Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 19, 2019

September 19, 2019

Play

Huwebes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 4, 12-16

Salmo 110, 7-8. 9. 10

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Lucas 7, 36-50

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 4, 12-16

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, huwag mong bigyang-daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya: sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng Kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako’y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula nang ipatyong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ang lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. PAtuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 110, 7-8. 9. 10

Tugon: Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat,
at maaasahan lahat niyang batas.
Ito ay lalagi at di magwawakas,
pagkat ang saliga’y totoo’y matapat.

Tugon: Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Kaligtasa’y dulot sa mga hinirang,
may ipinangakong walang hanggang tipan;
banal at dakila ang kanyang pangalan.

Tugon: Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Ang taong may nais na siya’y dumunong,
sa Poon matakot yaong taong iyon;
sa palasunurin ay tapat ang hatol,
at pupurihin pa sa buong panahon!

Tugon: Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

ALELUYA
Mateo 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 7, 36-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, inanyayahan si Hesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Hesus sa bahay ng Pariseo, kaya’t nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Hesus, sa gawing paanan. Siya’y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Hesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan, at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseong nag-anyaya kay Hesus, nasabi nito sa sarili, “Kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya — isang makasalanan!” Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Hesus, “Simon, may sasabihin ako saiyo.” Sumagot siya, “Ano po iyon, Guro?” Sinabi ni Hesus, “May dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang; ang isa’y limandaang denaryo at ang isa nama’y limampu. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanilang ang lalong nagmamahal sa nagpautang?” Sumagot si Simon, “Sa palagay ko po’y ang pinatawad ng malaking halagad.” “Tama ang sagot mo,” ang tugon ni Hesus. Nilingon niya ang babae, at sinabi kay Simon, “Nakikita mo ba ang babaing ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa; ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok siya ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya’t sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamamlas niya ang nagpapatunay na ipinatawag na ang marami niyang kasalanan; ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas.” Saka sinabi sa babae, “Ipinatawad na ang iyong mga kasalanan.” At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, “Sino ba itong pati pagpapatawad sa kasalanan ay pinangangahasan?” Ngunit sinabi ni Hesus sa babae, “Iniligtas ka ng iyong pananalig; yumaon ka na’t ipanatag mo ang iyong kalooban.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 15, 2019 at 11:39 pm

Pagninilay: Ang Diyos ay puno ng awa at habag sa sangkatauhan. Sa kabila ng pagkakasalang ginawa ng tao, patuloy siyang nag-aanyaya na ito’y kanyang mapanumbalik at mamuhay nang matuwid at mabuti. Isinalaysay ng Ebanghelyo ang pagtatagpo ni Hesus sa isang babaeng makasalanan. Ito’y ganap sa bahay ng Pariseong si Simon, na kung saan si Hesus ay minamasdan ng maybahay tungkol sa kanyang relasyon sa mga makasalanan. Hindi binaggit ni San Lucas kung ano ang naging mabigat na kasalanan ng babae, kundi napakalaki ang kanyang pagkakasala. Ayon sa tradisyon, siya’y minsan kinilala rin bilang si Sta. Maria Magdalena. Ngunit hindi opisyal na itinuturo ng Simbahang Pangkalahatan na siya ang babaeng tumangis ng luha upang hugasan ang paa ng Panginoon. Hindi rin itinuturo na siya ang babaeng nahuling nakikiapid at iniligtas ni Hesus mula sa parusang pambabato sa kanya. Ngunit ang narinig natin kung paano ang babaeng ito ay nagpakita ng isang kakaiba-ibang gawain ng pagmamahal. Tumangis siya at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa ni Hesus. Pinarihan din niya ang mga paang ito ng langis at hinalikan. Makikita natin ang lubos na paghihingi ng tawad ng babaeng makasalanan, at ito’y ginawa niya sa harapan ni Kristo. Ngunit para sa Pariseong si Simon, hindi niya tanggap na makipagtago si Hesus sa ganyang klaseng babae. Makikita natin dito ang pananaw ng mga tao noon na ang mga makasalanan ay dapat parusahan ng Diyos sapagkat sila’y lumabag sa kanyang utos. Ngunit ang hindi nakita ni Simon ay ang pagtanggap ng babae kay Kristo, kahit mismo siya’y nagkulang sa mainit na pagsalubong sa Panginoon sa kanyang bahay. Kaya’t tama ang ikinuwento ni Hesus sa parabula na ang mga taong may mabibigat na utang ang may magagampanan ng pagpapatawad. Ito’y tumutukoy sa mga taong lubos na tumalikod sa Diyos, subalit lubos rin sila’y nagnanais na magbalik-loob sa kanya. Malaki ang habag ng Diyos sa atin, at tayo’y patuloy na humihingi ng lubos na pagpapatawad katulad ng babaeng napatawad ni Hesus. Higit sa lahat, tayo’y kanyang inaanyayahan na maging mga misyonero ng habag upang ipakita sa lahat ang awa at malasakit ng Panginoon, lalung-lalo sa mga taong matagal nang tumalikod sa kanya. Atin po itong isabuhay at gawin sa araw-araw na pamumuhay.

Reply

PATRICK CU September 19, 2019 at 2:09 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Arlin D. Mamales September 19, 2019 at 4:55 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez September 19, 2019 at 7:13 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Celine September 19, 2019 at 7:38 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Mylene Farinas September 19, 2019 at 7:41 am

Thank .you for your goodness and kindness. You bring hope to the sinners and the lowly.And, you have shown how they should be treated.Lord, open our eyes that we may see the goodness even of the sinners.This I ask in Jesus name. Amen.

Reply

Nellie Maddatu September 19, 2019 at 12:08 pm

Gaano man po kalaki, kalawak o kaya’y kabigat ang ating mga kasalanan kung tayo po ay taos pusong nagsisisi at hingin ang kapatawaran ni Lord paulit ulit po tayong pinatatawad Niya. Tulad ng babae pinaglingkuran niya si Hesus ng buong husay sa abot ng kanyang nakaya. Tayo rin siguro, tularan natin ang babae, pagsilbihan at gamitin natin ang talentong ibinigay niya sa atin na dapat para sa Kanya.

Reply

Edward Ramirez September 19, 2019 at 3:09 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Francisco Azupardo September 19, 2019 at 8:23 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Dolly Sun September 19, 2019 at 10:13 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:46 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Cancel reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: