Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 8, 2019

August 8, 2019

Play

Paggunita kay Santo Domingo, pari

Huwebes ng Ika-18 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Bilang 20, 1-13
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Mateo 16, 13-23

UNANG PAGBASA
Mga Bilang 20, 1-13

Pagbasa mula sa aklat ng mga Bilang

Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita’y nakarating sa ilang ng Zin at tumigil sa Cades. Doon namatay at inilibing si Miriam.

Wala silang makuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, “Mabuti pa’y namatay na kami sa harap ng Toldang Tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito, upang patayin, pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inialis sa Egipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil na pagkain? Ni walang igos, ubas o granada! Wala man lang tubig!” Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng Toldang Tipanan at nagpatirapa. Napakita naman sa kanila ang kaningningan ng Panginoon.

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan.” Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng Kaban ng Tipan.

Tinipon nina Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, “Makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig sa batong ito?” Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati ng kanilang kawan.

Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron. Wika niya: “Dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakikilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupain ibibigay ko sa kanila.”

Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon; ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Tugon: Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit
sa ‘ting Panginoon, siya ay awitan,
ating papurihan
ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit,
sa kanyang harapan na may pasalamat,
siya ay purihin,
ng mga awiting may tuwa at galak.

Tugon: Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit,
sa kanya’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
siya ang ating Diyos,
tayo ay kalinga niyang mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.

Tugon: Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Ang kanyang salita ay ating pakinggan:
“Iyang inyong puso’y
huwag patigasin, tulad ng ginawa
ng inyong magulang
nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
Ako ay tinukso’t
doon ay sinubok ng inyong magulang,
bagamat nakita
ang aking ginawang sila’ng nakinabang.”

Tugon: Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

ALELUYA
Mateo 16, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Pedro, ang saligan
ng aking simbahang banal
na daig ang kamatayan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 16, 13-23

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang dumating si Hesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ang Anak ng Tao, ayon sa mga tao?” At sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?” tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Kristo, ang Anak ng Diyos na buhay.” Sinabi sa kanya ni Hesus, “Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas! Sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit.” At mahigpit niyang tinagubilin ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo.

Mula noon ay ipinaalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya’y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito: “Panginoon, huwag naman itulot ng Diyos! Hindi po dapat mangyari ito sa inyo.” Ngunit hinarap siya ni Hesus at sinabihan, “Lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

Reynald Perez August 5, 2019 at 12:17 am

Pagninilay: Ang Diyos ay patuloy na magiging tapat sa atin sa kabila ng lahat ng ating mga pagkakasala at pagkukulang. Ito ang isinalaysay sa Unang Pagbasa noong sinubok ng mga Israelita ang Diyos sapagkat sila’y uhaw na uhaw habang naglalakbay sa disyerto. Kaya iniutos ng Panginoon kay Moises na hampasin nito ang bato ng isang bases. Subalit dahil sa galit ni Moises sa katigasan ng ulo ng mga tao, dalawang beses niyang hinampas ang bato. At hindi natuwa ang Panginoon sa pagsuway ni Moises, kaya naantala sila mula sa dapat na pagpasok sa Ipinangakong Lupa. Ngunit kahit hindi naging tapat ang Israel sa katatagan ng kanilang tiwala sa Diyos, patuloy pa rin ang kwento ng kaligtasan upang umiral muli ang kabutihang nagmula sa Diyos. Inilalahad naman ni San Mateo sa Ebanghelyo ang pagkakilanlan ng tao tungkol sa Panginoon. Tinanong ni Hesus ang kanyang mga Apostol kung sino siya sa paningin ng mga tao, at sinabi nila na siya’y parang si San Juan Bautista, Elias, at isa sa mga propeta. Ngunit nang tanungin sila nang personal kung sino siya para sa kanila, matuwid ang tugon ni Pedro na siya ang Kristo, ang Anak ng Diyos. At siya’y ipinagkaloob ng Panginoon ng awtoridad na magpastol sa Simbahang itinayo sa Batong saligan upang kahit kamatayan ay hindi madadaig nito ng kahit anumang makamundong kapangyarihan. Ang Simbahan ay siyang magiging tagapangalaga ng pananampalataya ng tao sa Diyos. Ipinamalas din ni Hesus kay San Pedro ang Kapangyarihan ng Susi sa pagpapahintulot at pagbabawal ng mga kaluluwa dito sa lupa para nang sa langit. At iyan ang patuloy na misyong ginagawa ng Santo Papa, mga Obispo, at Pari lalung-lalo na sa Sakramento ng Kumpisal. Kaya nga mahalaga ang papel ng Simbahan sa ating buhay. Bagamat napakaraming pagkukulang at pagkakamaling ginagawa ng mga taong nasa Hierarkiya at Laikong na kabilang tao, patuloy na ipapamalas ng Panginoon ang pagmamahal niya sa Sambayanang kanyang pinagbuklod sa Diyos Ama, ang Simbahang Iisa, Banal, Katolika, at Apostolika. Patuloy na magiging matapat sa atin ang Panginoon sa kabila ng ating mga kahinaan sa buhay. Ang hamon sa atin ay ang patanggap sa ating pananampalatayang Katoliko na tayo’y napabilang na isang anak ng Diyos, at nawa’y isabuhay natin ito sa pagbibigay-saksi sa mensahe ng pag-ibig nang may kasamang mabuting paggawa.

Reply

Jerry August 7, 2019 at 10:24 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen

Reply

Aida Ramirez August 8, 2019 at 5:59 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas August 8, 2019 at 7:26 am

Purihin at sambahin ka, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pag-ibig mo sa amin ay wagas. Kahit kami ay nagkukulang ng pagtitiwala sa iyo, kami pa rin ay iyong tinutulungan at inaalalayan sa aming buhay. Maraming salamat, Ama.

Reply

Liberty C. Baligod August 8, 2019 at 8:08 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

PEARL August 8, 2019 at 9:08 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo!!!!!

Reply

PATRICK CU August 8, 2019 at 1:36 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine August 8, 2019 at 2:18 pm

PINUPURI KA NAMIN LAHAT PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo August 8, 2019 at 8:52 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Jerry August 8, 2019 at 10:46 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen Salamt sa Diyos

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:05 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: