Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 26, 2019

August 26, 2019

Lunes ng Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Tesalonica 1, 1-5. 8b-10
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Mateo 23, 13-22

UNANG PAGBASA
1 Tesalonica 1, 1-5. 8b-10

Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mula kina Pablo, Silas, at Timoteo –

Sa simbahan sa Tesalonica – mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo:

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan.

Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina’y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo’y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang Mabuting Balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi sa salita lamang. Ito’y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling – ito’y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Acaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Anupat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga diyus-diyusan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos, at maghintay sa kanyang Anak na si Hesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Ang Panginoo’y purihin, awitan ng bagong awit,
paruhin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.
Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha;
dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan;
alpat’ tambol ay tugtugin at siya ay papurihan.
Panginoo’y nagagalak sa kanyang mga hirang.
Sa nangagpapakumbaba’y tagumpay ang ibibigay.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang.
Sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan.
Sa pagpuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan.
Ang tatanggap ng tagumpay, ay ang kanyang mga hirang.

Tugon: Panginoo’y nagagalak sa hirang n’yang mga anak.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikiggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 23, 13-22

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop!
“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaing balo, at ang sinasangkalan ninyo’y ang pagdarasal nang mahaba! Dahil dito’y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo!

“Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo! Mga mapagpaimbabaw! Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang Hentil sa pananampalatayang Judio. At kung mahikayat na’y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya’t nagiging ibayo ang dahilan para siya’y parusahan sa impiyerno.

“Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay! Itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag! Mga hangal! Alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito, ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag! Alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 18, 2019 at 6:18 pm

PAGNINILAY: Sa Mateo 23:1-12, narinig natin kung paanong tinuligsa ng Panginoong Hesus ang mga eskriba at Pariseo dahil sa ugaling pagkukunwari. Sila’y tinuturing na hindi isinasabuhay ang kanilang pinaparangal na mga salita. Ngayong araw, muli tinuligsa ni Hesus ang mga pinuno ng mga Hudyong ito. Tinawag silang mga mapagimbabaw sapagkat mapagkunwaring banal, ngunit may mga pasang binibigay sa kanilang mga kapwang Hudyo. Sila rin ay tumatanim ng masasamang loob ng kasahulan kapag nag-aanyaya ng mga Hentil na umanib sa kanilang relihiyon. Isa pang panunuligsa ng Panginoon ay ang paggalang ng mga eskriba at Pariseo sa ginto ng Templo kaysa sa Templo mismo bilang tahanan ng Panginoon at trono ng kanyang luklukan. Makikita natin dito ang ugali ng ilang tao na nakatuon palagi sa mga makamundong bagay katulad ng kayamanan, malakas ng impluwensiya higit sa ibang tao, at ang pagpapakita di umano ng kabanalang pakunwari lamang, at iba pang kasamaan. Minsan may mga natatago tayong sikretong ugali depende sa konteksto at taong ating kinakausap. Sa pagsuot natin ng mga maskara ng buhay, hindi nating akalain na alam ng Panginoon ang ating mga tunay na pamumuhay, kahit mabubuti ito o masasama. Kaya’t hindi nating kailangan itago ang ating mga kahinaan o kaya’t magpakunwari na mabuti sa ibang tao, samantala masama naman sa iba pang tao. Ngunit ang panawagan sa atin ay maging mga mabubuting Kristiyano na kapag tayo ay may mabubuting relasyon sa Panginoon, sikapin din nating patatagin ang mabuting relasyon na iyon sa ibang kapwa. Huwag po nating pagsamantalahin ang ibang tao na tila nga ba’y ipinagmumukha natin na tayo’y mas mabuti daw, at sila raw ay masasama. Nawa’y patuloy tayo sa paggawa ng matuwid at mabuti sa ibang tao, upang ang mga magandang gawain natin ay kanilang isasabuhay para sa ikakarangal ng ating Panginoon.

Reply

Arlin D. Mamales August 26, 2019 at 4:20 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

PATRICK CU August 26, 2019 at 7:49 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Aida Ramirez August 26, 2019 at 7:58 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez August 26, 2019 at 9:07 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Rachel Dela Cruz August 26, 2019 at 11:33 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Celine August 29, 2019 at 1:50 am

PINUPURI KA NAMIN LAHAT PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:54 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: