Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 4, 2019

September 4, 2019

Miyerkules ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 1, 1-8
Salmo 51, 10. 11

Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng Lumikha.

Lucas 4, 38-44

UNANG PAGBASA
Colosas 1, 1-8

Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Hesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo —

Sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo:
Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginong Hesukristo, tuwing ipananalangin namin kayo. Sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Hesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos, dahil sa pag-asang kakamtan ninyo ang mga inihanda para sa inyo roon sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa inaasahan ninyong ito nang ang salita ng katotohanan, ang Mabuting Balita, ay ipangaral sa inyo. Ito’y lumaganap sa buong sanlibutan at nagdadala ng pagpapala, tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig ninyo at maunawaan ang katotohanan tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos. Natutuhan ninyo ito kay Epafras, tapat na lingkod ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at kinatawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig na ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 51, 10. 11

Tugon: Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng Lumikha.

Kahoy na olibo
sa tabi ng templo, ang aking katulad,
nagtiwala ako
sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas.
Tugon: Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng Lumikha.
Di ako titigil
ng pasasalamat sa iyong ginawa,
ang kabutihan mo’y
ipahahayag ko, kasama ng magdla.

Tugon: Ako ay nagtitiwala sa pag-ibig ng Lumikha.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 4, 38-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, umalis si Hesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya’t ipinamanhik nila kay Hesus na pagalingin siya. Tumayo si Hesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat, at nawala nga ito. Noon di’y tumindig ang maysakit at naglingkod sa kanila.

Paglubog ng araw, ang lahat ng maysakit — anuman ang karamdaman — ay dinala ng kanilang mga kaigan kay Hesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabagay sigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!” Ngunit sinaway sila ni Hesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesias.

Nang mag-umaga na, umalis si Hesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao, at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, “Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang Mabuting Balita tungkol sa paghahari ng Diyos; sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin.” At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 10 comments… read them below or add one }

Patrick Cu September 7, 2017 at 5:22 am

Salamat sa Diyos Ama makapangyarihan, Diyos nang langit at lahat. Salamat sa iyo Diyos Anak Jesu Kristo. AMEN!

Reply

Reynald Perez September 3, 2019 at 9:53 am

Pagninilay: Ang Diyos ay puno ng awa at malasakit sa mga mahihina upang sila’y maging malakas hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Ang ating Ebanghelyo ay nagpapakita kung paanong pinagaling ng Panginoong Hesus ang mga maysakit ay iba pang bigat ng karamdaman. Matapos niyang mapalayas ang isang demonyong sumasanib sa lalaki (Ebanghelyo kahapon), dumalaw naman siya sa bahay ng 2 sa kanyang Apostol, ang magkapatid na sina San Andres at San Pedro. Dito’y pinagaling niya ang biyenan nila na nilalagnat noong panahong iyon sa pagpapatong ng kanyang kamay upang mawala ang sakit. At ang sumunod sa pagkalubog ng araw ay marami pang ginawang kababalaghan si Hesus na magpagaling ng maysakit at magpalayas ng mga demonyo. Sa sumunod na umaga ay pumunta siya sa ilang, ngunit natagpuan siya ng mga tao. Subalit sinabi niya na kinakailangan niyang ipahayag ang Mabuting Balita ng Paghahari ng Diyos sa iba’t ibang nayon at bayan, at ito’y kanyang ginawa sa rehiyon ng Judea. Makikita dito na sa ilang ay nariyan ang lakas ng Panginoon na gumawa ng mga himala ay sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin ay ang komunikasyon niya sa Diyos Ama bilang pagpapahayag ng pagtalima sa dakilang kalooban nito. Itinuturo sa atin ni Kristo na ang pagkaranas ng pagpapagaling sa buhay ay kinakailangan ng kaakibat na pananampalataya sa kanya. At ang pananampalatayang iyon ay isinasama sa pagsasabuhay ng kanyang kabutihan sa pagiging mabuti rin sa ating kapwa. Kung nais nating maranasan ang tunay na kagalingan sa ating buhay ay maglingkod din po tayo sa ibang tao nang ipakita natin ang mabubuting pamamaraan upang kanilang sundan ang halimbawang iyan.

Reply

PATRICK CU September 4, 2019 at 6:06 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Aida Ramirez September 4, 2019 at 6:09 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas September 4, 2019 at 7:00 am

O my Lord Jesus, the great doctor of all times! You touch heals! Your Word is the best medicine of all. Please grant healing to a lot of sick people today. Especially those that are afflicted with dreadful diseases. May you heal us physically, emotionally and spiritually O glory be Yours now and forever. Amen..

Reply

Lilian M. Saltore September 4, 2019 at 3:35 pm

Pinipuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Kulot September 4, 2019 at 8:28 pm

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine September 4, 2019 at 10:12 pm

PINUPURI KA NAMIN LAHAT PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Marchelle Bacus September 4, 2019 at 11:17 pm

Father God, always bless us the healing that we need. Especially those who are suffering from critical illnesses. Amen…

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:51 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: