming lira.

Tugon: Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.
Sa amin ay iniutos ng sa amin ay lumupig,
na aliwin namin sila, ng matamis naming tinig,
tungkol sa Sion, yaong paksa, ninyong nais nilang awit.

Tugon: Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.

Pa’no namin aawitin, ang awit ng Panginoon,
samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon?
Ayaw ko nang ang lira ko’y hawakan pa at tugtugin,
kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem.

Tugon: Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.

Di na ako aawit pa, kung ang lundong sasapitin
sa isip ko’t alaala, ika’y ganap na limutin,
kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin.

Tugon: Kung ika’y aking limutin, wala na ‘kong aawitin.

MABUTING BALITA
Mateo 18, 1-5. 10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong sandaling iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad at nagtanong, “Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?” Tinawag ni Hesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila, at sinabi, “Tandaan ninyo ito: kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap.

“Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo: sa langit, ang kanilang mga anghel ay lagin nasa harapan ng aking Ama.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 30, 2019 at 10:55 am

agninilay: Noong nakaraang ika-29 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng 3 Arkanghel na sina Miguel, Gabriel, at Rafael. Ngayong Ika-2 Araw ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang Paggunita sa mga Anghel na Tagatanod, o mas kilala bilang mga “Guardian Angels”. Makikita sa Ebanghelyo kung paanong ikinalulugod ni Hesus ang mga bata na sila’y tinuturing niyang pinakadakila sa Kaharian ng Langit. Ito’y taliwas sa mababang pagtingin ng lipunan noon sa mga kabataan na sila’y walang kwenta at hindi mapagtulungan daw. Hinikayat ni Hesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad na huwag hamakin lang nang basta-basta ang mga bata, sapagkat may mga anghel na gumagabay sa kanila dahil sila’y ikinatutuwa ng Diyos. Ito’y hindi ibig sabihin na kinukunsinti ng Panginoon ang pagiging “childish” ng iilang tao, pati na rin ang iilan sa mga bata. Ang pinapahalagahan niya ang ay pagiging “childlike” na may prioridad sa kababang-loob at pagiging masunurin sa dakilang kalooban. Kaya’t mayroon tayong mga Guardian Angels o mga Anghel na tumatanod sa atin na ginagabayan tayo laban sa mga kapahamakan. Alam po nating ang dasal “Anghel ng Diyos” na tuwing matatapos na ang klase at tuwing hihimbing po tayo sa ating mga kama. Siguro pahalagahan pa po natin ang dasal na ito sa pagkilala sa mga anghel na nagsasabi sa atin na sundin ang iniuutos ng Panginoon. Bagamat hindi natin sila nakikita sa pisikal na kaanyuhan, ngunit ang mga konsensiya natin ay katulad ng mga Anghel na Tagatanod upang gawin ang tama at talikdan ang mali.

Reply

Aida Ramirez October 2, 2019 at 5:17 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez October 2, 2019 at 5:44 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Mylene Farinas October 2, 2019 at 7:34 am

O my God,you want us to practice humility like a child. Recognizing the authorities like their parents, they obey their commands without question, they trust their parents to take care of them, and they easily forgive those who offended them. It is a struggle for me to remain humble at all times, my Lord. As a grown up, I always think that I can make it on my own, that I can handle all my problems with no one helping me. But, And, sometimes boast on what I can do and what I achieved in life. But, no Lord. The truth is that all that I have, all that I achieve, is because of your help and generosity. And, so Lord, forgive me, if at times, I boast on what I have and what I can do. Change me, O my Lord, that I may practice humility at all times. In Jesus name. Amen.

Reply

Celine October 2, 2019 at 10:01 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO .ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU October 2, 2019 at 1:06 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Rachel Dela Cruz October 3, 2019 at 12:37 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:42 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: