Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 25, 2019

August 25, 2019

Play

Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 66, 18-21
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Hebreo 12, 5-7. 11-13
Lucas 13, 22-30

UNANG PAGBASA
Isaias 66, 18-21

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi ng Panginoon: “Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa, at mga taong iba’t iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang padala sa iba’t ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia, mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at lavan, at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipahahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila. Bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila’y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad na pagdadala ng mga handog na butil sa Templo, nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ila sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay Levita.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 116, 1. 2

Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Purihin ang Poon!
Dapat na purihin ng lahat ng bansa,
Siya ay purihin
ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Pagkat ang pag-ibig
na ukol sa ati’y dakila at wagas,
at ang katapatan niya’y walang wakas.

Tugon: Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 12, 5-7. 11-13

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya – mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo?

“Anak, huwag kang magwalang-bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon,
at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya.
Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya,
at pinapalo ang itinuturing niyang anak.”

Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito’y nagpapakilalang kayo’y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo’y itinutuwid hindi tayo natutuwa kungsi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay.

Kaya’t palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas! Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 14, 6

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 13, 22-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nagpatuloy si Hesus sa kanyang paglalakbay. Siya’y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, “Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?” Sinabi niya, “Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok.

“Kapag ang pinto’y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas, at katok nang katok. Sasabihin ninyo, ‘Panginoon, papasukin po ninyo kami.’ Sasagutin niya kayo, ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo!’ At sasabihin ninyo, ‘Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.’ Sasabihin naman ng Panginoon, ‘Hindi ko alam kung tagasaan kayo! Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama!’ Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng propeta, at kayo nama’y ipinagtabuyan sa labas! At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may nauunang mahuhuli.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

romeo de solo August 21, 2016 at 8:33 am

Larger font please

Reply

Benedict Sarmiento August 24, 2019 at 4:47 pm

Hi, to get a larger font (FOR CHROME),click the 3 vertical dots in the corner of the browser the click zoom, then raise the percentage to your liking.\

Reply

Reynald Perez August 18, 2019 at 6:10 pm

REFLECTION: What lies ahead in the road towards salvation? It is something that will be granted by God to us in return after our endurance in earthly merits and trials with faithfulness towards him. The gift of salvation is something that lies not on earth below, but that of above, and that is the glory of eternal life. The Gospel today is an exhortation from Jesus that in order to attain salvation, we are called to enter the narrow door. He explains that many who try to enter it did not succeed cause they’re not strong enough. This is in answer to the one who asked him if a few people will be saved. Salvation is not merited by those who have gained many abilities and skills to show off, that portray special characteristics for other peoples to it. But rather, salvation looks into the willingness of the person to do and obey the will of God the Father. At that time, only the Jews have believed that they will inherit that great promise because they have believed in God, however Jesus says that many will come from the four corners of the world and will recline at table in the Kingdom. This refers to how St. Luke portrays the salvation story to be open for all, and that Christ is the Savior not only of the Jews, but also of the Gentiles. And lastly, salvation is said to be attained by the last who will be first, and then the first who will be last. The way to attain such gift is entering the narrow door, wherein there’s no escape to life situations and problems. What is being tested here is our faith in God that remains steadfast despite any trials and difficulties that we face. If we continue to hold on to our faith even towards the end, we will merit the gift of salvation one day in Paradise. And we are also called to manifest a good relationship with him and other people. This narrow door is none other than Jesus himself, to whom we must put our faith and trust, that we may always do the holy will of God. That is the way on how we can merit salvation.

Reply

Arlin D. Mamales August 25, 2019 at 4:44 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Liberty C. Baligod August 25, 2019 at 7:01 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKrisro!

Reply

Edward Ramirez August 25, 2019 at 12:02 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Celine August 25, 2019 at 2:36 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU August 26, 2019 at 7:18 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Lucas Legaspi August 26, 2019 at 10:55 am

Lord, is it true that few people will be saved?»
Fr. Pedro IGLESIAS Martínez
(Rubí, Barcelona, Spain)
Today, the Gospel raises the theme of the salvation for our souls. This is the essence of Christ’s message and the “supreme law of the Church” (in fact, this is also mentioned like that by the very Code of Canon Law). The salvation of our soul is an actual fact insofar a gift from God, but for those of us that have not yet crossed the threshold of death, is only a possibility. To be saved or to be damned to hell! That is, to accept or to reject God’s everlasting offer of love.

St. Augustine said «the man who self-annihilated his goodness, which could have been eternal, deserved the eternal damnation». We have only two possibilities in our life: either God or the void, for without God nothing has any meaning. In this sense, when they do not participate of the essence of God, life, death, joy, pain, love, etc., are just concepts without any logic. When the man sins, he avoids the Creator’s glance to center it upon himself. God is constantly looking at the sinner with love, and in order not to force his freedom, He expects a minimum gesture of been willing to get back to him.

«Lord, is it true that few people will be saved?» (Lk 13:23). Christ does not respond to this question. Therefore, it remained unanswered, just as it is today, for «it is an inscrutable mystery between the saintliness of God and the conscience of man. The silence of the Church is, therefore, Christians’ only opportune position» (John Paul II). The Church does not state any opinion about those who dwell in hell, but —basing itself in Christ’s words— it does state an opinion about its existence and the fact there will be many damned in the Final Judgment. And whoever denies this, whether clerical or lay, incurs, without further ado, in heresy.

We are free to turn the stare of our soul towards the Savior, and we are also free to stick to our refusal. Our death will simply petrify our option forever.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:54 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: