Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 24, 2019

September 24, 2019

Martes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Esdras 6, 7-8. 12b. 14-20
Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poon D’yos.

Lucas 8, 19-21

UNANG PAGBASA
Esdras 6, 7-8. 12b. 14-20

Pagbasa mula sa aklat ni Esdras

Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, “Ipauubaya nila sa mga tagapamahalang Judio at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautusang ito. Ang lahat ng ito’y dapat matupad nang buong-buo.”

Ipinagpatuloy ng mga Judio ang muling pagtatayo sa templo, at sila’y nagtagumpay tulad ng sinabi nina Propeta Ageo at Azacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos, at sa utos nina Haring Ciro, Dario at Artajerjes. At nayari noong ikatlo ng Adar, ikaanim na taon ng paghahari ni Haring Dario.

Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, mga saserdote, at mga Levitang nakabalik mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng sandaang toro, at dalawandaang tupang lalaki at apatnaraang kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila ng labindalawang kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga Levita. Sila’y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo ayon sa Kautusan ni Moises.

At nang ikalabing-apat ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskuwa. Nakapaglinis na noon ang mga Levita, kaya sila ang nagpatay sa korderong pampaskuwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote, at sa mga kapwa nila Levita.
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poon D’yos.

Ako ay nagalak, sa sabing ganito:
“Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo!”
Sama-sama kami matapos sapitin,
ang pintuang-lungsod nitong Jerusalem.

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poon D’yos.

Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo,
maganda ang ayos nang muling matayo.
Dito umaahon ang lahat ng angkan,
lipi ni Israel upang magsambahan.

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poon D’yos.

Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan,
pagkat ito’y utos na dapat gampanan.
Doon din naroon ang mga hukuman
at trono ng haring hahatol sa tanan.

Tugon: Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poon D’yos.

ALELUYA
Lucas 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Mapalad ang sumusunod
sa salitang buhat sa D’yos
at namumuhay nang angkop.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 8, 19-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Hesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, “Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid; ibig nilang makipagkita sa inyo.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 11 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 22, 2019 at 4:36 pm

Pagninilay: Marami sa atin ay nabibilang sa isang pamilya. Ang pamilya ay binansagang pinakabasehan ng isang lipunan. Marahil ito’y iniuugnay sa relasyong dugo ng iilan o lahat ng mga miyembro nito. Ngunit ayon sa Sosyolohiya, ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo o “affinal”, kundi mayroon ring tinatawag na “extended family”. Ganyang klaseng pamilya ang inilalarawan sa Ebanghelyo ngayon. Habang nagsasalita si Hesus sa loob ng isang pamamahay sa Capernaum, biglang sinabihan siya na dumating ang kanyang ina at mga kapatid (salitang Griyego ‘adelphoi’ na ang kahulugan “kamag-anak”). Ngunit sinabi ni Hesus na ang kanyang ina at mga kapatid ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito. Hindi literal na pinag-iinitan ni Hesus ang kanyang kapamilya, ngunit ang nais niya ay buksan ang Pamilya ng Diyos Ama. Ito yung pinakadakila sa mga extended families. N’ung tayo’y bininyagan, tayo’y naging miyembro ng Sambayanan ng Diyos na bumubuo sa kanyang Simbahan. Bilang mga binyagan, tayo’y nakikibahagi sa misyon ng pagpapalaganap ng Mabuting Balita tungkol sa kanyang paghahari. At ang pinakamahalagang gawain ay ang pagsunod sa kanyang dakilang kalooban. Anumang mangyari sa atin, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa sapagkat siya ang gagabay sa atin na magtiis sa mga panahon ng pagdurusa at problema. At mahalaga rin bilang miyembro ng kanyang pamilya na tayo’y magmalasakit at gumawa ng kabutihan sa ibang tao. Ngunit ang ayaw ng Panginoon ay ang gumawa ng kasamaan ang isang tao sapagkat ito ang humihiwalay sa pakikipagrelasyon sa kanya. Kaya nawa sa ating buhay-pananampalataya ay isabuhay natin ang pagiging miyembro ng Pamilya ng Diyos sa pagsunod sa kanyang dakilang kalooban s paggawa ng tama at nararapat at pagkaroon ng mabuting puso sa ibang tao.

Reply

PATRICK CU September 24, 2019 at 3:24 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Aida Ramirez September 24, 2019 at 5:53 am

Pinupuri ka bsmin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Lynn September 24, 2019 at 6:45 am

Hello Po,
Bakit di na pwedeng i coot oaste ito. Sayang ipadala ko sa sa mga kamag Anak ko. Di kasi marunong mag open ng internet yung iba.

Reply

Mylene Farinas September 24, 2019 at 7:38 am

O my Lord Jesus, thank you for treating us as your mother, brother and sister, us who believe and follow you. As we become adopted children of God, your co-heir of His kingdom. We receive so many graces and blessings for being your mother, brother and sister. And, forever I will thank you my Lord. Amen.

Reply

Edward Ramirez September 24, 2019 at 9:28 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Jerry September 24, 2019 at 11:04 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen

Reply

Rachel Dela Cruz September 24, 2019 at 11:47 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mylene Farinas September 25, 2019 at 6:46 am

O my Lord Jesus, thank you for treating us as your mother, brother and sister, us who believe and follow you. As we become adopted children of God, your co-heir of His kingdom. We receive so many graces and blessings for being your mother, brother and sister. And, forever I will thank you my Lord.

Reply

PATRICK CU September 30, 2019 at 5:36 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:45 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: