Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 7, 2019

September 7, 2019

Sabado ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 1, 21-23
Salmo 53, 3-4. 6 at 8

Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

Lucas 6, 1-5

UNANG PAGBASA
Colosas 1, 21-23

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, dati, kayo’y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa kanya nang walang kapintasan, banal, at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng Mabuting Balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng Mabuting Balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 53, 3-4. 6 at 8

Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas,
ipagsanggalnag mo niyong iyong lakas;
dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak,
sa akaing dalanging ngayo’y binibigkas.

Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

Batid kong ang Diyos ang aking katulong,
tagapagsanggalang ko ang Panginoon.
buong galak naman akong maghahandog
ng pasasalamat sa Panginoong Diyos,
dahilan sa kanyang mabuting kaloob.

Tugon: Ang D’yos ang s’yang tumutulong at sa aki’y nagtatanggol.

ALELUYA
Juan 14, 6

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 1-5

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang Araw ng Pamamahinga, naparaan sina Hesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad, ay nangitil ng uhay, at kanilang kinain ang mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. “Bakit ninyo ginagawa sa Araw ng Pamamahinga ang ipinagbabawal ng Kautusan?” tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Hesus, “Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain nito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa Kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon.” At sinabi pa niya sa kanila, “Ang Araw ng Pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu September 9, 2017 at 11:14 pm

Salamat sa Diyos, Poon mabuti sa lahat, makapangyarihan sa lahat. AMEN!

Reply

Lilian M.Saltore September 7, 2019 at 4:11 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo

Reply

Aids Ramirez September 7, 2019 at 5:42 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Celine September 7, 2019 at 9:00 am

PINUPURI KA NAMIN LAHAT PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Kulot September 7, 2019 at 9:12 am

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

PATRICK CU September 7, 2019 at 9:18 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Edward Ramirez September 7, 2019 at 9:35 am

Pinupuri ka namin panginoong heukristo

Reply

Lolita C.Calingo September 7, 2019 at 2:01 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:50 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: