Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 27, 2019

September 27, 2019

Play

Paggunita kay San Vicente de Paul, pari

Biyernes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Ageo 1, 15b – 2, 9
Salmo 42, 1. 2. 3. 4

Umasa kayo sa Diyos; S’ya’y dakilang Manunubos.

Lucas 9, 18-22

UNANG PAGBASA
Ageo 1, 15b – 2, 9

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ageo

Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario. Noong ikadalawampu’t isa ng ikapitong buwan ng taong ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo: “Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel na gobernador ng Juda, kay Josue at sa mga Israelita: ‘Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang hitsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako’y sumasainyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Egipto, papatnubayan kayo ng aking Espiritu. Kaya, huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito’y magiging maganda kaysa noong una at pasasagananin ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito.’” Ito nga sinabi ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 42, 1. 2. 3. 4

Tugon: Umasa kayo sa Diyos; S’ya’y dakilang Manunubos.

Hatulan mong ako’y walang kasalanan, Panginoon,
at laban sa masasama, ako’y iyong ipagtanggol;
sa masama’t sinungaling, ilayo mo ako ngayon!

Tugon: Umasa kayo sa Diyos; S’ya’y dakilang Manunubos.

Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan?
Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway?

Tugon: Umasa kayo sa Diyos; S’ya’y dakilang Manunubos.

Ang totoo’t ang liwanag, buhat sa ‘yo ay pakamtan,
upang sa Sion ay mabalik, sa bundok mong dakong banal
sa bundok mong pinagpala, at sa templo mong tirahan.

Tugon: Umasa kayo sa Diyos; S’ya’y dakilang Manunubos.

Sa damdana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog,
yamang galak at ligaya ang sa aki’y iyong dulot;
sa saliw ng aking alpa’y magpupuri akong lubos
buong lugod na aawit ako sa Diyos, aking Diyos!

Tugon: Umasa kayo sa Diyos; S’ya’y dakilang Manunubos.

ALELUYA
Marcos 10, 45

Aleluya! Aleluya!
Anak ng Tao’y dumating
upang sarili’y ihain;
Lingkod, Manunubos natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 18-22

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang araw, samantalang nananalanging mag-isa si Hesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, “Sino raw ako ayon sa mga tao?” sumagot sila, “Ang sabi po ng ilay ay si Juan Bautista kayo; sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo?” tanong niya sa kanila/ “Ang Mesiyas ng Diyos!” sagot ni Pedro.

Itinagubilin ni Hesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kaninuman. At sinabi pa niya sa kanila, “Ang Anak ng Tao’y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

PATRICK CU September 27, 2019 at 3:51 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Aida Ramirez September 27, 2019 at 5:13 am

Pinupuri ka namin Panginoong hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez September 27, 2019 at 7:17 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Mylene Farinas September 27, 2019 at 7:36 am

O. my Lord Jesus, we have no doubt that you are the begotten Son of God, worthy to praised and honored, now and forever. Amen.

Reply

Nini Bukis September 27, 2019 at 8:03 am

Lubos po ang pasasalamat ko lalo na sa gumagawa nito. Bilang isang lector/commentator, bahagi na po ito ng aking paghahanda at nakapagninilay po ako sa salita ng Diyos bago magproclaim ng Word of God. Isang lang pong puna, sana po maiwasan ang typographical errors na maaaring magpabago ng meaning ng reading. Salamat po. Papuri sa Diyos!

Reply

Jerry September 27, 2019 at 10:13 am

Pinuouri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen

Reply

Celine September 27, 2019 at 12:18 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Nilda Malinao September 27, 2019 at 4:56 pm

Pinupuri kami namin Panginoong Hesukristo, kahit minsan nawawalan kami ng internet connection. Kahit late nababasa padin ang mga reading.

Reply

Francisco Azupardo September 27, 2019 at 7:44 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:44 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: