Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 11, 2019

September 11, 2019

Play

Miyerkules ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 3, 1-11
Salmo 144, 2-3. 10-11. 12-13ab

Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 20-26

UNANG PAGBASA
Colosas 3, 1-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, binuhay kayong muli, kasama ni Kristo, kaya’t ang pagsumikatan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo’y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya’y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan.

Kaya’t dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman: pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsama sa diyus-diyusan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napopoot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon.

Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito: galit, poot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw, at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t isa yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa kanya. Kaya’t wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Judio, ang tuli at ang di tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya’y sumasalahat.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 2-3. 10-11. 12-13ab

Tugon: Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

Pupurihin ko’t pasasalamatan ang Diyos araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siya’y purihin;
ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.

Tugon: Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Tugon: Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

Dakila mong gawa’y upang matalastas ng lahat ng tao,
mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo.
Ang paghahari mo’y sadyang walang hanggan, hindi magbabago.

Tugon: Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

ALELUYA
Lucas 6, 23ab

Aleluya! Aleluya!
Magalak kayo’t magdiwang
malaki ang nakalaang
gantimpala ninyong tanan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 20-26

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, tumingin si Hesus sa mga alagad, at kanyang sinabi,
“Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo!”
“Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo’y bubusugin!”
“Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo’y magagalak!”
“Mapalad kayo kung dahil sa Anak ng Tao kayo’y kinapopootan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito’y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit — gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta.”
“Ngunit sa ba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan!”
“Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo’y magugutom!”
“Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo’y magdadalamhati at magsisitangis!”
“Sa aba ninyo, kung kayo’y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayun din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu September 14, 2017 at 4:29 am

Salamat sa iyo Poon, kayo po ang aming pastol, hindi kami magdarahop. Amen

Reply

Reynald Perez September 8, 2019 at 11:52 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ni San Mateo ay ang Ikalimang Kabanata inilaan para sa mga pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, na ang tawag ay “Sermon on the Mount”. Dito naman si Ebanghelyo ni San Lucas, ang Ikaanim na Kabanata ay inilaan para sa mga kapare-parehas rin na mga pahayag ng Panginoon, na ang tawag naman dito ay “Sermon on the Plain”. Nagsisimula rin ito sa katulad ng kay Mateo (8 Beatitudes), ngunit ang nadagdag ay hindi lang mga pagpapala, kundi may mga kasawiang nabanggit si Hesus. Ang mga sinabi ng Panginoon na pinagpala ay mga itinuturing na mahihirap at walang kakayahang mamuhay nang masagana. Kabilang din sa mga pinagpala ay ang mga may mga paghihirap, at ang lahat ng mga ito ay may gagantimpalaan pagkatapos ang lahat ng mga pagsubok. Subalit ang mga kasawian naman ay tila nga bang mga matalino, mayaman, at iba pang mga nasa mataas na lebel sa lipunan. Ngunit ano ba talaga ang mensahe ng Ebanghelyo? Kailangan nating intindihin ang bawat pagbabasa natin ng mga bersikulo sa Bibliya hindi lang sa literal na mensahe, pati rin sa historikal na konteksto upang maisabuhay natin ang tunay na kahulugan ng bawat pagpaparangal ng Panginoon. Bago pa man ang kapanuhanan ni Kristo, ipinahayag na ng mga propeta na ang Diyos ay dumidinig sa mga hinaing ng mga taong minamaltrato at niyuyurakan ng mga nasa matataas na antas. Kaya’t dito ipinahayag ng Panginoon ang mga pagpapala ng iilang tao at ganun rin ang mga kasawian ng iilang tao. Subalit sadya bang magkakaroon ng pighati ang mga mayayaman at matatalino? Hindi naman tumatanggi ang Panginoon kung ang tao ay puno ng kakayahan at talento sapagkat alam niya na dapat gamitin ang mga ito upang ipaunlad ang kabuhayan ng lahat ng tao. Kaya nga kung gagamitin nang mabuti ang pera, lakas, at iba pang interes, may mabubuting epekto ito lalung-lalo na sa mga nangangailangan. Ngunit kaya pinahayag ni Kristo ang mga kasawian sapagkat may mga taong sadyang ginagamit ang impluwensiya at kapangyarihan upang makapanakit ng kapwa at makaabot ang pansariling kapakanan sa buhay. Ang hamon sa atin ng Panginoon ay ang kababaang-loob ng puso na sa kabila ng ating mga tagumpay mula pagkabata hanggang sa kontemporaryong sitwasyon ng buhay natin, dapat matuto tayong magpakumbaba at aminin na ang lahat ng mga makamundong bagay ay lilipas rin. Ngunit hindi kailanman lilipas ang pananampalataya natin sa Panginoon na siyang dapat ating ituon at ang tunay na kagalakang nakalaan sa kanyang kaluwalhatian sa langit. At tayo rin ay tinatawag na patuloy na gumawa ng kabutihan at hindi ng kasamaan sa ating kapwa-tao.

Reply

Arlin D. Mamales September 11, 2019 at 4:59 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez September 11, 2019 at 5:34 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas September 11, 2019 at 7:20 am

O Almighty God and Savior! Thank you for reminding us and giving us consolation that suffering in this world has better reward in heaven. Give us the strength to endure any suffering and to have a strong faith O Lord that you are always besides us to overcome all our troubles. And, when the time comes that bad situations becomes better, we may not forget to thank you and glorify, O my God. For your Word is true now and forever. Amen.

Reply

Edward Ramirez September 11, 2019 at 9:13 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

kulot September 11, 2019 at 10:09 am

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

jerry j. antipuesto September 11, 2019 at 4:22 pm

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:49 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: