Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 11, 2019

August 11, 2019

Play

Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Karunungan 18, 6-9
Salmo 32, 1 at 12. 18-19. 20 at 22

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Hebreo 11, 1-2. 8-12
Lucas 12, 32-40

UNANG PAGBASA
Karunungan 18, 6-9

Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan

Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno,
upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila.
Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway.
Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway
ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin,
upang kami’y bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian.
Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito’y lihim na naghahandog.
Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa.
Noon pa’y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 1 at 12. 18-19. 20 at 22

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lahat ng matuwid dapat na magsaya
dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila;
kayong masunuri’y magpuri sa kanya!
Mapalad ang bansang ang Poon ang Diyos,
mapalad ang bayang kanyang ibinukod.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtataggutom sila’y binubuhay.

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Ang ating pag-asa’y nasa Panginoon;
siya ang sanggalang natin at katulong.
Ipagkaloob mo na aming makamit,
O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig,
yaman ang pag-asa’y sa ‘yo nasasalig!

Tugon: Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 11, 1-2. 8-12

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, tayo’y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin, at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa kanya.

Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya’y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya’y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos, habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos.

Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya’t sa taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 24, 42a. 44

Aleluya! Aleluya!
Tayo ay laging magtanod
sapagkat di natin talos
ang pagbabalik ni Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 32-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas
Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hatinggabi o madaling-araw siya dumating. Tandaan ninyo ito: kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo ma’y dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 16 comments… read them below or add one }

Isabelita P.Biscocho August 7, 2016 at 6:23 am

Thank you, at mayroong mga pagbasa.

Reply

Vince Panganiban August 7, 2016 at 8:23 am

Salamat po sa pagbasa.

Reply

nellia valderama goede August 7, 2016 at 4:06 pm

salamat po sa pagbasa

Reply

Ella August 7, 2016 at 10:49 pm

Thank you po sa pagbasa. Amen

Reply

Reynald Perez August 8, 2019 at 8:59 am

PAGNINILAY: Sa liturhiya ng Simbahan, mayroon tayong tinatawag na Magdamag na Pagdiriwang o Bihilya. Ito ay isang panalangin o misa na ginaganap sa gabi ng mahalagang araw gaya ng Pasko ng Pagsilang, Pasko ng Muling Pagkabuhay, Pentekostes, Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista, Dakilang Kapistahan ni San Pedro at San Pablo, mga apostol, at ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ng Mahal na Birheng Maria sa Langit. Nagmula ang mga bihilyang ito ayon sa ating mga pagbasa ngayon. Sa ating Unang Pagbasa, isinasaad ni Solomon ang gabi bago ang Paskuwa ay naghanda ang mga anak ni Abraham para ipalaya sila mula sa pang-aalipin. Sa gabing iyon ay pinatay ng anghel ng kamatayan ang lahat ng mga panganay ng mga Ehipto. Dahil nakita ni Faraon Ramses II ang kapangyarihan ng Diyos, inutos niya si Moises at si Aron na idala ang mga Israelita at huwag sila babalik sa Ehipto. Nakaalis na ang mga Israelita sa Ehipto, at tuwing umaga ay sinusunod nila ang haligi ng ulap, at tuwing gabi ay sinusunod nila ang haligi ng apoy, at nagkamping sila sa tabi ng Pulang Dagat. Nang narinig ni Faraon na nagkakamping ang mga Israelita sa tabi ng dagat, nagbago ang kanyang isip at gustong ibalik ang mga Israelita sa Ehipto para sila ay maging mga alipin. Sumugo siya ng isang malaking hukbo na nakasay sa 600 kalesa. Pharaoh’s army are now on their way to take back the Israelites. When the Israelites heard that Pharaoh’s army is close by, they grumbled at Moses and began to doubt God. But the Lord said, “Stretch your hand into the sea, and split the waters into two.” So Moses stretched out his hand on the sea, and the waters were divided into two. Then Moses and the Israelites crossed the dry land. Pharaoh’s advanced to cross the dry land, but Moses stretched out his hand onto the sea an closed the waters to return to its original form. Soon Pharaoh’s army began to drown into the sea. But thus the Lord saved Israel on this day. The First Exodus is a preparation for the Second Exodus.
Sa ating Ikalawang Pagbasa, nakita natin ang Ama ng pananampalataya na si Abraham. Ipinangako ng Diyos kay Abraham na ang kanyang mga lahi ay dadami gaya ng bilang ng mga bituin sa langit. Sa kanyang buhay, si Abraham ay naging masunurin sa Diyos, ngunit ang pinakadakila sa kanya ay ang pagsubok ng Diyos sa kanya sa pag-aalay ng kanyang minamahal na anak na si Isaac. Kahit nalulungkot si Abraham ay naging masunurin pa siya sa Diyos. Dahil dito, naging siya Ama ng maraming bansa. Sa ating Mabuting Balita ngayon, na parang mala-Adbiyento, hinahamon tayo ni Hesus na maging handa sa kanyang pagdating. Kinaya ng marami hunain na ang katapusan ng mundo ay mangyayari sa ika-21 ng Disyembre, 2012. Ngunit sinabi ni Hesus na hindi alam natin o ng mga anghel o ng Anak ng Tao ang muling pagdating ng Panginoon kaya sinabi niya na tayo ay maging handa. Narinig na natin ang Parabula ng mga Sampung Dalaga. Lima sa kanila ay matalino, at lima sa kanila ay sira ng bait. Ang mga sira ng bait ay hindi nagdala ng langis para sa kanilang mga lampara, samantala ang mga matalino ay nagdala ng langis. The Bridegroom has not yet arrived so all went to sleep. When midnight came, the servants said, “The Bridegroom is here. Come out to meet him.” Then everyone came out shining their lamps. The foolish asked them to spare some oil, but most of the people said, “No, for we will all run out. Go and buy some oil from the merchants.” And then the wedding began, and as the celebration started, the foolish virgins showed up and said, “Lord, open the door for us.” But the Bridegroom said, “I say to you: I know you not.” So Jesus tells us that we must be vigilant and prayerful for we do not know what time or day will the Son of Man come to judge the living and the dead. Sa ating panahon ngayon, tayo ay laging maging handa hindi lang sa pagdating ng Anak ng Tao kundi rin sa mga lindol at ang iba pang importanteng bagay.

Reply

Guillerose de leon August 9, 2019 at 11:07 pm

Maraming slamat po sa mabuting balita…lalo na sa pag basa tuwing may araw ng pag samba..

Reply

Reynald Perez August 10, 2019 at 4:12 pm

Ilang buwan na lang at Pasko na. Dito sa ating kalendaryong pangliturhiya, nagsisimula ang taon sa pagpapasok ng bagong panahon, ang Adbiyento. Ito ay nagmula sa salitang Latin na ‘adventus,’ na may ibig sabihin “pagdating”. Ang Adbiyento ay panahon ng paghahanda sa Tatlong Pagdating ni Kristo. At ang ating mga Pagbasa ngayon ay parang mala-Adbiyento ang mensahe dahil ito ay nakasentro sa Ikalawang Pagdating ni Kristo, ang kanyang pagbabalik sa wakas ng panahon. Tatlong bagay ang nais kong puntuhin tungkol sa Panginoon:
1.) ANG PANGINOON AY DIYOS NG NAKARAAN. Sa ating Unang Pagbasa (Karunungan 18:6-9), ipinaalala ng manunulat (siguro si Haring Solomon) ang kabutihang-loob ng Diyos n’ong mapaslang niya ang mga Egipcio upang ang kanyang piniling bayan Israel ay makalikas mula sa pagkaalipin. Kaya bilang paggunita, ipinagdiriwang ng mga Hudyo tuwing ika-14 ng Abril ang Pista ng Paskuwa (Passover). Sa ating Ikalawang Pagbasa (Hebreo 11:1-2, 8-19 o kaya 11:1-2, 8-12), ipinaalala ng isa pang manunulat (siguro si San Pablo) na ang Diyos ay nagbigay sa ating ng pananampalataya upang tayo’y magtiwala sa kanya at sumunod sa kanyang kalooban. Ang pananampalatayang ito ang nagpalakas ng loob kay Abraham na masunuring inialay ang kanyang minamahal na anak na si Isaac. Dahil sa pagsubok na ito ng pananampalataya, si Isaac ay iniligtas, at si Abraham ay pinagpala ng maraming lahi katulad ng bilang ng mga bituin sa kalangitan.
2.) ANG PANGINOON AY DIYOS NG KINABUKASAN. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 12:32-48 o kaya 12:35-40), inilalahad ni Hesus sa kanyang mga alagad ang kanyang muling pagbabalik. Ikinumpara niya ito sa isang magarbong handaan para sa bagong kasal. Ibig sabihin nito na magiging masaya ang kanyang pagdating dahil makikita natin ang kanyang kaluwalhatian. Ikinumpara rin niya ito sa isang taong nagnakaw sa bahay ng may-ari. Ibig sabihin nito na darating siya sa oras na hindi nating inaasahan, kaya dapat tayo’y maging alerto. Ikinumpara niya ito sa mga alipin na nagaasikaso ng bahay para sa pagdating ng kanilang amo. Ibig sabihin nito na darating siya para makita kung talaga tayong naghanda.
3.) ANG PANGINOON AY DIYOS NG KASALUKUYAN. Kung ang Diyos ay mabuti sa nakaraan, ganuon din siya hanggang ngayon at magpasawalang hanggan. Kung siya ay darating sa katapusan ng mundo, nandito pa rin siya sa ating piling at nasa puso’t isipan natin sa bawat oras. Kaya dalawa ang hamon ng ating mga pagbasa ngayon: (1) magtiwala sa kanya upang tayo’y gagabayan sa ating misyon dito sa mundo, at (2) maging alerto at handa sa di-inaasahang oras ng kanyang pagbabalik.
Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y kahabagan tayo ng Diyos, sumampalataya sa kanya upang tayo’y sumunod sa kanyang kalooban, at gumawa ng mabubuting bagay sa ating mga kapwa.

Reply

Jie ventura August 10, 2019 at 10:08 pm

Pinupuri ka namin panginoon! Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan nyo sa amin!
Amen…

Reply

Arlin D. Mamales August 11, 2019 at 4:42 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Liberty C. Baligod August 11, 2019 at 7:04 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Edward Ramirez August 11, 2019 at 10:48 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Margamar August 11, 2019 at 11:01 am

Ito po yung karugtong. Chineck ko yung Bible Diary ko. Mali rin po pala nakalagay sa Ebanghelyo niyo na number ng verses. Lucas 12:32-48 po hindi lang Lucas 12:32-40.

41 Nagtanong si Pedro, “Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?”

42 Sumagot ang Panginoon, “Sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? 43 Pinagpala ang aliping madaratnang gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang panginoon. 44 Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang panginoon sa lahat ng ari-arian nito. 45 Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, ‘Matatagalan pa ang pag-uwi ng aking panginoon,’ bubugbugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya’y kakain, iinom at maglalasing, 46 darating ang kanyang panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang paparusahan[b] ng kanyang panginoon, at isasama sa mga suwail.

47 “Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang panginoon ngunit nagpapabaya, o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan nang mabigat. 48 Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang nang magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami; at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami.”

Reply

Celine August 11, 2019 at 3:09 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Jerry August 11, 2019 at 10:07 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen

Reply

PATRICK CU August 12, 2019 at 3:30 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:04 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: