Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 20, 2019

September 20, 2019

Play

Paggunita kina San Andres Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang at mga kasama

Biyernes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 6, 2k-12
Salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Lucas 8, 1-3

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 6, 2k-12

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, ituro mo’t ipatupad ang mga bagay na ito. Sinumang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan, mga taong nag-aakla na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman.

Kung sabagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao’y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya, dapat na tayong masiyahan kung tayo’y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan at mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapit, may mga nalayo sa pananampalataya at nasaklad sa paghihirap ng kalooban.

Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggang, yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 48, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

Tugon: Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib,
kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid
mga taong naghahambog na sa yaman nananalig,
dahilan sa yaman nila’y tumaas ang pag-iisip.

Tugon: Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos,
hindi kayang mabayara’t tubusin sa kamay ng Diyos;
ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas;
gaano man ang halagang hawak niya’y hindi sapat
upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas
at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak.

Tugon: Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman,
lumago man nang lumago yaon kanyang kabuhayan;
hindi ito madadala kapag siya ay namatay,
ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan.

Tugon: Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay,
dahil sa sinusuob ng papuri’t nagtagumpay;
masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay
masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan.

Tugon: Mapalad ang mga aba, tanging D’yos ang Hari nila.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 8, 1-3

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nilibot ni Hesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang Labindalawa, at ilang babaing pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman: si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya’y pitong demonyo ang pinalayas; si Juanang asawa ni Cusa na katiwala ni Herodes; si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Hesus at ng kanyang mga alagad.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Patrick Cu September 23, 2017 at 3:35 am

Salamat sa Diyos, papuri sa Panginoon, iligtasniyo po kami Panginoon, baguhin mo po kami ng maging ayon sa dakila mong kanaisan at kalooban at salita. AMEN!

Reply

PATRICK CU September 20, 2019 at 3:33 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Aida Ramirez September 20, 2019 at 6:59 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Liberty C. Baligod September 20, 2019 at 7:07 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Rosemarie Millar Monsanto September 20, 2019 at 7:39 am

Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo ??

Reply

Mylene Farinas September 20, 2019 at 10:40 am

O my Lord, help us to become worthy of the eternal life that you promised to those who will follow your will. Amen.

Reply

Jinnel morada September 20, 2019 at 4:51 pm

Halleluya! Purihin ka oh Diyos na makapangyarihan, tunay nga po na ang aming tahanan ay sa iyong kaharian, nawa po ay manahan sa amin ang iyong Banal na Espiritu Santo upang lalong mag alab ang aking pananampalataya at manabik sa iyo. Amen!

Reply

lita sangoyo September 20, 2019 at 4:57 pm

Maraming salamat po sa Awitatpapuri dahil malaking tulong po sa lahat ang Daily Word of God. Sa mga Lectors and Commentators ng Simbahan malaking tulong po ang website na ito. Thank you and more power. God bless.

Reply

Francisco Del Rosario Azupardo September 20, 2019 at 7:59 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Jerry September 20, 2019 at 10:47 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen

Reply

Kavenn mae September 21, 2019 at 12:25 am

Maraming salamat panginoon sa tubos MO samong mga kasalanan
Pinupuri ka namin na among Hari at taga pagligtas amen…

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:46 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: