Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 25, 2019

September 25, 2019

Miyerkules ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Esdras 9, 5-9
Tobit 13, 2. 3-4a. 4bkd. 5. 8

Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

Lucas 9, 1-6

UNANG PAGBASA
Esdras 9, 5-9

Pagbasa mula sa aklat ni Esdras

Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig na gulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya:

“Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga at mga saserdote, ay binayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba’t ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Niloob ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon, gayunma’y hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng haei ng Persia. Kaya, binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo uli ang iyong templo, at ayusin ang kasiraan, upang makapanirahan kaming tiwasay sa Juda at sa Jerusalem.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Tobit 13, 2. 3-4a. 4bkd. 5. 8

Tugon: Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

D’yos ay nagpaparusa na taglay ang habag
kung tayo ma’y malibing, sa huhay masadlak,
muling hinahango niya’t binubuhay.
Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan.

Tugon: Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

Kayong Israelita,
papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga Hentil
na pinagtapunan sa inyo.

Tugon: Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

Doo’y ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan,
siya ay purihin ng bawat nilalang,
ang Panginoong ating Diyos,
na walang hanggan.

Tugon: Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan,
ngunit kahahabagan kayo,
at muling ibabalik sa inyong tahanan
mula sa mga bansang umalipin sa inyo.

Tugon: Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan
at mamuhay kayo nang karapat-dapat sa harapan niya.
Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama.

Tugon: Ang Diyos na walang hangga’y atin ngayong papurihan.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng diyos at magpagaling ng mga maysakit. Sila’y pinagbilinan niya: “Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo, at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon, at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila.” Kaya’t humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon, na ipinangangaral ang Mabuting Balita at nagpapagaling ng mga maysakit sa lahat ng dako.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 24, 2019 at 11:18 pm

Reflection: When God called Abraham, he told him that the descendants would be as countless as the stars, and so the patriarch obeyed the Lord, even though he’d undergone the test of faith, when he sacrificed his son, Isaac. But because God spared Isaac, he did not wish to spare the Only Begotten Son, our Lord Jesus Christ, because he has come not only to preach the Gospel, but also to fulfill it by his Paschal Mystery. Jesus does not abandon the Word of God, so he sends his apostles to preach the Gospel. But not like as kings sending his servants to the important matters, the Lord sends them as sheep in the midst of wolves, and they are empty-handed because we are taught that preaching is not for wealth, but it is by our generous hearts, and God will be the one to provide for us our need. When our Seraphic father Saint Francis of Assisi was called at the San Damiano Church, he learned to preach the Gospel in a simple manner, and lived in poverty, together with his companions. In the same way, our recent Holy Father Pope Francis was inspired to change many forms and rubrics in the liturgy and in the Catholic faith because it is God that enables him to manifest the values of mercy and compassion to those being discriminated by society.

Reply

Mylene Farinas September 25, 2019 at 6:59 am

Great is your mercy, O God. You give us every chance to change our wrong doings. You always give us chance to have a better life. Great is your mercy O God especially for those who are sick. And, may you grant healing to those who cancers, lupus, aids, those who are suffering from the complications of diabetes, those who heart, liver, kidney, lung problems. Those who have problems with their nervous system, circulatory system, digestive system, reproduction system. May you heal a lot of sick people today. In Jesus name. Amen.

Reply

Edward Ramirez September 25, 2019 at 7:56 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine September 25, 2019 at 3:47 pm

AMEN PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Rachel Dela Cruz September 25, 2019 at 11:52 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:44 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: