Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 15, 2019

September 15, 2019

Play

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Exodo 32, 7-11. 13-14
Salmo 50, 3-4. 12-13. 17 at 19

Babalik ako sa Ama, pagkat ako’y nagkasala.

1 Timoteo 1, 12-17
Lucas 15, 1-10

UNANG PAGBASA
Exodo 32, 7-11. 13-14

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, “Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Egipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila’y iyon ang diyos na nag-alis sa kanila sa Egipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa.”

Nagsumamo si Moises sa Panginoon, “Huwag po! Huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Egipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Egipcio na ang mga Israelita’y inialis ninyo sa Egipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila’y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo.” Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 12-13. 17 at 19

Tugon: Babalik ako sa Ama, pagkat ako’y nagkasala.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

Tugon: Babalik ako sa Ama, pagkat ako’y nagkasala.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

Tugon: Babalik ako sa Ama, pagkat ako’y nagkasala.

Turuan mo akong makapagsalita,
at pupurihin ka sa gitna ng madla.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.

Tugon: Babalik ako sa Ama, pagkat ako’y nagkasala.

IKALAWANG PAGBASA
1 Timoteo 1, 12-17

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko, nagpapasalamat ako kay Kristo Hesus na ating Panginoon, na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako’y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya bagamat noong una’y nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito’y inusig ko siya’t nilait. Sa kabila nito’y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Hesus. Narito ang isang katotohanang dapat tanggapi’t paniwalaan ng lahat: si Kristo Hesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Hesus kung gaano siya katiyaga, at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
2 Corinto 5, 19

Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kaya’t napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 15, 1-10
Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Hesus. Nagbubulung-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, “Ang taong ito’y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila.” Kaya’t sinabi sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito.

“Kung ang sinuman sa inyo ay may sandaang tupa, at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang siyamnapu’t siyam sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na’y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, ‘Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala!’ Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi’t tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa siyamnapu’t siyam na matuwid na hindi nangangailangang magsisi.

“O kaya, kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisanang bahay at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, ‘Makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak!’ Sinasabi ko sa inyo, gayun din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi’t tumalikod sa kanyang kasalanan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Ronnie Gool September 9, 2019 at 6:15 am

Meron nga po ba option sa Gospel na Lukas 15:1-32 instead of Lukas 15:1-10? Salamat po.

Reply

Reynald Perez September 12, 2019 at 2:43 pm

Reflection: Mercy is not only seen in helping others especially the poor, but also in forgiveness and reconciliation. And our Readings today focus on what Archbishop Soc Villegas once said: “The revenge of the Lord when we sin is mercy.”
In the First Reading (Exodus 32:7-11, 13-14), God plans to destroy his chosen people Israel for commanding Aaron to build a golden calf for worship. But Moses after receiving the Ten Commandments persuades him not to destroy them, but remember the promise he has made to the patriarchs Abraham, Isaac, and Jacob (Israel). So God relented his plan of punishment on the Israelites. Actually Moses did not convince him to cease from his plan of afflction, but the Lord was actually searching for a reason why the chosen people should be forgiven.
In the Second Reading (1 Timothy 1:12-17), Saint Paul addresses to Saint Timothy, a Gentile convert, that he is the worst of all sinners because he once persecuted the Church. But because of a vision on the road to Damascus, he encountered Christ, and when he regained his sight, he was baptized and then dedicated himself to preach the Gospel to both the Jews and the Gentiles. That is why the Apostle says that Christ died not only for the chosen people, but for all humanity specifically those who believed in him.
In the Gospel (Luke 15:1-32 or 15:1-10), the 15th Chapter of Saint Luke’s Gospel presents to us three parables of the mercy of the Triune God. In fact, the shepherd is Jesus because he searches for the missing flock, and when finding them, he places them on his shoulders. This is the image of the Good Shepherd who leads his flock to eternal life, and despite our sinfulness, he will always search for us. The woman represents the Holy Spirit because he is our guide in the divine teaching in times we seem to go our way. Just as the candle is lit and the floor is swept in order to find the lost coin, the Spirit gives us this fire and breath of life and love that leads us to the Lord. Everytime we do not go the right way, we should ask him to guide us. And finally, the father is God himself. This parable is more preferably called the Prodigal Father because it is the father who spent his love and mercy for his lavish son that returned by embracing him, kissing him, killing the fattened calf for him, and celebrating a feast. And all the three lost items, the sheep, the coin, and the son, represent us Christians who in times when we fall into sin, we can receive God’s grace again through repentance.
My dear brothers and sisters, God is very rich in mercy and kindness. When we sin against him, we lose his grace and are disconnected from him. But he is always waiting for us to return to him with our whole heart. That is why in the Sacrament of Confession, it is he that forgives us through the words and authority of the priests. And as we journey down this road, may we recognize his everlasting mercy by experiencing an inner conversion: repenting from our sins and living our lives as good children. May we also avoid self-righteousness and pride, but rather help sinners to experience God’s love and also forgive those who have hurt us.

Reply

Liberty C. Baligod September 14, 2019 at 6:46 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

PATRICK CU September 15, 2019 at 2:12 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Kulot September 15, 2019 at 4:15 pm

piinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:48 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: