Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 8, 2019

September 8, 2019

Play

Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Karunungan 9, 13-18b
Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17

Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Filemon 9b-10. 12-17
Lucas 14, 25-33

UNANG PAGBASA
Karunungan 9, 13-18b

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

“Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos?
Sino ang makaaalam sa kalooban ng Panginoon?
Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala.
Sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa
ng aming katawang may kamatayan.
Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punung-puno ng mga panukala.
Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig;
nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin.
Sino, kung gayon, ang makauunawa sa mga bagay na makalangit?
Walang makaalam ng inyong kalooban malibang bigyan mo siya ng iyong Karunungan,
at lukuban ng inyong diwang banal mula sa kaitasaan.
Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo
ang mga tao sa matuwid na landas.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 at 17

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Yaong taong nilikha mo’y bumabalik sa alabok
sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos.
Ang sanlibong mga taon, ay para bang isang araw,
sa mata mo, Panginoon, isang kisap-mata lamang;
isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan.

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Mga tao’y pumapanaw na para mong winawalis,
parang damo sa umagang tumubo sa panaginip.
Parang damong tumutubi, na may taglay na bulaklak,
kung gumabi’y nalalanta’t bulaklak ay nalalagas.

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.
Yamang itong buhay nami’y maikli lang na panahon,
itanim sa isip namin upang kami ay dumunong
hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon,
kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon?

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Kung umaga’y ipadama ang pag-ibig mo’t paggiliw
at sa aming buong buhay may galak ang awit namin.
Panginoon naming Diyos, kami sana’y pagpalain,
magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin.

Tugon: Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

IKALAWANG PAGBASA
Filemon 9b-10. 12-17

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon

Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Hesus at ngayo’y nakabilanggo dahil sa kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako’y naririto sa bilangguan.

Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang, sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako’y nabibilanggo dahil sa Mabuting Balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin.

Marahil, nawalay sa iyo nang kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya’y makasama mo siya habang panahon – hindi na bilang alipin kungi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo – hindi lamang bilang isang alipin kundi isang kapatid pa sa Panginoon!

Kaya’t kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Salmo 118, 135

Aleluya! Aleluya!
Poon, iyong pasikatin
kagandahan ng loobin
ng kabutihan mo sa ‘min.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 14, 25-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sumama kay Hesus ang napakaraming tao; humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, “Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo’y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung, may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos – siya’y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila: ‘Nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos.’ O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang sampunlibo niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may dalawampunlibong tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman, kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 5, 2019 at 8:09 am

REFLECTION: Two Sundays ago (August 21), we heard how Jesus told us to enter the narrow door in order to receive salvation. This means that in following him, we have to be ready to face every challenge in life because the road to discipleship is not always easy. Today in the Gospel (Luke 14:25-33), he reminds us the most essential need in that call to discipleship: himself. “Whoever loves his father or mother more over me cannot be my disciple.” “Whoever does not take up his cross and follow me cannot be my disciple.” These two statements are somehow very confusing to us. But if we analyze them, there is a deeper meaning on how we are to know him. “Over me” is a simple phrase that means that we are to love and adore the Lord above all things and in this case thank him that he gave us loving and caring parents to guard us, nurture us, and teach us all the right values for our future development. Now why are we obliged to carry our daily crosses in life? Because Christ died on the Cross out of his love and the Father’s love and will for us that we may reject sin, yet that we may learn how to suffer not as a punishment, but as the glory of enduring one’s pain with faith and perseverance. By these things, we show that we are truly disciples of the Lord, always trusting on him and taking every step and challenge that we meet each day. However, it’s not all the time that we should rely on him for our help and in other cases not doing anything or having no plan in our lives. Jesus mentioned that a man would not just build a tower without sitting down and calculating if he has strong foundation and resources for it. He also mentioned that a king would not just command 10,000 soldiers to fight 20,000 soldiers of the opposing team, rather this ruler would send a peace delegation to settle the matters with the opponent. We are all obliged to make every decision of our lives. We must plan very well on how we should manifest our lives in this world because they are temporary, but they need to be lived to the fullest. The famous Mosaic prayer tells us in our Responsorial Psalm today: “Teach us to number our days aright, that we may gain wisdom of heart” (Psalm 90:12). And in all our daily routines and activities, we must ask the Lord for guidance in doing them and in obeying his will. So as we journey down this road, may we always acknowledge the Lord as we strive to follow him daily in making decisions, planning our lives, and enduring our trials and sufferings of this world with faith and perseverance. Let me end my Reflection with this famous quote from unknown: “Do your best, and God will do the rest.”

Reply

Nancy Llanes September 7, 2019 at 10:28 pm

I love reading everydays reflections.
God bless us all
AMEN???

Reply

Nancy Llanes September 7, 2019 at 10:28 pm

I love reading everydays reflections.
God bless us all
AMEN???

Reply

Celine September 8, 2019 at 11:12 pm

PINUPURI KA NAMIN LAHAT PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU September 9, 2019 at 8:39 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:50 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: