Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 23, 2019

July 23, 2019

Play

Martes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 14, 21 – 15, 1
Exodo 15, 8-9. 10 at 12. 17

Poon ay ating awitan sa kinamtan n’yang tagumpay.

Mateo 12, 46-50

UNANG PAGBASA
Exodo 14, 21 – 15, 1

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, itinapat ni Moises ang aknyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita’y bumagtas sa dagat na ang nilakara’y tuyong lupa, sa pagitan ng animo’y pader na tubig. Hinabol sila ng mga Egipcio, ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang-liwayway na, ang mga Egipcio’y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis nang matulin. Kaya sinabi nila, “Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin.”

Sinabi ng Panginoon kay Moises, “Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Egipcio pati ng kanilang karwahe.” Ganoon nga ang ginawa ni Moises, at pagbubukang-liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Egipcio’y nagsikap makatakas ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig kaya’t sila’y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe’t kabayo ng Faraon, pati ng kanyang mga kawal at walang natira isa man. Ngunit ang mga Israelita’y nakatawid sa dagat, na tuyo ang dinaanan, sa pagitan ng animo’y pader na tubig.

Nang araw na yaon ang mga Israelita’y iniligtas ng Panginoon sa mga Egipcio; nakita nila ang bangkay ng mga Egipcio, nagkalat sa baybay-dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga taga-Egipcio, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa alagad niyang si Moises.

Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon.

“Ang Panginoo’y atin ngayong awitan
Sa kanyang kinamtang Dakilang tagumpay;
Ang mga kabayo’t kawal ng kaaway
Sa pusod ng dagat, lahat natabunan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Exodo 15, 8-9. 10 at 12. 17

Tugon: Poon ay ating awitan sa kinamtan n’yang tagumpay.

Hininga mo’y parang hanging umiihip
kayang pataasin pati na ang tubig;
napahihinto mo ang agos ng batis,
pati kalaliman ay natutuyo mo kung siya mong nais.
Wika ng kaaway,
“aking tutugisin, tiyak aabutan,
kukunin kong lahat
ang makikita ko kahit anong bagay
hahati-hatiin yaong kayamanan.
Sa aking patalim at lakas na taglay,
kakamkaming lahat ang ari-arian.”

Tugon: Poon ay ating awitan sa kinamtan n’yang tagumpay.

Ang isa hinga mo’y
malakas na hanging nagpapadaluyong,
para silang tingga
na nagsisilubog kung takpan ng alon.

Tugon: Poon ay ating awitan sa kinamtan n’yang tagumpay.

Nang ang iyong kamay
ang kanang kamay mo,
nang iyong itaas,
sila sa daigdig, naglaho at sukat.
Sila’y dadalhin mo sa pinili mong bundok.
Sa lugar na itinangi mo, para maging iyong lubos
at sa santwaryong natayo ayon sa iyong loob.

Tugon: Poon ay ating awitan sa kinamtan n’yang tagumpay.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 12, 46-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Hesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, “Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Sino ang aking ina, at sinu-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, “Ito ang aking ina at mga kapatid! Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang siya kong ina at mga kapatid.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Bro. Rene, CCFCM July 21, 2015 at 9:24 am

Thanks Again, God Bless you, your Family.

Reply

PATRICK CU July 23, 2019 at 1:09 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

ferdie llamosa July 23, 2019 at 4:30 am

Pinupuro ka namin Panginoong Hesukristo…..

Reply

Aida Ramirez July 23, 2019 at 4:36 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas July 23, 2019 at 8:03 am

Pinupuri at pisasalamatan ka namin Panginoon, pagka’t kamiy itinuring mong ina at mga kapatid. Hatid mo ay kaligtasan at kapayapaan. Amen.

Reply

Edward Ramirez July 23, 2019 at 12:08 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Celine July 23, 2019 at 2:26 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO .
ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo July 23, 2019 at 8:30 pm

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Rachel Dela Cruz July 23, 2019 at 11:32 pm

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:10 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: