Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 29, 2019

August 29, 2019

Paggunita sa Pagpapakasakit ni San Juan, ang Tagapagbinyag, Martir

1 Tesalonica 3, 7-13
Salmo 89, 3-4. 12-13. 14 at 17

Pag-ibig mo’y ipadama, aawit kaming masaya.

Marcos 6, 17-29

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 3, 7-13

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan nang sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo’y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya.

Loobin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesukristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa’t isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayun, kayo’y mananatiling banal at walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 89, 3-4. 12-13. 14 at 17

Tugon: Pag-ibig mo’y ipadama, aawit kaming masaya.

Yaong taong nilikha mo’y bumabalik sa alabok
sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos.
Ang sanlibong mga taon, ay para bang isang araw,
sa mata mo, Panginoon, isang kisap-mata lamang;
isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan.

Tugon: Pag-ibig mo’y ipadama, aawit kaming masaya.

Yamang itong buhay nami’y maikli lang na panahon,
itanim sa isip namin upang kami ay dumunong
hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon,
kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon.

Tugon: Pag-ibig mo’y ipadama, aawit kaming masaya.

Kung umaga’y ipadama ang pag-ibig mo’t paggiliw
at sa aming buong buhay may galak ang awit namin.
Panginoon naming Diyos, kami sana’y pagpalain,
magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin.

Tugon: Pag-ibig mo’y ipadama, aawit kaming masaya.

MABUTING BALITA
Marcos 6, 17-29

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaing ito’y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, “Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid.” Kaya’t si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa, sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito’y taong matuwid at banal, kaya’t ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito.

Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya’t sinabi ng hari sa dalaga, “Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo.” At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, “Ano ang hihingin ko?” “Ang ulo ni Juan Bautista,” sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. “Ang ibig ko po’y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista,” sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 26, 2019 at 12:15 am

PAGNINILAY: Kung tuwing ika-24 na Hunyo ay ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista, ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang Paggunita sa kanyang Pagpapasakit. Si San Juan Bautista, anak nina Zacarias at Elisabet at pinsan ng Panginoon, ay tinawag ng Diyos na ipahayag sa mga tao tungkol kay Kristo, at ihanda ang daan para sa Pagdating ng Panginoon. Pagkatapos ang Pagbinyag ni Hesus sa Ilog Jordan, natatapos na ang panungkulan ni Juan, at siya’y dinakip ni Haring Herodes Antipas ng Galilea mula sa utos ng ikalawang asawang na nakipag-apid sa kanya na si Reyna Herodias, dating asawa ng kapatid ng hari na si Felipe ng Samaria. Kitang-kita na idinakip siya, at mismong hari ay natuwa sa kanyang mga sinasabi kahit pinagsasabihan siya nito, ngunit ang reyna mismo ay may balak na ipuksa si Juan. Kaya nangyari sa kaarawan ng hari, ang anak ni Reyna Herodias na si Salome ay nagsayaw, at binigyan ng bilin na pwede siyang humiling kung ano man gusto, kahit ito ay magiging sakripisyo. At dito nabunyag na pugutan ang ulo ni San Juan Bautista. Kahit nalulungkot si Haring Herodes sa ganitong hiling, kinailangan niya ito tuparin sapagkat nagpayo na siya sa dalagita. Kaya isinugo niya ang isang bergudo na pugutan ang ulo ni Juan, inilagay sa platito, at ibinigay sa dalagita, na ibinigay rin sa ina. Sa Pagka-martir ni San Juan Bautista, inihanda rin niya ang Misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa Paghahandog ni Kristo, ibininyag tayo ng Espiritu Santo. Kitang-kita rin na si San Juan Bautista ay kinakatakutan ni Haring Herodes ngunit binabalewala ni Reyna Herodias, kaya natupad ang mga wika ni Hesus na walang propeta ay tanggap sa sariling bayan at sa sariling bahay, at ito ay tinutukoy sa mga matataas na opisyal ng Galilea na hindi tanggap sa propeta. Sa ating paglakbay sa daang ito, tularan natin ang halimbawa ni San Juan Bautista na naghanda, nagpahayag at nagpakasakit para sa Panginoon.

Reply

Aida Ramirez August 29, 2019 at 5:22 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Liberty C. Baligod August 29, 2019 at 7:45 am

Pinupuri ka namin, PanginoongHesuKrristo!

Reply

Mylene Farinas August 29, 2019 at 7:46 am

Dear God the Father, please do not stop sending us people who can inspire to follow your ways so that our love and faith in you may be strengthen and may become pure and real. This we ask in the name of Jesus with the help of prayer of Mama Mary. Amen

Reply

Mylene Farinas August 29, 2019 at 7:47 am

Dear God the Father, please do not stop sending people who can inspire or lead us to follow your ways so that our love and faith in you may be strengthen, may become pure and real. This we ask in the name of Jesus with the help of prayer of Mama Mary. Amen.

Reply

Donna Bayan August 29, 2019 at 8:20 am

Praise to you Lord JesusChrist?

Reply

EdwardRamirez August 29, 2019 at 8:12 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Rachel Dela Cruz August 29, 2019 at 11:39 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:53 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: