Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 5, 2019

September 5, 2019

Play

Huwebes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 1, 9-14
Salmo 97, 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Lucas 5, 1-11

UNANG PAGBASA
Colosas 1, 9-14

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, mula nang marinig namin itong tungkol sa inyo, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na nawa’y puspusin niya kayo ng kaalamang kaloob ng Espiritu upang lubusan ninyong maunawaan ang kanyang kalooban. Sa gayun, makapamumuhay kayo nang karapat-dapat at kalugud-lugod sa Panginoon, sasagana sa mabuting gawa, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming kayo’y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na Anak. Sa pamamagitan ng Anak, tayo’y pinalaya at pinatawag sa ating mga kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Ang tagumpay niyang ito’y siya na rin ang naghayag,
sa harap ng mga bansa’y nahayag ang pagliligtas.
Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad.

Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas.
Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas!
Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig;
ang Poon ay buong galak na purihin sa pag-awit!

Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog,
at ang Poon ay purihin ng tugtuging maalindog.
Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambuli,
magkaingay sa harapan ng Poon na ating hari.

Tugon: Ang D’yos na rin ang naghayag ng handog n’yang pagliligtas.

ALELUYA
Mateo 4, 19

Aleluya! Aleluya!
Sumunod kayo sa akin
at kayo’y aking gagawing
katambal ko sa tungkulin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 5, 1-11

Ang Mabuting Balita ng Panginoong ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nakatayo si Hesus sa baybayin ng Lawa ng Generaset.

Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin; nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito, na ilayo nang kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao.

Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, “Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli.” Sumagot si Simon, “Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli! Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat.” Gayun nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya’t kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya’y nagpatirapa sa paanan ni Hesus at nagsabi, “Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako’y makasalanan.” Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli; gayun din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Hesus kay Simon, “Huwag kang matakot. Mula ngayo’y mamamalakaya ka ng mga tao.” Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

PatrickCu September 8, 2017 at 12:23 am

Salamat sa iyo Poon amen

Reply

Reynald Perez September 3, 2019 at 12:55 pm

Pagninilay: Ang Diyos ang tumatawag sa atin na tugunin ang panawagan na ipahayag ang Mabuting Balita tungkol sa kanyang Paghahari. Ang Ebanghelyo ang nagpapakita tungkol sa Pagtawag ng Panginoong Hesus sa kanyang upang apat na mga Apostol, at sila’y mga mangingisda sa Lawa ng Galilea. Nang tinanong ni Hesus kung kamusta ang pagkuha nila ng isda, tumugon si Simon Pedro na wala silang kahit sila’y nagtrabahong maghapon. At inutusan niya siya na ihagis ang kanyang lambat sa katubigan, at bilang dumami ang mga isdang nahuli na sa puntong lulubog na ang bangka. Dahil sa nakitang kababalaghan ng pagdami ng mga isda, inutos ni Pedro si Hesus na layuan siya sapagkat itong Apostol ay itinuturing na siya’y makasalanan. Ngunit tugon sa kanya ni Hesus na kasama sina Andres, Santiago, at Juan, sumunod siya sa kanya at siya’y magmamalakaya ng mga tao. Makikita natin dito sa pagtawag ni Kristo sa 12 alagad na maging kanyang mga Apostol, hindi espesyal ang kanilang antas sa lipunan katulad ng unang 4 na mga mangingisda. Lahat din sila’y mga karaniwang makasalanan din, lalung-lalo na si San Pedro nang makilala niya ang Panginoon sa malaking huli ng mga isda. Subalit naging espesyal ang pagtawag sa kanila ng Panginoon sapagkat ito ay karaniwang panawagan ng lahat ng tao na maglingkod sa kanya at ipahayag ang kanyang mensahe. Ang simbolo ng pagiging “mamalakaya ng tao” ay makikita sa misyon ng Simbahan na ipanalo ang mga kaluluwa para kay Kristo. Hindi sa paraan ng paghuhuli ng isang tao gamit ang lambat, kundi ang pagtuturo sa kanya tungkol sa kahalagahan ng Panginoon sa mundong ito kahit ang panahon ay nagbabago at umaasenso ang teknolohiya/agham. Inaanyayahan tayo ni San Pablo sa Unang Pagbasa na mamuhay nang nararapat at kalugud-lugod sa mata ng ating Panginoon. Lagi tayong manalangin at magpasalamat sa kanya para sa kanyang mga biyaya, lalu-lalo na ang mga taong patuloy natin pinagagawan ng kabutihan. Sa panahon ngayon, dapat aalahanin po natin na ang misyon ng “Evangelization” ay hindi lang para sa mga nasa Hierarkiya (Santo Papa, Obispo, Pari, Diyakono) at hindi lang para sa mga relihiyoso’t relihiyosa, kundi ito’y para sa lahat ng mga bininyagang Kristiyano na naging bahagi ng Laiko. Totoo naman na hindi po lahat kayang magparangal tungkol kay Kristo o kabisaduhin ang Bibliya, ngunit tayo’y hinihikayat ng Simbahan na ipahayag ang Mabuting Balita at isabuhay ang mga aral nito sa pagbibigay-saksi sa Panginoon kahit anumang ordinaryong pamumuhay mayroon tayo. Kaya nawa’y maging tapat tayo sa ating misyon na maging mga tunay na saksi ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang mensahe ng katotohanan at kabutihan upang mas marami pa ang makikilala sa kanya at magiging bahagi sa misyong ito.

Reply

PATRICK CU September 5, 2019 at 3:07 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Nora dela Rea September 5, 2019 at 4:56 am

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!
Maraming Salamat po sa mga taong ginagamit ng Panginoon upang ipahayag ang Mabuting Balita at mga pagbasa sa araw-araw. Mabuhay po kayo at pagtuloy na pagpalain ng Panginoon.

Reply

Aida Ramirez September 5, 2019 at 5:38 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas September 5, 2019 at 7:01 am

My Lord and my God, may we learn to trust in you fully. Help us bear our cross and strive hard to abide by Thy will and follow You. May we become fishers of men in our little ways. We love you, Lord. Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:51 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: