Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 22, 2019

August 22, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Paggunita sa Pagka-reyna ng Mahal na Birheng Maria

Huwebes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Hukom, 11, 29-39a
Salmo 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Mateo 22, 1-14

UNANG PAGBASA
Mga Hukom, 11, 29-39a

Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom

Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mizpa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Ammonito. At nangako si Jefte sa Panginoon ng ganito: “Kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Ammonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko.” Sinalakay nga ni Jefte ang mga Ammonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang dalawampung lungsod mula sa Aroer, sa palibot ng Minit hanggang sa Abelqueramim. Marami silang napatay na Ammonito.

Nang magbalik si Jefte sa Mizpa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jefte. Nang makita siya ni Jefte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, “Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Naipangako ko sa Panginoon na ihahandog ko sa kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon.”

Sumagot ang anak ni Jefte, “Kung nakapangako kayo sa kanya, tuparin ninyo yamang nilob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway ng mga Ammoito. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo: bayaan ninyo isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko nang dalawang buwan ang aking pagkadalaga.” Pumayag naman si Jefte na umalis nang dalawang buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok, kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga pagkat mamamatay siya anng hindi magkakaasawa. Pagkaraan nang dalawang buwan, nagbalik siya sa kanya ama at isinagawa naman nito ang kanyang pangako sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos
at sa diyus-diyosa’y hindi dumudulog;
hindi sumasama sa nananambahan,
sa mga nagkalat na diyus-diyosan.

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Ang mga panghandog, pati mga hain,
at mga hayop na handang sunugin
Hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
upang yaong sala’y iyong patawarin;
sa halip, ang iyong kaloob sa akin
ay ang pandinig ko upang ika’y dinggin.

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Kaya ang tugon ko, “Ako’y naririto;
nasa Kautusan ang mga turo mo.
Ang nais kong sundi’y iyong kalooban;
aking itatago sa puso ang aral.”

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Ang pagliligtas mo’y aking inihayag
saanman magtipon ang ‘yong mga anak;
di ako titigil ng pagpapahayag.

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 22, 1-14

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon San Mateo

Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Hesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan mngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan, ‘Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging: napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa pigin!’ Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad; ang isa’y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay-taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. sinabi niya sa kanyang mga alipin, ‘Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya’t pumunta kayo sa mga langsangang matao, at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo.’ Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masasama’t mabubuti, anupat napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan.

“Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. ‘Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan?’ tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya’t sinabi ng hari sa mga katulong, ‘Gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doo’y mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin.’ Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 12 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 18, 2019 at 6:14 pm

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 22:1-14), makikita natin ang pagkumpara ni Hesus sa Kaharian ng Diyos gamit ang isang malaking piging ng kasalan. Bilang tao at bilang Pilipino, mayroon tayong kultura ng paghahanda ng isang malaking piging dahil may magandang nangyari sa isang tao, at nais natin ipagdiwang ito. Nagluluto tayo ng mga masasarap na pagkain, naghahanda ng mga inuman, at nagsasama sa isang mesa, kung minsan malaki, bilang kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, at kasama. Kapag may isang espesyal na okayson katulad ng Pasko, anibersaryo, at kaarawan, ganun din ang ginagawa natin. At siyempre hindi mawawala ang pakikipag-usapan, pakikipagkwentuhan, at pakikipagkalokohan. Kaya makikita natin sa ganyan klaseng piging ang kasiyahan ng mga taong nagtitipun-tipon. Ganun din kapana-panabik ng taong gustong makapasok sa Langit. Kaya nga inaanyayahan tayo ng Diyos sa kanyang piging. Para siya yung haring mayroong malaking piging dahil sa kasalan ng anak. Pero may mga taong tumatanggi sa kanyang imbitasyon dahil tingin nila pagsasayang lang ng oras. Sa ating buhay, ang piging ng Diyos ay ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Tayo’y kanyang inaanyayahang makibahagi sa pagdiriwang ng kanyang pag-ibig na ipinakita ng kanyang Anak na namatay sa Krus at muling nabuhay. Kaya ang bawat Linggo at Banal na Araw ay mahalaga para sa atin ay dumulog hindi lang basta-basta, kundi upang maranasan natin ang kanyang presensiya sa ating piling. At kapag tayo’y nagsisimba, dapat mayroon tayong maayos na disposyon sa labas at sa loob ng ating mga puso. Sa handaan ng hari, may isang lalaking hindi nakasuot ng pangkasalan, kaya’t siya’y pinagapos at pinalayas palabas sa isang lugar kung saan may pagnanais ng mga ngipin. Mahalaga ang ating kasuotan at porma sa loob ng simbahan, at mas mahalaga ang ating saloobin at intensyon kapag hinaharap natin ang Diyos. Ang Eukaristiya ay ang unang karansan ng piging ng Diyos sa Kaharian ng Langit. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging makabuluhan ang bawat pagsimba natin hindi lang sa mga debosyon at ritwal ng ating pananampalataya, kundi pati rin sa ating pagiging mabuting kapwa sa isa’t isa. Huwag nawa nating tanggihan ang anyaya ng Panginoong Diyos.

Reply

PATRICK CU August 22, 2019 at 4:28 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Joan Rama August 22, 2019 at 5:39 am

Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Reply

Aida Ramirez August 22, 2019 at 5:45 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas August 22, 2019 at 7:58 am

God the Father, thank you much for making us to believe in You; for inviting us always in your holy banquet. May you help to be worthy to receive you , O my Lord. May you send your Holy Spirit upon us always, that we know what is wrong and what is right. Give us the heart and the courage to choose only what is right and pleasing to you. This Father we ask and pray in the mighty name of Jesus your son with the help of Mama Mary. Amen.

Reply

Edward Ramirez August 22, 2019 at 8:18 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Kulot August 22, 2019 at 10:47 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine August 22, 2019 at 12:33 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO .
ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo August 22, 2019 at 8:21 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Jerry August 23, 2019 at 12:28 am

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen

Reply

Rachel Dela Cruz August 23, 2019 at 12:46 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:55 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: