Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 29, 2019

July 29, 2019

Paggunita kay Santa Marta

Exodo 32, 15-24. 30-34
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Lucas 10, 38-42

UNANG PAGBASA
Exodo 32, 15-24. 30-34

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat.

Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, “Parang may digmaan sa kampo.”

“Ang naririnig ko’y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan,” sagot ni Moises.

Nang sila’y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng budok ang mga tapyas na bato at ito’y nadurog. Pagkatapos, dinurog niya ito nang pino saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, “Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?”

Sumagot si Aaron, “Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya’t tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas, tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon.”

Kinabukasana, sinabi ni Moises sa mga tao, “Napakalaki ng nagawa ninyo kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon, baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad.” Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, “Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao; gumawa sila ng diyos-diyosang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapatatawad, burahin nan inyo sa inyong aklat ang aking pangalan.”

Sumagot ang Panginoon, “Kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Tugon: Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Sa may Bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka,
matapos mahugis ang ginawa nila’y kanilang sinamba.
Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa diyos na nilikha,
sa diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa.

Tugon: Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang Tagapagligtas,
na yaong ginawa doon sa Egipto’y kagila-gilalas.
Sa lupaing iyon ang ginawa niya’y tunay na himala.
Sa Dagat na Tambo yaong nasaksihan ay kahanga-hanga.

Tugon: Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Ang pasiya ng Diyos sa ginawa nila’y lipulin pagdaka,
agad na dumulog sa Poon, si Moises namagitan siya,
at hindi natuloy yaong kapasiyahan na lipulin sila.

Tugon: Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

MABUTING BALITA
Lucas 10, 38-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumasok si Hesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaing nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaing ito’y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya’t lumapit siya kay Hesus at ang wika, “Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako.” Ngunit sinagot siya ng Panginoon, “Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti, at ito’y hindi aalisin sa kanya.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


{ 9 comments… read them below or add one }

Rani Cordova July 29, 2019 at 5:44 am

Bakit po wala nang audio?

Reply

Edward Ramirez July 29, 2019 at 6:11 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Mylene Farinas July 29, 2019 at 7:32 am

Sa tuwina, Panginoon, kami ay abala sa mga gawain. Nawa, sa tulong ng iyong espiritu, maipaalaala sa amin ang higit na nararapat. At, iyon ay bigyang halaga ang aral at salita Mo. Amen.

Reply

Aida Ramirez July 29, 2019 at 7:49 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

aeron philip July 29, 2019 at 9:31 am

We praise you Jesus!!!

Reply

Celine July 29, 2019 at 5:07 pm

PINUPURI KA NAMIN LAHAT PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

kulot July 29, 2019 at 10:08 pm

pinupuri ka namin panginoong hesukristo.

Reply

Rachel Dela Cruz July 30, 2019 at 1:32 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:08 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: