Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 22, 2019

July 22, 2019

Play

Paggunita kay Santa Maria Magdalena

Awit ni Solomon 3, 1-4a
Salmo 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Juan 20, 1-2. 11-18

UNANG PAGBASA
Awit ni Solomon 3, 1-4a

Pagbasa mula sa Awit ni Solomon

Gabi-gabi, sa higaan ang mahal ko’y hinahanap,
ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap.
Akong ito’y bumabangon, sa lungsod ay naglalakad,
ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad;
ngunit hindi matagpuan ang sinta kong nililiyag.
Sa akin ngang paglalakad, nakita ko’y mga bantay
nagmamanman, naglilibot sa paligid, sa lansangan.
Sa kanila ang tanong ko, “Mahal ko ba ay nasaan?”
Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod,
Bigla na lang na nakita ang mahal kong iniirog.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

O diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap;
ang uhaw kong kaluluwa’y tanging ikaw yaong hangad;
Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Bayaan mong sa santwaryo, sa lugar na dakong banal,
ikaw roo’y mamasdan ko, sa likas mong karangalan.
Ang wagas na pag-ibig mo’y mahigit pa kaysa buhay.
Kaya ako’y magpupuri’t ikaw ang pag-uukulan.

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Habang ako’y nabubuhay, ako’y magpapasalamat.
At ako ay dadalngin na kamay ko’y nakataas.
Itong aking kaluluwa’y kakaing may kasiyahan,
magagalak na umawit ng papuring iaalay.
Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit,
sa lilim ng iyong pakpak galak akong umaawit.
Itong aking kaluluwa’y sa iyo lang nanghahawak,
pagkat ako kung hawak mo, kaligtasa’y natitiyak.

Tugon: Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Ipahayag mo, Maria,
na si Kristo’y nabuhay na
libingan nya’y ‘yong nakita.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 20, 1-2. 11-18

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Madilim-dilim pa nang araw ng Linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Hesus, at sinabi sa kanila, “Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala!”

Si Maria’y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan; yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Hesus, ang isa’y sa gawing ulunan at ang isa nama’y sa paanan. Tinanong nila si Maria, “Ale, bakit kayo umiiyak?” Sumagot siya, “Kinuha po nila ang aking Panginoon, at hindi ko alam kung saan nila dinala.” Lumingon siya pagkasabi nito, at nakita niya si Hesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Hesus iyon. Tinanong siya ni Hesus, “Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?” Akala ni Maria’y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya’t sinabi niya, “Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa kain kung saan ninyo dinala at kukunin ko.” “Maria!” ani Hesus. Humarap siya at kanyang sinabi, “Raboni!” — ibig sabihi’y “Guro.” “Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama,” wika ni Hesus. “Sa halip, pumunta ka sa king mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.” Kaya’t si Maria Magdalena’y pumunta sa mga alagad at sinabi, “Nakita ko ang Panginoon!” At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 14 comments… read them below or add one }

Patrick Cu July 23, 2017 at 2:14 am

Salamat sa iyo Poon, sa patuloy na pagmahal, paggabay, at pagliligtas sa amin sa buhay namin. Amen

Reply

LIZA VILLA July 19, 2019 at 10:39 am

Nawa’y maisabuhay namin at maging halimbawa ang buhay Ni Sta. Maria Magdalena na tapat na tagasunod ni Jesus..aming Raboni..Viva Sta. Maria Magdalena!.aming Patrona!

Reply

PATRICK CU July 22, 2019 at 12:27 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Aida Ramirez July 22, 2019 at 4:52 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez July 22, 2019 at 6:04 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Kulot July 22, 2019 at 7:09 am

pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Ma. Luisa L. Belardo July 22, 2019 at 7:12 am

Salamat Panginoon

Reply

Mylene Farinas July 22, 2019 at 7:27 am

Tunay, Panginoon, ikaw ang sandigan; ikaw ang aking pag-asa. Ang araw ko ay hindi makukumpleto kung ikaw ay di ko man lang nadama sa piling. At, salamat Panginoon, pagka’t kailanman ay di mo ako pinapabayaan. Sa ‘yo ipinagkakatiwala ang lahat sa buhay. Maghari ka sa aking puso magpakailanman. Amen.

Reply

ARLAINE Y. REILLO July 22, 2019 at 8:49 am

Maraming salamat O Panginoon sa isang Maligayang Kaarawan na binigay mo uit sa akin. Marami pa akong dapat ipagpasalamat po sa inyo pero lahat ng ito ay nalalaman ninyo., Gusto ko lang ipaalam ang iyong kabutihan at mga pagpapala ibinibigay sa akin sampu ng aking pamilya. Sa kabila ng aking mga pagkukulang sa inyo ay parati kayong nandiyan para tanggapin muli ako. Pasasalamat at papuri sa inyo O Panginoon ko.

Reply

Alvin John Alvarez July 22, 2019 at 1:55 pm

Sino po ang nagbabasa ng gospels? Just curious. I’m listening everyday. Thank you

Reply

Celine July 22, 2019 at 6:00 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIAPO!

Reply

Jerry July 22, 2019 at 10:11 pm

Salamat sa Diyos

Reply

Rachel Dela Cruz July 23, 2019 at 2:01 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:11 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: