Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 18, 2019

August 18, 2019

Play

Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Jeremias 38, 4-6. 8-10
Salmo 39, 2. 3. 4. 18

Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin.

Hebreo 12, 1-4
Lucas 12, 49-53

UNANG PAGBASA
Jeremias 38, 4-6. 8-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, “Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasasalita niya ay matatakot tuloy ang mga kawal pati ang mga mamamayan. Hindi nakatutulong sa bayan ang taong iyan; manapa’y ibig niyang mapahamak tayong lahat.”

Kaya’t sinabi ni Haring Sedequias, “Kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang ibig ninyo; hindi ko kayo mapipigil.” Dinakip nila si Jeremias at dinala sa may balon ni Prinsipe Malquias, sa himpilan ng mga bantay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila si Jeremias sa balon. Hindi tubig kundi burak ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik.

Pumunta roon si Ebed-melec at sinabi sa hari, “Kamahalan, masama ang ginawa ng mga pinuno; inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom pagkat wala nang pagkain sa lungsod.” Iniutos ng hari na magsama si Ebed-melec ng tatlong lalaki at pagtutulungtulungan nilang iahon sa balon si Jeremias at baka mamatay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 39, 2. 3. 4. 18

Tugon: Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin.

Ako ay naghintay sa ‘king Panginoon,
at dininig niya ang aking pagtaghoy.

Tugon: Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin.

Sa balong malalim na lubhang maputik
iniahon niya at doo’y inalis,
ligtas na dinala sa malaking bato,
at naging panatag, taglay na buhay ko.

Tugon: Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin.

Tinuruan niya ako pagkatapos
ng bagong awiting pampuri sa Diyosl
ang bawat makasaksi ay matatakot
at sa Poong D’yos magtitiwalang lubos.

Tugon: Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin.

Mahina man ako at wala nang lakas,
ngunit sa isip mo’y di mo kinakatkat;
O aking Tagatulong, Tagapagligtas
Panginoong Diyos, h’wag ka nang magluwat!

Tugon: Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayo’y gawin.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 12, 1-4

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan, at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo’y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Hesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya, at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo’y nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos.

Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng iyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 49-53

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito! May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hangga’t hindi natutupad ito! Akala ba ninyo’y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo: hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi: tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo.

Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki,
Ang ina at ang anak na babae,
At gayun din ang biyenang babae, at manugang na babae.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 14 comments… read them below or add one }

Marcelo Junio August 13, 2016 at 5:43 pm

hiling ko lang po na dapat may explanation ang mabuting balita lapar lalong maintindihan . ang mabuting balita sa araw-araw ay may reflection o explanation

this help us inspire reading the daily gospel reading

Reply

Lynn Obero August 13, 2016 at 6:17 pm

Hi.
Peace,
Pwede po bang sabayan nyo po ng pagnilay nilay (reflection/meditation) itong salita ng Diyos para po lalong mas maiintindihan ng readers? Thanks a lot!
God bless you all!
Lynn

Reply

Anonymus August 14, 2016 at 12:06 pm

Mamatay ka na, sunod ka

Reply

PATRICK CU August 18, 2019 at 1:13 am

Peace be unto your soul, and may you find light in Gods words.

Reply

Reynald Perez August 12, 2019 at 8:18 am

PAGNINILAY: Sa ating Unang Pagbasa (Jeremias 38:4-6, 8-10), inihatol ng mga prinsipe at pinuno ng Israel at Juda si Propetang Jeremias ng kamatayan dahil hindi sila naniniwala na ang kanyang mensahe ay galing sa Diyos. Kaya binigyan sila ng awtoridad ng hari na maghatol sa kanya, at tinapon nila ang propeta sa isang balon puno ng putik. Binalitaan nito ni Ebedmelec kay Haring Zedekias dahil alam niyang mamatay si Jeremias kapag siya’y lumubog sa putik. Kaya pinayagan siya ng hari na kumuha ng tatlong lalaki upang iahon ang propeta mula sa balon. Si Propetang Jeremias ay sumsagisag sa Panginoong Hesus na nagdurusa upang tayo’y iligtas. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 12:49-53), sinabi ni Hesus na siya’y naparito hindi para sa kapayapaan, kundi para maghati-hati. Mukhang nakakatakot ang kanyang mga salita. Pero ang nais niyang ipahatid sa atin ay isang babala kung hindi natin tatanggapin ang kanyang mga salita. Dahil sa kanyang dakilang pagdurusa, tayo’y naniniwala na tunay na sa Ama nagmula ang kanyang mensahe ng pagliligtas. Kaya nga kung hindi tayo tapat sa kanyang mga turo, magkakaroon tayo ng mga problema sa ating buhay. Kaya tayo’y inaanyayahan na magkaroon ng pananampalatayang nakatuon sa kanya. Ang bawat pagdarasal, pagsisimba, at pagdedebosyon natin ay kailangang isabuhay sa hindi paggawa ng masama, maging mabuting tao sa iba, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon sa isip, salita, at gawa, lalong-lalo sa gitna ng mga problema ng buhay.

Reply

Adrian G Lindo August 16, 2019 at 12:35 pm

Balikan ko po ang nagcomment noong 2016, marapat lamang na lagyan ng pagninilay o meditasyon para sa ikauunawa ng mga parishioners. As much as possible ay lakipan ng sermon ng naayon sa ebanghelyo.

Reply

PATRICK CU August 18, 2019 at 1:12 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Arlin D. Mamales August 18, 2019 at 7:38 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Aida Ramirez August 18, 2019 at 10:06 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez August 18, 2019 at 10:45 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Angela August 18, 2019 at 2:37 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo

Reply

Ma. Luisa L. Belardo August 18, 2019 at 2:51 pm

Praise to You oh Lord Jesus Christ

Reply

Jerry August 19, 2019 at 9:21 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:56 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: