Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 13, 2019

September 13, 2019

Play

Paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng Simbahan

Biyernes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 1, 1-2. 12-14
Salmo 15, 1-2a. at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Lucas 6, 39-42

UNANG PAGBASA
1 Timoteo 1, 1-2. 12-14

Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Hesus ayon sa kalooban ng Diyos na ating Tagapagligtas at ni Kristo Hesus na ating pag-asa –

Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya:

Sumaiyo nawa ang pagpapala, habag, at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Hesus na ating Panginoon.

Nagpapasalamat ako kay Kristo Hesus na ating Panginoon, na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako’y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya bagamat noong una’y nagsalita ako laban sa kanya. Sa kabila nito’y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Hesus.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 15, 1-2a. at 5. 7-8. 11

Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

O Diyos, ako’y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod,
ang hangad ko ay maligtas kaya sa ‘yo dumudulog;
“Ika’y aking Panginoon,” ang wika ko sa aking Diyos,
“kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkalooba.”
Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay,
ako’y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan.

Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay.
Kahit gabi diwa niya ang sa aki’y umaakay.
Nababatid ko na siya’y kasama ko oras-oras.
Sa piling n’ya kailanma’y hindi ako matitinag.

Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan,
sa piling o’y madarama ang lubos na kagalakan;
ang tulong mo’y nagdudulot ng ligayang walang hanggan.

Tugon: D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

ALELUYA
Juan 17, 17b. a

Aleluya! Aleluya!
Amang D’yos ni Hesukristo,
ang salita mo’y totoo
kami ay pabanalin mo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 39-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad nang patalinghaga: “Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayun. Walang alagad na higit sa kanyang guro; ngunit kapag lubusang naturuan, siya’y magiging katulad ng kanyang guro.

“Ang tinitingnan mo’y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, ‘Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,’ gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang tahila sa iyong mata, at makakikita kang mabuti; sa gayo’y maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Fred Duaso Monares September 13, 2019 at 1:49 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Arlin D. Mamales September 13, 2019 at 4:19 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Anna Liza P. Rosalinas September 13, 2019 at 4:54 am

” Pinupuri Ka namin, Panginoong Hesukristo.”

Reply

Reynald Perez September 13, 2019 at 5:11 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – BIYERNES NG IKA-23 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 6: 39-42 Noong panahong iyon, tinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad nang patalinghaga: “Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayun. Walang alagad na higit sa kanyang guro; ngunit kapag lubusang naturuan, siya’y magiging katulad ng kanyang guro.”

“Ang tinitingnan mo’y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, ‘Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,’ gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw! Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata, at makakikita kang mabuti; sa gayo’y maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid.”

MAGNILAY: Malaking responsibilidad ang magpayo. Hindi tayo basta-basta nagbibigay ng payo base lang sa pansariling opinyon o kuro-kuro o haka-haka. Hindi rin tayo basta nagpapayo nang may kinikilingan. Kung hindi tayo maingat at hindi tayo responsable bilang tagapayo maaaring lalo lang natin mailigaw ng landas ang ating pinapayuhan. Lalo lang siyang mahuhulog sa bangin kasama na tayo.

Nilalarawan ito ni Hesus sa kanyang talinhaga tungkol sa bulag na umaakay sa kapwa bulag. Paano nga namang makagagabay ng isang bulag ang bulag din? Siguraduhing nag-aral ka ng tama. Ang ipapayo mo ay ayon sa iyong natutunan at napag-aralan mula sa iyong guro. Ang pinaka-Guro natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kung tutuusin wala tayong karapatang magpayo kung hindi tayo nahubog sa salita ng Diyos na pinahayag ng Panginoong Hesus. Sa salita ng Diyos dapat nakasalig ang mga payo na ating ibibigay sa iba. Mahalaga na tayo mismo ay nahubog, nagabayan, naakay na ng salita ng Diyos. Hindi puwedeng ibigay sa iba ang wala ka. Kung hindi ka aral sa salita ng Diyos huwag kang basta-basta payo nang payo ayon lang sa pansariling pakiramdam. Huwag magmagaling. Huwag magmarunong.

Minsan ang galing nating pumansin ng puwing ng iba samantalang mas malaking puwing ang nasa mata natin. Sabi uli sa talinahaga ni Hesus ay hindi lang puwing kundi malaking tahilan o troso o kahoy ang nasa mata natin na nakabara kaya di tayo makakita nang tama at ayos. Alisin mo muna ang malaking kahoy para malinaw kang makakita upang alisin ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Ibig sabihin, responsiblidad nating ayusin ang sarili natin. Mag-aral tayo ng karunungang maka-Diyos. Harapin natin ang mga isyu natin sa liwanag ng salita ng Diyos. Ginagawa natin ito hindi lang para sa sarili natin kundi para sa mga taong ginagabayan natin. May mga taong nasa ilalim ng ating paggabay at pangangalaga. Paano natin sila aakayin kung tayo mismo puno ng isyu na ayaw nating harapin? May mga nagpapayo na nakabase sa sarili nilang sama ng loob sa buhay. Imbes na akayin ang iba sa liwanag ay dinadala nila sila sa dilim.

Ayusin natin ng sarili natin hindi lang para sa atin kundi para sa iba.

MANALANGIN: Panginoon, ayusin mo ang maraming depekto at diperensiya sa aking sarili upang makaakay ako ng kapwang naliligaw tulad ko.

GAWIN: Gamutin mo muna ang sariling sugat bago ang sa iba.

Reply

Aida Ramirez September 13, 2019 at 5:45 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas September 13, 2019 at 7:15 am

O God Heavenly King! Guard us from human desire to be better than others, to feel proud or to feel superior. Let us acknowledge that despite of what we have and what we know, we have our own weaknesses and inequities. Most of all, let us not forget that what we are, who we are and where we are, maybe better than others, is because of your goodness and generosity. And, we thank you Lord for your kindness and mercy. Amen.

Reply

Lolita C.calingo September 13, 2019 at 7:55 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Edward Ramirez September 13, 2019 at 8:13 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Francisco Azupardo September 13, 2019 at 8:22 am

Salamat sa Diyos! Amen’ Blessed Friday

Reply

Sally Bernardino September 13, 2019 at 9:10 am

Praise To You Lord Jesus Christ! Amen. Good

Reply

Celine September 13, 2019 at 3:41 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU September 14, 2019 at 12:02 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:48 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: