Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 25, 2019

July 25, 2019

Play

Kapistahan ni Apostol Santiago

2 Corinto 4, 7-15
Salmo 125, 1-2ab, 2kd-3. 4-5. 6

Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

Mateo 20, 20-28

UNANG PAGBASA
2 Corinto 4, 7-15

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espirituwal na ito ay hamak — kung baga sa sisidlan ay palayok lamang — upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos, at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila ngunit di nagagapi. Kung minsa’y nag-aalinlangan kami ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami ngunit di nawawalan ng kaibigan; naibubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Hesus upang sa pamamagitan ng katawan ko’y mahayag ang kanyang buhay. Kami’y laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Anupat habang ako’y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan.

Sinasabi sa Kasulatan, “Nagsasalita ako sapagkat ako’y sumasampalataya.” Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako ma’y sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginong Hesus ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 125, 1-2ab, 2kd-3. 4-5. 6

Tugon: Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik
ang nangyaring kasaysaya’y parang isang panaginip.
Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit.

Tugon: Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid,
“Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit!”
Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa,
kaya naman kami ngayon, kagalaka’y di kawasa!

Tugon: Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis,
sa sariling bayan namin, kami, Poon, ay ibalik.
Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha,
bayaan mo na mag-aning masasaya’t natutuwa.

Tugon: Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

Yaong mga nagsihayong dala’y binhi’t nananagis,
ay aawit na may galak, dala’y ani pagbalik!

Tugon: Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa.

ALELUYA
Juan 15, 16

Aleluya! Aleluya!
Hinirang tayo ni Kristo
upang mamungang totoo
bilang mabubuting tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 20, 20-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit kay Hesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya’t lumuhod siya sa harapan ni Hesus. “Ano ang ibig mo?” Tanong ni Hesus. Sumagot siya, “Sana’y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian — isa sa kanan at isa sa kaliwa.” “Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi,” sabi ni Hesus sa kanila. “Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko?” “Opo,” tugon nila. Sinabi ni Hesus, “Ang hirap na babatahin ko’y batatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasiya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo’y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama.”

Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya’t pinalapit sila ni Hesus at sinabi sa kanila, “Alam ninyo na ang pinuno ng mga Hentil ay naghahari sa kanila, at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo, tulad ng Anak ng Tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Patrick Cu July 26, 2017 at 12:59 am

Salamat sa Diyos na makapangyarihan, tagapagligtas nang lahat, hindi nakakalimot, kahit sa makasalanan ay mahabagin at mabuti, purihin ang Diyos Magpakailanman! AMEN!

Reply

Elino Rosales July 24, 2019 at 8:35 am

Salamat O Diyos sa pagmamahal mo sa amin. Naghirap ka upang mapawalang sala kami.

Reply

PATRICK CU July 25, 2019 at 2:52 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Mylene Farinas July 25, 2019 at 7:41 am

Salamat, Panginoon, sa pagbibigay kalinawagan sa dapat naming maging layunin sa buhay. At iyon ay maglingkod at magbata para sa kapakanan ng marami, at sila’y magpupuri sa ikararangal Mo, O Ama. At hiling ko na bigyan mo kaming mga lingkod mo ng lakas at tibay ng loob na magampanan ito. Amen.

Reply

Celine July 25, 2019 at 2:59 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Kulot July 25, 2019 at 6:20 pm

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Jerry Estanislao July 25, 2019 at 10:17 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo .Amen

Reply

Rachel Dela Cruz July 25, 2019 at 11:49 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:10 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: