Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 3, 2019

September 3, 2019

Paggunita sa Dakilang Papa San Gregorio, Pantas ng Simbahan

Martes ng Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 5, 1-6. 9-11
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 4, 31-37

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 5, 1-6. 9-11

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng Araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, “Tiwasay at panatag ang lahat,” biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito’y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaing manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya’t hindi kayo mabibigla sa Araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan — sa panig ng araw — hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo’y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip — di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo’y mabuhay na kasama niya, buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpa-alalahanan at magtulungan, tulad ng ginagawa ninyo ngayon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 26, 1. 4. 13-14

Tugon: Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Tanglaw ko’y ang Poon, aking kaligtasan,
kaya walang takot ako kaninuman;
sa mga panganib kanyang iingatan,
kaya naman ako’y walang agam-agam.

Tugon: Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Isang bagay lamang ang aking mithiin,
isang bagay itong sa Poon hiniling:
ang ako’y lumagi sa banal na templo
upang kagandahan niya’y mamasdan ko
at yaong patnubay niya ay matamo.

Tugon: Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Ako’y nananalig na bago mamatay
masasaksihan ko ang ‘yong kabutihan
na igagawad mo sa mga hinirang.
Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala!
Ating patatagin ang paniniwala;
tayo ay umasa sa kanyang kalinga!

Tugon: Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng Diyos sa bayan n’ya
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 4, 31-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nagpunta si Hesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao nang Araw ng Pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya’y magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya nang malakas: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka ikaw ang Banal ng Diyos.” Subalit pinagwikaan siya ni Hesus, “Tumahimik ka! Lumayas ka sa taong iyan!” At sa harapan ng lahat, ang tao’y inilugmok ng demonyo at iniwan nang hindi man lamang sinaktan. Nanggilalas silang lahat at nasabi sa isa’t isa, “Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa! Pinalalayas niya ang masasamang espiritu, at sumusunod naman sila!” At kumalat ang balita tungkol kay Hesus sa buong lupaing iyon.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu September 6, 2017 at 2:40 am

Salamat sa iyo Poon, inililigtas mo kami, salamat sa iyo Poon, tinuturuan mo kami maging ayon sa iyong salita, salamat sa iyo Poon, sa pagmamahal sa sanlibutan kahit kami ay makasalanan at hindi karapat dapat, nandiyan parin kayo, tulad nang iyong salita “Nandito ako, kasama ko kayo hangang sa dulo ng panahon.”
Purihin ang Diyos. Panginoon nang lahat.
AMEN!

Reply

Reynald Perez September 1, 2019 at 8:07 pm

PAGNINILAY: Sa ating Ebanghelyo (Lucas 4:31-37), narinig natin kung paanong pinalayas ni Hesus ang isang demonyo mula sa isang lalaki. Makikita natin dito ang reaksyon ng mga taong nagtitipon isang sinagoga sa Capernaum. Una, nagulat sila sa kanyang mga turo dahil parang may awtoridad na mas higit pa kaysa sa mga eskriba at pariseo. Ikalawa, nasaksihan nila kung paanong pinalayas ang demonyo mula sa lalaking sinasapian nito. Ang demonyo nga mismo nakilala si Hesus bilang Anak ng Diyos at takot na siya’y wawasakin ng Panginoon. Kaya nga itong balita ay ipinakalat sa buong rehiyon. Iba talaga ang ministeryo ng Panginoong Hesukristo, at siya ang bagong Moises na tinutukoy sa Deuteronomio 18:15-20. Siya’y nagturo at nagparangal ng mensahe ng kaligtasan, at gumawa din siya ng mga himala. Ang mga tao naman ay sobrang hanga-hanga sa kanya, at dahil diyan, marami sa kanila ay naniwala na siya ang Mesiyas. Ganun din ang ating buhay: kailangan natin ang Panginoon upang gabayan tayo araw-araw. Pero kailangan din natin kilalanin ang kanyang awtoridad sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama katulad ng kanyang ginawa. Hindi lang dapat tayo umiwas sa pagkakasala at maging mabubuti, kundi gumawa rin tayo ng mga kawanggawa sa ating kapwa. At sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y makilala natin ang Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay at gawin ang kanyang inuutos at tinuturo.

Reply

Aida Ramirez September 3, 2019 at 5:29 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Joan Padernal September 3, 2019 at 6:21 am

Praise to you Lord Jesus Christ ?

Reply

Joan Padernal September 3, 2019 at 6:23 am

Praise to you Lord Jesus Christ

Reply

PATRICK CU September 3, 2019 at 6:37 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mylene Farinas September 3, 2019 at 7:57 am

Your Word O Lord is powerful and might! For you are the Son of the GOD the Father almighty! May you take control of all evil thought, words and actions O Lord! Amen.

Reply

Sally Bernardino September 3, 2019 at 4:41 pm

Praise To You Lord Jesus Christ!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:51 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: