Mga Pagbasa – Sabado, Hulyo 20, 2019

July 20, 2019

in Tagalog Mass Readings

Play

Sabado ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 12, 37-42
Salmo 135, 1 at 23-24. 10-12. 13-15

Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

Mateo 12, 14-21

UNANG PAGBASA
Exodo 12, 37-42

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sucot; humigit-kumulang sa animnaraang libo ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila; marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang dala nilang gagawin tinapay na wala pang lebadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng lebadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Egipto; wala na silang panahong magluto ng pagkain.

Ang mga Israelita ay nanirahan sa Egipto nang apatnaraa’t tatlumpung taon. Huling araw ng ikaapatnaraa’t talumpung taon nang umalis sa Egipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na yaon sila iniligtas ng Panginoon at inilabas sa Egipto, kaya ang magdamag na yaon ay itinalag nila sa pag-aalaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-aalalaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 135, 1 at 23-24. 10-12. 13-15

Tugon: Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

O pasalamatan ang Panginoong Diyos pagkat s’ya’y mabuti,
ang kanyang pag-ibig ay pangwalang-hanggan at mananatili.
Nang tayo’y malupig ng mga kaaway, di niya nilimot,
ang kanynag pag-ibig ay mananatili at di matatapos.
Nang tayo’y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo,
ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago.

Tugon: Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

Ang mga panganay ng mga Egipcio ay kanyang pinatay,
ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at pangwalang-hanggan.
Ang nasa Egiptong mga Israelita, siya ang naglabas,
ang kanyang pag-ibig ay mananatili at hindi kukupas.
Ang ginamit niya’y mga kamay niyang makapangyarihan,
ginawa n’ya ito pagkat ang pag-ibig niya’y walang hanggan.

Tugon: Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

Ang Dagat ng Tambo ay kanyang hinati, at natuyong tunay,
ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang-hanggan.
Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan,
ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pangwalang-hanggan.
Ang hari’t Faraon at ang hukbo nito ay kanyang nilunod,
ang pag-ibig niya ay pangwalang-hanggan, hidi matatapos.

Tugon: Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

ALELUYA
2 Corinto 5, 19

Aleluya! Aleluya!
Pinagkasundo ni Kristo
ang Diyos at mga tao;
kaya’t napatawad tayo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 12, 14-21

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Hesus.

Alam ito ni Hesus kaya’t umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng maysakit, ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias:

“Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang,
minamahal ko nang labis, lubos kong kinalulugdan;
ang banal kong Espiritu sa kanya ay ibibigay,
sa lahat ng mga bansa ibabadha’y katarungan.
Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap,
ang tinig niya sa lansanga’y tinig lamang na paanas;
hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay,
ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan,
hanggang itong katarunga’y mapagtagumpay niyang ganap;
at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

PATRICK CU July 20, 2019 at 2:35 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Arlin D. Mamales July 20, 2019 at 5:56 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Francisco Azupardo July 20, 2019 at 6:45 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Aida Ramirez July 20, 2019 at 8:20 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Kulot July 20, 2019 at 9:38 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine July 20, 2019 at 2:29 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO
ALLELUIA!

Reply

Irwin objero July 20, 2019 at 5:01 pm

Salamat sa iyo Panginoon. Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 8:11 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: