Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/.mysql/#sql-temptable-154615-23fa88-17a.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/jericpen/public_html/awitatpapuri.com/wp-includes/class-wpdb.php on line 2431

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 17, 2019

September 17, 2019

Martes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 3, 1-13
Salmo 100, 1-2ab. 2kd-3ab. 5. 6

Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan.

Lucas 7, 11-17

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 3, 1-13

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito: Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya, kailangang wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan, at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya’y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangang siya’y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapngangasiwa nang maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya’y hindi kayang pamahalaan? Kailangang siya’y matagal nang nananampalataya; kung hindi, baka siya’y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng diyablo. Kailangan ding siya’y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng diyablo.

Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alat at hindi sakim. Kailangang sila’y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino, at hindi mapanirang-puri kundi mabait, at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan, maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat, at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasaatin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 100, 1-2ab. 2kd-3ab. 5. 6

Tugon: Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan.

Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan;
ako’y umaawit patungkol sa iyo, O Poon kong mahal;
ang aking susunding tumpak na ugali’y walang kapintasan,
kailan ka kaya darating sa aki’t ako’y lalapitan?

Tugon: Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan.
Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan,
sa buhay kong ito ang gawang masama’y di ko tutulutan.

Tugon: Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan.

Siyang naninira ng kanyang kapwa’y aking wawasakin;
di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin.

Tugon: Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan.

Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa,
sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira,
kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila.

Tugon: Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta,
sugo ng D’yos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 7, 11-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumunta si Hesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaing balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina namatay, at sinabi sa kanya, “Huwag kang tumangis.” Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, “Binata, bumangon ka!” Naupo ito at nagsalita; at siya’y ibinigay ni Hesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila’y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, “Dumating sa atin ang isang dakilang propeta! Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan!” At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 8 comments… read them below or add one }

cesar umali September 15, 2019 at 10:36 pm

sana po may mag nilay salamat po

Reply

Reynald Perez September 15, 2019 at 10:57 pm

Pagninilay: Sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, mababa ang paningin ng lipunan sa mga kababaihan. Sila’y itinuturing na mahihina at dapat dumedepende sa kanilang mga asawa’t anak mula sa kalalakihan. Kapag namatay ang asawa, ang isa mga anak na lalaki, lalung-lalo ang panganay, ang magmamana ng pagpapala ng pamilya. Basta may anak na lalaki ang nanay ay hindi siya mapapabaya. Kung siya’y nag-iisa lamang dahil wala nang asawa at anak na lalaki, siya’y isang biyuda na tinuturing na hindi maaring tulungan. Makikita natin sa Ebanghelyo na ang babaeng ito na taga-Nain ay nangungulila sa pagkamatay ng kanyang bintang anak, kaya’t siya ay balo na. Nakita ni Hesus at ng kanyang mga alagad ang prusisyon ng punerarya upang ilibing ang lalaki. Nalaman ng Panginoon ang sitwasyon ng babae, kaya’t siya’y nahabag at sinabi sa kanya na huwag siyang tumangis. At sa puntong iyon, binuhay ni Hesus ang binata at ito’y nakabangon. Hindi lang buhay ng lalaki ang ibinalik ni Kristo, kundi pati na rin ang kabuhay ng biyuda kasama ang kanyang kaisa-isang anak. Nakita ng mga tao ang isang dakilang gawain ng Panginoon, kaya’y ipinahayag nila na dumating ang Diyos sa kanyang bayan. Ang kababalaghang ito ay isang kilos ng habag at malasakit ng Panginoon kahit sa mga taong tinuturing na hindi mahahalaga sa lipunan katulad ng mga balo at ulila. At ang pinadakilang pangyayari tungkol sa awa ng Diyos ay ang Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo matapos ang kanyang Kamatayan sa Krus para sa kaligtasan natin. Siya’y nagtagumpay laban sa kamatayan at kasalanan, at binigyan niya tayo ng bagong pag-asa at buhay na pananampalataya. At ito’y hamon sa atin ni San Pablo sa Unang Pagbasa na mayroong tungkulin na maging makatao sa bawat pamayanan, katulad ng mga obispong namumuno sa bawat taong kanilang pinaglilingkuran. At isa na ring halimbawa ay ang pagiging maawain at mapagmalasakit sa ibang tao, lalung-lalo na sa mga nangangailangan. Nawa’y ito’y ating tudpin habang tayo’y namumuhay sa mundong ito upang igawad ng Panginoon sa atin ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Reply

Aida Ramirez September 17, 2019 at 4:22 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas September 17, 2019 at 7:21 am

o, Great is Your power, my Lord and my God! Ano pa ang hindi mo kayang gawin kung maging ang patay ay iyong binuhay? Kami pa kayang mga buhay ang di mo iingatan? Dakila ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat! And, it is my prayer to bring healing to those who afflicted with dreadful diseases. For you along lone, are their hope.

Thank you also my Lord for the message thru St. Paul to Timothy. This clearly states what is expected of your leaders and servants. And, I pray that you grant us the determination to be what we should be as you servant. Yet, fill us with your mercy in times of failures.

This I ask in the name of Jesus with the help of prayer of Mama Mary. Amen.

Reply

Edward Ramirez September 17, 2019 at 11:45 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Dolly Sun September 17, 2019 at 4:27 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Celine September 17, 2019 at 10:52 pm

AMEN GLORY TO YOU JESUS CHRIST OUR LORD GOD OF THE UNIVERSE IN HEAVEN AND EARTH.
ALLELUIA! ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:47 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: